Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 33/2013 Ob-4575/13 , Stran 3467
Št. 33/2013 Ob-4575/13
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11 in 100/11 Odl. US), Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 23/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2013) objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Mestna občina Velenje
I. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2014. Mestna občina Velenje bo sofinancirala vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva, kinematografije ter na drugih področjih kulture. Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, jo pa občina financira na primerljiv način kot javne zavode (npr. dejavnost kulturnih društev). Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo financira občina, in bo izvedena v letu 2014. Predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa niso: – programi in projekti prijaviteljev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega prebivališča v občini; izjeme so le pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki se snovno-motivno dotikajo občine in bodo izvedeni v občini; – programi in projekti, ki se sofinancirajo iz posebnih proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili proračunska sredstva občine; – stroški dela oziroma plač prijaviteljev; – projekti obnove kulturne dediščine. Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni projekti, ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku javnega razpisa, prijavitelji pa projekta iz neupravičenega razloga niso realizirali. II. Razpisna področja: A – Kulturni programi Na razpisno področje A se lahko prijavijo društva, ki s svojim programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež v občini in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline. B – Kulturni projekti Na razpisno področje B se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina); – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini; – društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost). Na razpisno področje B se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini. C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje) Na razpisno področje C se lahko prijavijo: – pravne osebe, ki imajo sedež v občini (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira občina); – fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini, – posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini; – društva, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline, se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost). Na razpisno področje C se lahko prijavijo tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovno-motivno dotika občine in bo izveden v občini. D – Delovanje zveze kulturnih društev Na razpisno področje D se lahko prijavijo zveze kulturnih društev s sedežem v Mestni občini Velenje. III. Razpisni rok: razpis se prične 27. decembra 2013 in se zaključi 27. januarja 2014. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav: Prijava mora zajemati: A) za razpisno področje A: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. program dela za leto 2014, c. podpisan vzorec pogodbe. B) za razpisno področje B: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisan vzorec pogodbe. C) za razpisno področje C: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisan vzorec pogodbe, c. vpogled v 10% končanega besedila in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za sofinanciranje. D) za razpisno področje D: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. program dela za leto 2014, c. podpisan vzorec pogodbe. Pri razpisnem področju B in C morajo posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, priložiti potrdilo o uveljavljanju posebne davčne olajšave od dohodka. V nasprotnem primeru bodo v avtorski pogodbi upoštevani 10% normirani stroški. Prijavitelji morajo prijave oddati do 27. januarja 2014 (velja datum poštnega žiga) na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih kuvertah in opremljene z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni programi 2014« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti 2014« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2014« oziroma »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – delovanje zveze kulturnih društev 2014«. Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja le do preteka razpisnega roka na način, kot velja za pošiljanje vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni programi 2014« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti 2014« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – kulturni projekti s področja založništva 2014« oziroma »Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo na javni razpis – delovanje zveze kulturnih društev 2014«. Dopolnjevanje oziroma spreminjanje vlog po preteku razpisnega roka ne bo več možno. Prijavitelj lahko na razpisno področje A prijavi letni program dela, na razpisno področje B en kulturni projekt in na razpisno področje C en projekt s področja založništva. Na razpisno področje D se lahko prijavijo le zveze kulturnih društev s programom letnega delovanja. Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati samostojno vlogo. Kolikor prijavitelj na posamezno razpisno področje odda več vlog, se obravnava tista vloga, ki bo prispela prva, vse naslednje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je na posamezno razpisno področje oddanih več vlog istočasno, bodo zavržene vse vloge, razen če gre za dopolnitve vlog, kar mora biti označeno na ovojnici. Kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več projektov, bodo vloge zavržene. Za isti projekt na razpis lahko poda vlogo le en prijavitelj, kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse vloge vseh prijaviteljev zavržene. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji, kriteriji in merili javnega razpisa. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev, kriterijev ali meril in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa ali projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2014, razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva vračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za odpiranje vlog opravila 30. januarja 2014 ob 9. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: A) za razpisno področje A (kulturni programi): Programi društev bodo ovrednoteni v skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine, ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev (30%): a. pestrost in dodelanost programa, b. ustreznost finančne konstrukcije, c. število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu, d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki), e. organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu, f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise g. število sekcij v društvu. Na osnovi dodatnih kriterijev bodo lahko društva pridobila še dodatne točke za: A) vrhunske dosežke, B) obletnice delovanja, C) izdelavo oziroma ažuriranje spletne strani, D) število aktivnih članov s plačano članarino. B) za razpisno področje B (kulturni projekti): a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, vključenost projekta v Pikin Festival ali Poletne kulturne prireditve, b. reference prijavitelja, c. predvidena dostopnost projekta, d. finančna konstrukcija projekta, e. pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev), f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu. C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva): a. literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta, b. predviden doseg projekta, c. finančna konstrukcija projekta, d. pomen projekta za širši kulturni prostor, e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu. D) za razpisno področje D (delovanje zveze kulturnih društev): a. pestrost in dodelanost programa, b. izvedba oziroma soorganizacija projektov v preteklem letu, c. število kulturnih društev, včlanjenih v zvezo kulturnih društev, d. čas delovanja zveze kulturnih društev, e. uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev: Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini: – za razpisno področje A: 30.000 €, – za razpisno področje B: 19.500 €, – za razpisno področje C: 4.400 €. – za razpisno področje D: 4.845 €. VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe ali projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2014. Mestna občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem sklenila pogodbo o sofinanciranju programa ali projekta v letu 2014. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija zajema: – Besedilo razpisa – Prijavni obrazec A – kulturni programi – Prijavni obrazec B – kulturni projekti – Prijavni obrazec C – kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje) – Prijavni obrazec D – delovanje zveze kulturnih društev – Vzorec pogodbe za kulturne programe – Vzorec pogodbe za kulturne projekte / projekte s področja založništva (tiskane izdaje) – Vzorec pogodbe za delovanje zveze kulturnih društev – Vzorec avtorske pogodbe za fizične osebe – Pravilnik o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje – Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si (priložnosti/razpisi) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-78 (Darja Plaznik) ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti