Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4080. Sklep o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2014, stran 13005.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 30. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 69/02, 28/03) je župan Občine Moravske Toplice dne 16. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Moravske Toplice v obdobju januar–marec 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Moravske Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
                             v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina              Proračun januar–
kontov/Konto/Podkonto               marec 2014
-------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      1.392.869,00
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)          1.281.583,00
70  DAVČNI PRIHODKI              1.194.333,00
   700 Davki na dohodek in dobiček      1.040.507,00
   703 Davki na premoženje            36.612,00
   704 Domači davki na blago
   in storitve                 117.214,00
   706 Drugi davki                  0,00
71  NEDAVČNI PRIHODKI               87.250,00
   710 Udeležba na dobičku
   in dohodki od premoženja           17.632,00
   711 Takse in pristojbine             100,00
   712 Denarne kazni                500,00
   713 Prihodki od prodaje blaga
   in storitev                   635,00
   714 Drugi nedavčni prihodki          68.383,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI                0,00
73  PREJETE DONACIJE                  0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI             111.286,00
   740 Transferni prihodki iz drugih
   javnofinančnih institucij          111.286,00
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        1.335.369,00
40  TEKOČI ODHODKI                446.264,00
   400 Plače in drugi izdatki
   zaposlenim                  82.929,00
   401 Prispevki delodajalcev
   za socialno varnost              13.588,00
   402 Izdatki za blago in storitve       337.340,00
   403 Plačila domačih obresti          2.000,00
   409 Rezerve                  10.407,00
   41 TEKOČI TRANSFERI             513.848,00
   410 Subvencije                22.000,00
   411 Transferi posameznikom
   in gospodinjstvom              231.407,00
   412 Transferi neprofitnim           12.625,00
   organizacijam in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      247.816,00
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            327.502,00
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    327.502,00
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            47.755,00
   431 Investicijski transferi pravnim
   in fizičnim osebam, ki niso
   proračunski uporabniki               0,00
   432 Investicijski transferi
   proračunskim uporabnikom           47.755,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)          57.500,00
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        500,00
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil        500,00
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova
   privatizacije
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442+443)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in
   naložb
   442 Poraba sredstev kupnin
   iz naslova privatizacije
   443 Povečanje namenskega premoženja v
   javnih skladih
   in drugih osebah javnega prava,
   ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA
   POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (IV.-V.)                 500,00
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55  ODPLAČILA DOLGA                58.000,00
   550 Odplačila domačega dolga         58.000,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    – ali 0 ali +
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        –58.000,00
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX.)             57.500,00
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV
   NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
   9009 Splošni sklad za drugo        – ali 0 ali +
-------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-00078/2013-1
Moravske Toplice, dne 16. decembra 2013
Župan
Občine Moravske Toplice
Alojz Glavač l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti