Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4181. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 13280.

Na podlagi 21., 21.a, 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in naslednji) ter 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 29. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
5. člen se v prvem odstavku spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Upravičenec do storitve šolska pomoč je eden od staršev otroka, ki je vključen v kakršno koli redno obliko izobraževanja, in sicer pod pogojem, da imata tako upravičenec, kakor tudi otrok, stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec.«
2. člen
6. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pravico do šolske pomoči lahko uveljavlja upravičenec enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do šolske pomoči«, ki je upravičencem na voljo na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.«
3. člen
V 7. členu se črta sedma alineja, ki se do sedaj glasi:
»– v primeru tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika odločba pristojnega organa.«
4. člen
V prvem odstavku 8. člena se besedna zveza »Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec« nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Slovenj Gradec«.
5. člen
Za 13. členom se doda 13.a člen, ki se glasi:
»Denarna pomoč se lahko dodeli tudi upokojencem, ki živijo sami, njihova pokojnina pa ne presega 55 % bruto minimalne plače.«
6. člen
14. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Upravičenec do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski je eden od polnoletnih članov družine, pri čemer morajo imeti vsi prosilci za pomoč urejeno stalno prebivališče v Mestni občini Slovenj Gradec.«
7. člen
15. člen se v prvem odstavku spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Pravico do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski lahko uveljavlja upravičenec enkrat letno s pisno vlogo na obrazcu »Vloga za uveljavitev pravice do pomoči posamezniku oziroma družini v stiski v Mestni občini Slovenj Gradec«, ki je upravičencem na voljo na Oddelku za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec oziroma na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec.«
8. člen
15. člen se v drugem odstavku dopolni tako, da se za drugo alinejo pika spremeni v vejico, doda pa se nova tretja alineja, ki se glasi:
»– v primeru izgube redne denarne socialne pomoči zaradi minimalnega premoženja, ki je posamezniku oziroma družini nujno potrebno za preživetje (nepremičnina, v kateri posameznik oziroma družina živi ter minimalno funkcionalno zemljišče okrog te nepremičnine in nepremičnine, ki se jih iz različnih razlogov ne da razdeliti med več lastnikov in prodati ipd.).«
9. člen
17. člen se spremeni tako, da se besedna zveza »Javni zavod Vetrnica Slovenj Gradec« nadomesti z besedno zvezo »Mestna občina Slovenj Gradec«.
10. člen
19. člen se spremeni tako, da se besedna zveza »50 %« nadomesti z besedno zvezo »60 %«.
11. člen
30. člen se spremeni tako, da se od sedaj naprej glasi:
»Postopke ugotavljanja upravičenosti do denarnih pomoči, ki so predmet tega pravilnika, vodi Oddelek za negospodarstvo pri Mestni občini Slovenj Gradec po določilih, ki urejajo splošni upravni postopek, z odločbo.«
12. člen
32. člen se spremeni tako, da se besedna zveza »24.« nadomesti z besedno zvezo »15.«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 122-359/2013-302
Slovenj Gradec, dne 18. decembra 2013
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.