Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

Št. 430-143/2013-4 Ob-4599/13 , Stran 3479
Št. 430-143/2013-4 Ob-4599/13
Občina Razkrižje na podlagi 42. člena Zakona o javno zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/2007, 314/2009), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 11/04), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Razkrižje, (Uradni list RS, št. 28/11), Odloka o koncesiji občinske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 86/13), objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje
1. Naziv in sedež koncedenta: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, tel. 02/584-99-00, faks 02/584-99-01, www.razkrizje.si. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: koncesijski akt – Odlok o koncesiji občinske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni listu RS, št. 86/13). 3. Predmet koncesije: A. Urejanje pokopališča: obsega vzdrževanje pokopališča, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela: – čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega, – košnja zelenic in urejanje cvetličnih gred, – urejanje in obrezovanje žive meje, – vzdrževanje poti, ter osnovno urejanje in vzdrževanje parkirišča, – manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah, – vodenje katastra pokopališča, – ostala dela, ki sodijo v ta okvir oziroma dela, ki so dogovorjena s koncedentom. B. Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so predvsem naslednje: – zagotovitev uporabe mrliške vežice, (ureditev vežice pred in po pogrebni svečanosti), – izvajanje pogrebnih svečanosti, – izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov, – prva ureditev groba, – izvajanje pokopališke dežurne službe, – izvajanje drugih nalog v skladu z zakonodajo in odloki, ter dela dogovorjena s koncedentom. C. Pogrebna dejavnost se izvaja praviloma izven pokopališča in zajema predvsem: – urejanje dokumentacije, – ureditev pokojnika, – prevoz pokojnika in – druge sorodne dejavnosti. 4. Območje izvajanja predmetne koncesije Območje izvajanja javnih služb urejanja pokopališča, pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje je na enem pokopališču – pokopališče Razkrižje. 5. Začetek in predviden čas trajanja koncesije Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje petih let. 6. Postopek izbire koncesionarja Koncesionar bo izbran po postopku in na način, ki ga določa Odlok o koncesiji občinske javne službe urejanja pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 86/13) in skladno s predpisi, ki urejajo postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. Odpiranje prijav, njihovo strokovno presojo ter mnenja o najugodnejšem prijavitelju opravi strokovna komisija, ki jo imenuje župan. V primeru, da bo dokumentacija kandidata formalno nepopolna, bo komisija pozvala prijavitelja, da jo v določenem roku dopolni. Če prijavitelj v določenem roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da je vloga popolna, v nasprotnem primeru je nepravilna, oziroma nepopolna. Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijaviteljev in sicer brez obveznosti do njih. 7. Merila za izbiro koncesionarja Ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev in zahtev razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje urejanja pokopališča, pokopališke in pogrebne dejavnosti v Občini Razkrižje, bo za koncesionarja izbran najugodnejši prijavitelj, v skladu z naslednjimi merili za ocenjevanje prijav: – cena storitev (50%), – višina koncesijske dajatve (30%), – reference ponudnika (20%). Opis meril in način uporabe meril je določen v razpisni dokumentaciji. Kandidat za koncesionarja mora nuditi minimalno 5% koncesijsko dajatev. Koncesijska dajatev se določi v obliki deleža od neto vrednosti fakturiranih plačil za storitve gospodarskih javnih služb. 8. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar V prijavi na javni razpis za pridobitev koncesije, mora prijavitelj dokazati, da izpolnjuje naslednje minimalne pogoje: – da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnih služb; – da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; – da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; – da ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve; – da predloži vsaj eno referenco, iz katere mora biti jasno razvidno, da za izdajatelja opravlja javno službo urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnost z veljavnimi lokalnimi predpisi; – da je finančno in poslovno usposobljen za opravljanje javnih služb; – da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije; – da razpolaga z zadostnim obsegom opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost; – da je usposobljen za vodenje katastra, ter da razpolagajo z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; – da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi; – da predložijo svoj program izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika; – da izpolnjujejo druge pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost), določene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje za izvajanje koncesije, ki jih določa veljavna zakonodaja s predmetnega področja. Prijavitelj mora podati prijavo za vse predmetne dejavnosti gospodarske javne službe; urejanje pokopališča, pokopališko in pogrebno dejavnost. Prijavitelj je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo lahko predloži tudi več oseb (skupna ponudba), ki morajo predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo), iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med osebami in njihova zaveza, da bodo v primeru izbora za koncesionarja ustanovili pravno-organizacijsko obliko. Vsaka oseba lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. 9. Način dokazovanja izpolnjevanja pogojev in usposobljenosti prijavitelja Prijava mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa in mora vsebovati: – podatke o prijavitelju (kandidatu); – dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (registracija, ustrezna dovoljenja); – izjavo, da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; – izjavo, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; – izjavo, da ima poravnane davke, prispevke in druge zakonsko določene dajatve; – priloženo vsaj eno referenco o kakovosti storitev, iz katere mora biti jasno razvidno, da za izdajatelja opravlja javno službo urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnost z veljavnimi lokalnimi predpisi; – dokazilo, da je finančno in poslovno usposobljen za opravljanje javnih služb; (predložitev okvirnega poslovnega načrta iz katerega je razvidno, da lahko zagotavlja kakovostno izvajanje storitev in dejavnosti); – izjavo o zadostnem številu delavcev z ustreznimi kvalifikacijami, usposobljenostjo in izkušnjami na področju izvajanja koncesije; – izjavo o zadostnem obsegu opreme in naprav oziroma potrebnih sredstev za delo in da razpolaga s poslovnim prostorom na območju občine, oziroma na drugačen način nesporno dokaže, da lahko tudi sicer nemoteno opravlja dejavnost; – izjavo, da je usposobljen za vodenje katastra, ter da razpolaga z ustreznimi delovnimi pripravami za njegovo vodenje; – izjavo, da bo v primeru izbora za izvajalca koncesije zavaroval dejavnost proti odgovornosti za škodo, ki jo z izvajanjem koncesije lahko povzroči državi, občini ali tretji osebi; – predložitev svojega programa izvajanja dejavnosti z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne usposobljenosti, in tehnične opremljenosti, finančno operativnega in razvojnega vidika; – izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc; – dokazilo o plačani varščini v višini 500,00 EUR na račun koncedenta; – izjavo o zagotavljanju dežurne službe; – izjavo o nezavajajočih podatkih; – izjavo o plačilnih pogojih za storitve, pri katerih je naročnik koncedent; – izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisne dokumentacije; – predlog cen za storitve za katere se podeljuje koncesija; – pisno izjavo prijavitelja, da želi pridobiti koncesijo za vsa razpisana dela; – parafiran vzorec pogodbe; – druge zahteve iz razpisne dokumentacije. 10. Druge obvezne sestavine prijave Prijava se bo štela za popolno, če bo pravočasna in bo vsebovala vse v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Prijava in vsa ostala zahtevana dokumentacija, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vsi zneski morajo biti izraženi v EUR (€). Prijavitelji morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom prijavitelja. 11. Način zavarovanja resnosti prijave Za zavarovanje resnosti prijave mora prijavitelj na račun koncedenta – Občine Razkrižje, odprtega pri Banki Slovenije, št. 01376-0100013782, sklic 00 430-143-2013, plačati varščino v višini 500 €. Izbranemu kandidatu se bo za izvajanje gospodarskih javnih služb, zadržala za čas izvajanja koncesije, saj se varščina za resnost prijave izbranemu koncesionarju spremeni v varščino za zavarovanje kvalitetnega in popolnega izvajanja gospodarske javne službe. 12. Kraj in rok za predložitev prijav Prijave morajo na sedež koncedenta Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje s pripisom: »Ne odpiraj – prijava za koncesijo za urejanje pokopališča ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti« prispeti najkasneje do četrtka, 30. 1. 2014, do 12. ure, sicer bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija). Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Prepozno prispele ponudbe bodo izločene iz nadaljnje obravnave. 13. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja prijav Javno odpiranje prijav bo potekalo na naslovu Šafarsko 42 c, 9246 Razkrižje, v prostorih Poročno – sejne sobe Občine Razkrižje, v četrtek, 30. 1. 2014 ob 14. uri. Pri odpiranju prijav smejo biti navzoči predstavniki prijaviteljev, ki se izkažejo s pisnim pooblastilom. 14. Rok za izbiro koncesionarja oziroma rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri koncesionarja se odloči z upravno odločbo, najkasneje v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav. 15. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske pogodbe Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta – Občine Razkrižje sklene župan. 16. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa Odgovorna oseba za dajanje informacij v zvezi z razpisno dokumentacijo je Nataša Slavič. Prijavitelji lahko zahtevajo informacije le pisno, priporočljivo na elektronski naslov natasa.slavic@razkrizje.si. Skrajni rok, do katerega prijavitelji lahko zahtevajo dodatna pojasnila, je sreda, 22. 1. 2014, do 12 ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo podana najkasneje do ponedeljka, 27. 1. 2014, do 12. ure na spletni strani koncedenta. 17. Drugi podatki, pomembni za izvedbo javnega razpisa Gospodarske javne službe izvaja koncesionar na podlagi podeljene koncesije in sklenjene koncesijske pogodbe, v kateri se določijo pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja. Javne gospodarske službe se izvajajo na podlagi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča v Občini Razkrižje (Uradni list RS, št. 11/04) in ostalih veljavnih občinskih in splošnih predpisih. Koncesionar lahko izvaja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran. Njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje gospodarskih javnih služb v Občini Razkrižje.
Občina Razkrižje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti