Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4094. Sklep o potrditvi cene izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Radeče, stran 13025.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13), Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 82/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Radeče (Uradni list RS, št. 69/95, 59/98), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) je Občinski svet Občine Radeče na 22. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel
S K L E P
I.
Potrdi se cena izvajanja storitve obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Radeče, ki jo je z Elaboratom o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (izdelanim v avgustu 2013), predlagala JP Komunala Radeče d.o.o.
II.
Potrjene cene storitve javne službe znašajo:
1. cena storitve zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je 0,1429 €/kg;
2. cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov je 0,0039 €/kg;
3. cena zbiranje bioloških odpadkov je 0,1374 €/kg.
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2014.
Št. 354-32/2013
Radeče, dne 19. decembra 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.