Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4164. Sklep o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško, in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2013, stran 13261.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 73. člena Zakona o javnih financah (Urad­ni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško na 30. seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško, in o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško v letu 2013
I.
Ukine se javno dobro za nepremičnino: ID znak 1322-3051/34-0, parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško (ID 6117249).
Po ukinitvi javnega dobra se izvede vpis stavbe v kataster stavb s št. 704, k.o. 1322 Krško, na naslovu Cesta krških žrtev 57, ki je povezana s parcelo št. 3051/34, k.o. 1322 Krško.
II.
Nepremičnina parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško, je v lasti Občine Krško in je po vrsti rabe opredeljena kot zemljišče pod stavbo.
III.
Dopolni se letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Krško za leto 2012 za nepremičnino parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško:
– 5 m2 parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško.
Nepremičnina parc. št. 3051/34, k.o. 1322 Krško bo po izvedbi vpisa stavbe št. 704, k.o. 1322 Krško v kataster stavb, postala splošni skupni del stavbe in bo v solasti vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavbe št. 704 na naslovu Cesta krških žrtev 57, Krško.
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter se vpiše v zemljiško knjigo.
Št. 353-1/2012-O406
Krško, dne 19. decembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.