Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3597. Zakon o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema (ZMbNFS)
3598. Zakon o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev (ZNIRPJU)
3599. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)
3600. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C)
3601. Zakon o spremembi Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1D)
3602. Zakon o dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1C)
3603. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI-A)
3604. Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o verski svobodi (ZVS-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3605. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Demokratični socialistični republiki Šrilanki

Drugi akti

3606. Javni poziv za zbiranje kandidatur za predsednika in dveh namestnikov predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

MINISTRSTVA

3607. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine
3608. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2013
3609. Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine
3610. Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav
3611. Pravilnik o vajah v obrambnem sistemu
3612. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2014

BANKA SLOVENIJE

3613. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3614. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2013

OBČINE

Brežice

3615. Odlok o razglasitvi enote kulturne dediščine Bukovje na Bizeljskem – Paviljon Lusthaus za kulturni spomenik lokalnega pomena
3616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi starega mestnega jedra Brežice za kulturni in zgodovinski spomenik
3617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Brežice
3618. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju zdravstva in socialnega varstva v Občini Brežice

Celje

3619. Sklep o spremembah Sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Teharje – sever

Cerknica

3620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park

Črnomelj

3621. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj
3622. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika za vodovod
3623. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Črnomelj

Dobrna

3624. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi
3625. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Hodoš

3626. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2013

Jesenice

3671. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice za leto 2014

Kobarid

3672. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid

Koper

3627. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “Semedela, Za gradom in del Žusterne”

Kranj

3628. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj

Križevci

3629. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci
3630. Pravilnik o spremembah Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
3631. Pravilnik o spremembah Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Križevci
3632. Sklep občinskega sveta o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Krško

3633. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško
3634. Odlok o oglaševanju v občini Krško
3635. Odlok o imenovanju Ulice Frana Bonača
3636. Odlok o spremembi območja naselij Senovo in Mali Kamen
3637. Pravilnik o spremembi Pravilnika o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
3638. Sklep o ukinitvah javnega dobra št. 2/2013
3639. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 184/2, k.o. Anovec

Litija

3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
3641. Ugotovitveni sklep o odstopu in prenehanju mandata članici občinskega sveta in prenosu na naslednjega kandidata

Ljubljana

3642. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2014

Mirna Peč

3643. Akt o ustanovitvi Varnostnega sosveta
3644. Navodilo o izvajanju lastniške funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč
3645. Navodilo o izvajanju upravljavske funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč

Mozirje

3646. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
3647. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Murska Sobota

3648. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

Piran

3649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran
3650. Sklep o potrditvi cene javne službe ´´odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode´´
3651. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji

Sevnica

3652. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2014
3653. Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica
3654. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica
3655. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojence v Občini Sevnica v letu 2014
3656. Sklep o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2014

Trebnje

3657. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3658. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
3659. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Tržič

3660. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Tržič

Vrhnika

3661. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
3662. Odlok o ravnanju z odpadki v Občinah Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika

Žalec

3663. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
3664. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »OPPN Stanovanjska soseska Žalec – Zahod«
3665. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za del območja ZN »Arnovski gozd« in del območja OPPN »poslovne cone Arnovski gozd II«
3666. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN Stanovanjska soseska Petrovče vzhod
3667. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN severnega dela naselja Šempeter
3668. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje stanovanjske soseske Liboje – sever
3669. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Žalec
3670. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Žalec za programsko obdobje 2007–2013

POPRAVKI

3673. Popravek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti
3674. Popravek Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti