Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2013 z dne 27. 12. 2013

Kazalo

4073. Odlok o ustanovitvi zavoda Dom starejših občanov Loški Potok, stran 12994.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 s spremembami), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06 s spremembami) je Občinski svet Občine Loški Potok na 18. redni seji dne 18. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi zavoda Dom starejših občanov Loški Potok
UVODNA DOLOČBA
1. člen
(1) S tem odlokom Občina Loški Potok, Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok, ustanavlja zavod DOM STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI POTOK (v nadaljevanju: zavod) za opravljanje socialno varstvene dejavnosti in zdravstvene dejavnosti na območju občine.
(2) S tem odlokom se ureja status, organiziranost zavoda in vsebina dela zavoda, dejavnost zavoda, organi zavoda, knjigovodstvo in finančno poslovanje zavoda, premoženje, viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, nastopanje v pravnem prometu, varovanje poslovne tajnosti, splošni akti zavoda ter medsebojne pravice in obveznosti med zavodom in občinami ustanoviteljicami.
(3) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja občinski svet občine ustanoviteljice.
(4) V odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS
2. člen
(1) Ime zavoda je: DOM STAREJŠIH OBČANOV LOŠKI POTOK.
(2) Skrajšano ime zavoda je: DSO LOŠKI POTOK.
(3) Sedež zavoda je: Hrib – Loški Potok 104, Loški Potok.
(4) Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše LOŠKI POTOK, okoli od leve proti desni pa DOM STAREJŠIH OBČANOV.
3. člen
(1) Z vpisom odloka kot akta o ustanovitvi zavoda v sodni register pridobi zavod pravno in poslovno sposobnost in opravlja v pravnem prometu s tretjimi osebami vse pravne in druge posle in opravila, v okviru dejavnosti, brez omejitev.
(2) Zavod nastopa v pravnem prometu, v okviru svoje dejavnosti, samostojno, z vsemi pravicami, obveznostmi in dolžnostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda.
(4) Ustanoviteljica izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda.
4. člen
(1) Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.
(2) Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.
(3) V primeru prenehanja zavoda pripadejo sredstva, ki ostanejo po prenehanju zavoda, občini ustanoviteljici.
DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(1) Zavod opravlja vse oblike socialno varstvene dejavnosti, kot jih določa Zakon o socialnem varstvu (ZSV) Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami), predvsem pa storitve institucionalnega varstva in pomoč družini na domu.
(2) Dejavnosti zavoda so v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti naslednje:
87.100  Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
     oseb
87.200  Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno
     prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb
87.300  Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših
     in invalidnih oseb
87.900  Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.109  Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše
     in invalidne osebe
88.999  Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
     nastanitve
84.120  Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
     drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
     varnosti
84.300  Dejavnost obvezne socialne varnosti
85.600  Pomožne dejavnosti za izobraževanje
86.210  Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220  Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena
     dejavnost
86.901  Alternativne oblike zdravljenja
86.909  Druge zdravstvene dejavnosti
47.25  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     pijačami
47.250  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     pijačami
47.260  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     tobačnimi izdelki
47.290  Druga trgovina na drobno v specializiranih
     prodajalnah z živili
47.510  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     tekstilom
47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     knjigami
47.621  Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622  Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi
     potrebščinami
47.650  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.730  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     farmacevtskimi izdelki
47.740  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
     medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
47.750  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
     kozmetičnimi in toaletnimi izdelki
47.810  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z
     živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s
     tekstilijami in obutvijo
47.890  Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
     blagom
56.101  Restavracije in gostilne
56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103  Slaščičarne in kavarne
56.104  Začasni gostinski obrati
56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290  Druga oskrba z jedmi
56.300  Strežba pijač
73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora
91.011  Dejavnost knjižnic
96.022  Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.040  Dejavnosti za nego telesa
96.090  Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
(3) Kolikor je za zgoraj naštete dejavnosti potrebno pridobiti posebna dovoljenja za delo ali z drugim zakonom predpisana dovoljenja, lahko zavod začne opravljati dejavnost, ko izpolnjuje pogoje.
(4) Cilj opravljanja glavne dejavnosti ni pridobivanje dobička.
(5) Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.
ORGANI ZAVODA
6. člen
(1) Organi zavoda so:
– direktor
– svet zavoda
– strokovni svet.
(2) Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
DIREKTOR
7. člen
(1) Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, izvršuje sklepe sveta zavoda in občine ustanoviteljice, predstavlja in zastopa zavod. Direktor je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter njegovo finančno in materialno poslovanje.
(2) Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda.
(3) Direktorja zavoda imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda.
(4) Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovnopravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima pridobljeno visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri,
– da ima pet let delovnih izkušenj,
– da ima opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom o socialnem varstvu,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet in zasebno lastnino, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora,
– da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi.
(5) Postopek imenovanja direktorja se mora začeti najkasneje tri mesece pred iztekom mandata dotedanjemu direktorju, vendar ne prej kot eno leto pred iztekom mandata.
(6) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku lahko ponovno imenovan.
8. člen
(1) Javni razpis za imenovanje direktorja se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, poleg tega pa v enakem razpisnem roku tudi v javnih glasilih, ki jih določi organ za izvedbo javnega razpisa in v uradnih prostorih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije ter na spletnih straneh občine ustanoviteljice.
(2) Za izvedbo javnega razpisa imenuje občina ustanoviteljica komisijo, ki skrbi za pravilen postopek izvedbe javnega razpisa. Vsakokratni kandidacijski postopek in objavo javnega razpisa izpelje občinska uprava občine ustanoviteljice.
9. člen
(1) Objava javnega razpisa vsebuje:
1. navedbo prostega mesta direktorja zavoda;
2. pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat;
3. navedbo dokazil, ki jih mora kandidat priložiti prijavi;
4. postopek izbire kandidata;
5. rok za vlaganje prijav ter naslov pošiljanja prijav;
6. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri;
7. navedbo organa oziroma osebe, ki daje informacije o izvedbi javnega razpisa;
8. kriterije za izbiro kandidata;
9. druge okoliščine, ki so pomembne za izbiro.
(2) Rok za vlaganje prijav na javni razpis ne more biti krajši od trideset dni od dneva objave javnega razpisa.
(3) Prijavi na javni razpis za delovno mesto direktorja zavoda morajo kandidati priložiti program razvoja zavoda.
10. člen
(1) Komisija iz 8. člena objavi javni razpis, pregleda prispele prijave in sestavi seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje.
(2) Preden izvede postopek izbire kandidata (v nadaljevanju: izbirni postopek), mora Komisija omogočiti kandidatom, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje, da se seznanijo z odlokom o ustanovitvi zavoda ter predpisi in drugimi akti, ki se nanašajo na pravice in obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja zavoda.
11. člen
(1) Izbira kandidata se opravi po opravljenem izbirnem postopku, v katerem se v skladu s kriteriji, določenimi v javnem razpisu, ugotavlja strokovna usposobljenost kandidata.
(2) Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje.
(3) Komisija predlaga v imenovanje občini ustanoviteljici kandidata, ki je v izbirnem postopku dosegel najboljši rezultat.
(4) Če nihče od prijavljenih kandidatov v izbirnem postopku ni dosegel zadovoljivega rezultata, se javni razpis ponovi, prijavljenim kandidatom pa vroči obvestilo o neuspelem javnem razpisu.
(5) O imenovanju odloči občina ustanoviteljica s sklepom.
(6) Pravice, obveznosti ter pooblastila in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo v imenu zavoda z direktorjem sklene predsednik sveta zavoda, po predhodnem soglasju občine ustanoviteljice.
12. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, ki ga s pisnim pooblastilom pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času nadomeščanja vse pristojnosti določene v pooblastilu direktorja.
13. člen
(1) Naloge direktorja so:
1. organizira in usklajuje delo zavoda,
2. pripravlja predlog letnega delovnega načrta in programa razvoja zavoda s finančnim načrtom in ju na podlagi soglasja sveta zavoda tudi sprejema,
3. pripravlja predloge akta o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest in kadrovskega načrta ter ju na podlagi soglasja sveta zavoda tudi sprejme,
4. sprejema akte o varstvu pri delu in požarni varnosti,
5. pripravlja predloge načrta nabav in odprodaje osnovnih sredstev ter investicijskega vzdrževanja ter jih na podlagi soglasja sveta zavoda tudi sprejme,
6. sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
7. odloča o posameznih pravicah in obveznostih delavcev,
8. odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
9. skrbi za obveščanje javnosti o delu zavoda,
10. na podlagi soglasja sveta zavoda imenuje strokovni svet zavoda,
11. poroča občini ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
12. pripravi letno poročilo in
13. druge naloge, določene z ustanovitvenim aktom in statutom.
(2) Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela.
(3) Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja.
(4) Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s sredstvi zavoda s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
(5) Pri izvrševanju svoje funkcije ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami splošnih aktov zavoda.
(6) V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod direktor neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega programa dela s finančnim načrtom, razen:
1. pogodb o investicijah nad 20.000 evrov, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
2. pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje občine ustanoviteljice.
14. člen
(1) Direktor sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda, ki sklepa pogodbe o zaposlitvi.
15. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
(2) Občina ustanoviteljica je dolžna razrešiti direktorja:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
(3) Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
16. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed strokovnih delavcev zavoda, oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
SVET ZAVODA
17. člen
(1) Zavod upravlja Svet zavoda (v nadaljevanju: svet), ki je sestavljen iz 5 članov, in sicer:
1. 3 predstavniki občine ustanoviteljice,
2. 1 predstavnik delavcev zavoda,
3. 1 predstavnik varovancev oziroma stanovalcev zavoda.
(2) Predstavnike ustanoviteljice imenuje občinski svet ustanoviteljice.
(3) Predstavnike delavcev izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
(4) Predstavnika varovancev oziroma stanovalcev zavoda izvolijo upravičenci zavoda oziroma njihovi zakoniti zastopniki na način, ki ga v skladu z zakonom, določa statut zavoda.
(5) Mandat članov sveta traja 5 let in so po preteku lahko ponovno imenovani.
18. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
1. sprejema statut in njegove spremembe,
2. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
3. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
4. predlaga občini ustanoviteljici revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
5. ocenjuje delo direktorja,
6. daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu in programu razvoja zavoda s finančnim načrtom, k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in imenovanju predstavnikov v strokovnem svetu zavoda,
7. sprejema sklepe k pogodbam o investicijah, katerih vrednosti so višje od 20.000 evrov,
8. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
9. sprejema letno poročilo zavoda,
10. potrjuje cene storitev zavoda,
11. odloča o uvedbi dodatnih storitev in drugih programov ter določa cene njihovih storitev,
12. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
13. občini ustanoviteljici in direktorju daje predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost doma,
14. na predlog direktorja sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
15. opravlja ostale naloge v skladu z določili tega odloka in statuta.
19. člen
(1) Svet zavoda odloča z večino glasov prisotnih članov.
(2) Če je izid glasovanja neodločen, se šteje, da je bil sprejet tisti sklep za katerega je glasovala večina predstavnikov ustanoviteljev, če je tudi v tem primeru izid glasovanja neodločen pa se šteje, da je bil izglasovan tisti sklep, za katerega je glasoval predsednik sveta oziroma v njegovi odsotnosti podpredsednik sveta.
(3) Podrobnejšo sestavo, način imenovanja, izvolitev članov in podrobnejše pristojnosti sveta se določijo v statutu zavoda, skladno z zakonom in tem odlokom.
(4) Podrobnejše delovanje sveta uredi svet s poslovnikom.
STROKOVNI SVET
20. člen
(1) Zavod ima strokovni svet kot strokovni organ.
(2) Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, ima posvetovalno vlogo pri programih Zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu daje svetu, in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, odlokom in statutom.
(3) Strokovni svet vodi direktor.
21. člen
(1) Strokovni svet zavoda ima tri člane, ki ga sestavljajo zaposleni delavci zavoda in jih imenuje direktor v soglasju s svetom zavoda.
(2) Strokovni svet zavoda ima naslednje naloge:
1. obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih iz dejavnosti zavoda,
2. daje mnenje k planu nabave opreme,
3. svetu zavoda in direktorju daje mnenja in predloge glede organizacije in strokovnega dela zavoda ter pogojev za razvoj dejavnosti,
4. predlaga plan izobraževanja zdravstvenih delavcev v zavodu,
5. odloča o ugovorih varovancev oziroma stanovalcev doma zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ter o ugovorih zoper opravljeno storitev,
6. opravlja interni strokovni nadzor v zavodu,
7. opravlja druge naloge, določene s statutom in z drugimi splošnimi akti zavoda.
(3) Članstvo, imenovanje, trajanje mandata in podrobnejše pristojnosti strokovnega sveta se podrobneje določijo v statutu zavoda.
(4) Član strokovnega sveta ne sme odločati v primeru, ko se odloča o ugovoru uporabnika v zvezi z njegovim delom.
KNJIGOVODSTVO IN FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA
22. člen
(1) Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon.
(2) Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarjata vodja računovodstva in direktor zavoda.
(3) Zavod vodi ločen letni obračun za dejavnosti, ki jih izvaja na podlagi pridobljene koncesije in za druge dejavnosti.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELOVANJA ZAVODA
23. člen
(1) Občina ustanoviteljica zagotovi sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda v višini 5.000 EUR.
(2) Vplačilo denarnih sredstev za ustanovitev in začetek delovanja mora biti nakazano na bančni račun pred prijavo za vpis zavoda v sodni register.
(3) Za opravljanje dejavnosti zagotovi ustanoviteljica zavodu potrebno opremo in nepremičnine. Ustanoviteljica hkrati soglaša, da zavod navedene nepremičnine investicijsko vzdržuje in na navedenih nepremičninah izvaja investicije, za katere si pridobi sredstva iz drugih virov. Zavod mora skrbeti za dejansko urejenost navedenih nepremičnin, za kar je zavod odgovoren občini ustanoviteljici.
(4) Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
24. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za delo oziroma za izvajanje dejavnosti:
1. s prodajo blaga in storitev na trgu,
2. od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
3. od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja uporabnikov,
4. iz proračuna občine ustanoviteljice,
5. iz drugih virov.
(2) Zavod mora sredstva, ki jih zagotavlja občina ustanoviteljica, uporabljati za namene, določene v proračunu.
25. člen
(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje osnovne dejavnosti, odloča na predlog direktorja, po predhodnem mnenju sveta zavoda, občina ustanoviteljica. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti zavoda.
(2) Presežek prihodkov ustvarjen na trgu lahko zavod nameni za vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo, za obnovo opreme ali za investicije v opremo, v skladu s sprejetim finančnim načrtom.
(3) O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja, ki nastane iz dejavnosti zavoda in ga ni moč pokriti iz razpoložljivih sredstev zavoda, odloča občina ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
1. statut zavoda,
2. akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest,
3. akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
4. splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in
5. druge splošne akte.
VPIS V SODNI REGISTER
27. člen
Vršilec dolžnosti direktorja iz 25. člena te pogodbe je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice, opravi vse potrebno za vpis zavoda v sodni register in za sklic prve seje sveta zavoda.
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
(1) Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda in strokovnega sveta skliče vršilec dolžnosti direktorja v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
(2) Prve predstavnike občine ustanoviteljice v svetu zavoda imenuje ustanoviteljica najkasneje v roku enega meseca od vpisa zavoda v sodni register.
(3) Prve predstavnike sveta delavcev v svetu zavoda se izvoli na podlagi tajnega glasovanja na zboru delavcev, ki ga je dolžan sklicati direktor najkasneje v roku 12 mesecev od vpisa zavoda v sodni register. Volitve spremlja, nadzira in organizira direktor.
(4) Prvega predstavnika varovancev oziroma stanovalcev v svetu zavoda se izvoli na podlagi javnega glasovanja na zboru varovancev oziroma stanovalcev, ki ga je dolžan sklicati direktor najkasneje v roku enega meseca od dejanskega začetka izvajanja dejavnosti. Volitve spremlja, nadzira in organizira direktor.
(5) Ne glede na število imenovanih članov sveta zavoda skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja prvo konstitutivno sejo sveta zavoda, najkasneje po poteku 6 mesecev od vpisa zavoda v sodni register.
(6) Varovanci oziroma stanovalci zavoda in delavci zavoda lahko svoje predstavnike v svet zavoda, po njegovem konstituiranju na podlagi predhodnega odstavka tega člena, imenujejo kadarkoli kasneje, pri čemer mandat tako imenovanega člana prične teči z dnem imenovanja.
(7) Strokovnemu svetu prične teči mandat z dnem konstituiranja.
29. člen
(1) Do konstituiranja organov Zavoda, sprejema aktov zavoda in imenovanja direktorja zavoda, občina ustanoviteljica, za obdobje največ 1 leta, imenuje vršilca dolžnosti direktorja, s sledečimi nalogami in pristojnostmi, ki jih opravlja pod nadzorom ustanoviteljice:
1. zastopanje in predstavljanje zavoda,
2. vodenje dnevnih in tekočih poslov,
3. skrb za zakonitost dela zavoda,
4. opravi priprave za začetek dela zavoda,
5. priprava internih aktov in drugih gradiv,
6. operativno delo pri konstituiranju organov zavoda in izvajanje sklepov teh organov,
7. priprava poslovnega in finančnega načrta.
(2) Predloge kandidatov za vršilca dolžnosti občinskemu svetu lahko posreduje Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, posamezen občinski svetnik in občani Občine Loški Potok. Predloge kandidatov mora posamezen predlagatelj posredovati Odboru za negospodarstvo in javne službe družbene dejavnosti najkasneje 4 dni pred sklicem seje občinskega sveta, na katerem bo predmetni odlok obravnavan. O seji bodo predstavniki sredstev javnega obveščanja v občini in občani obveščeni z objavljenim gradivom, ki mu je priloženo gradivo za sejo vsaj 8 dni pred sejo.
30. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-0004/2013
Hrib - Loški Potok, dne 18. decembra 2013
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti