Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3640. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013, stran 11051.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 4. izredni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13, 60/13) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupin kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    |  24.512.830|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  13.460.830|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  11.126.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  9.144.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |703 Davki na premoženje          |  1.268.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   714.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.334.830|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od   |   496.250|
|   |premoženja                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    5.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |    4.500|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   102.580|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |  1.726.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.100.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |    40.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |  1.060.000|
|   |neopredmetenih sredstev          |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  9.952.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.212.000|
|   |javnofinančnih institucij         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |  7.740.000|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|   |unije                   |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      |  26.767.107|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |  3.587.641|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   548.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   101.100|
|   |varnost                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |  2.504.541|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   234.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |409 Rezerve                |   200.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  5.376.900|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |410 Subvencije              |    79.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |411 Transferi posameznikom in       |  3.187.900|
|   |gospodinjstvom              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim organizacijam |   551.600|
|   |in ustanovam               |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.558.400|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  12.429.266|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  12.429.266|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  5.373.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in  |    50.000|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski   |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  5.323.300|
|   |uporabnikom                |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI     |  –2.254.277|
|   |PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (Skupaj prihodki  |       |
|   |minus skupaj odhodki)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   |  –2.023.277|
|   |7102) – (II.-403-404) (Skupaj prihodki  |       |
|   |brez prihodkov od obresti minus skupaj  |       |
|   |odhodki brez plačil obresti)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71) – |  4.496.289|
|   |(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči   |       |
|   |odhodki                  |       |
|   |in tekoči transferi)           |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    11.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |    11.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |    1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |    10.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  2.837.000|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |  2.837.000|
|   |DELEŽEV                  |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |  2.837.000|
|   |finančnih naložb             |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |  –2.826.000|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |  4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  4.500.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)         |   241.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   241.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |   241.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU    |   –821.277|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  4.259.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |  2.254.277|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   832.735|
|   |PRETEKLEGA LETA              |       |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, določene s predpisanim kontnim načrtom. O posameznem programu razpolaganja in o prerazporeditvi proračunskih postavk ali delov postavk med podprogrami programske klasifikacije odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Litija (www.litija.si).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 4.500.000 evrov, in sicer za investicije, vključene v podprogram 19039001 Osnovno šolstvo in v podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2012
Litija, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti