Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 0141-13/2013 Ob-4591/13 , Stran 3483
Št. 0141-13/2013 Ob-4591/13
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 121/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03 in 112/08) Ministrstvo za kulturo objavlja javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Arboretum Volčji Potok. Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba ene izmed strok, zastopane v dejavnosti zavoda; – najmanj pet let delovnih izkušenj, – poznavanje področja dela zavoda, – sposobnost za organiziranje in vodenje dela; – aktivno znanje slovenskega jezika; – znanje dveh svetovnih jezikov. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo. Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji. Pri tem se šteje, da visoko raven znanja slovenščine obvlada, kdor je uspešno opravil preizkus po izobraževalnem programu za slovensko gimnazijo oziroma tej ustrezno štiriletno šolo. Izpolnjevanje pogoja znanja svetovnega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), potrdilom o udeležbi na strokovnih srečanjih ali dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju (V. stopnja izobrazbe), iz katerega je razvidno, da je bilo izobraževanje iz svetovnega jezika uspešno zaključeno oziroma drugim ustreznim dokazilom, ki izkazuje znanje svetovnega jezika. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti: – program delovanja zavoda v prihodnjih petih letih; – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje naslednjih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje, 2. poznavanje področja dela zavoda, 3. sposobnost za organiziranje in vodenje dela (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela); – izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenščine; – izjavo o znanju dveh svetovnih jezikov, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno. Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas s predsednikom sveta javnega zavoda Arboretum Volčji potok. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri. Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor – Arboretum« v enaindvajsetih dneh dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si. Oseba, pristojna za posredovanje informacij v zvezi z javnim razpisom je Tjaša Cvetkovič, tel. 01/369-58-77, elektronski naslov: tjasa.cvetkovic@gov.si. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti