Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 039-1/2013 Ob-4399/13 , Stran 3279
Št. 039-1/2013 Ob-4399/13
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov za otroke in mladino, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov za otroke in mladino, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa so je sofinanciranje programov in projektov za otroke in mladino organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v Občini Krško v letu 2014, razen programov s področja kulture, športa, zdravstva in sociale, in so v skladu s strateškimi cilji in opredeljenimi prednostnimi področji Lokalnega programa za mladino v Občini Krško za obdobje 2014–2015. V letu 2014 se bodo tako prioritetno vrednotili in sofinancirali projekti in programi, ki sledijo naslednjim ciljem: a.) Izobraževanje mladih: – mlade seznaniti in spoznati s perspektivnimi poklici in različnimi oblikami zaposlovanja mladih, tudi na področju lokalne samooskrbe, trajnostnega razpolaganja z viri, medgeneracijskega učenja in pomoči, podjetništva, kulturne in naravne dediščine lokalnega okolja, rokodelskih oziroma obrtnih veščin, – mladim omogočiti tudi dostop do različnih usposabljanj za delo v mladinskih organizacijah, – mlade spodbuditi k različnim oblikam ustvarjanja in pridobivanja znanj za to … b.) Prostovoljstvo mladih: – zagotoviti kvalitetno in dostopno informiranje mladih o pomenu in možnosti vključitve v različno prostovoljsko delo, – spodbuditi neprofitne organizacije k vključevanju mladih v prostovoljsko delo. c.) Preprečevanje različnih oblik odvisnosti: – mlade in njihove starše učinkovito informirati o pozitivnih in negativnih učinkih rabe IKT tehnologije, vključno z nasveti o njeni varni rabi, – mladim zagotoviti izkušnjo o drugačnih, bolj zdravih oblikah preživljanja prostega časa, druženja, ustvarjanja, skrbi za lastno zdravje (mlade vključiti v dogajanja v lastnem okolju in širše ter jih na dokaj preprost in praktičen način ozavestiti in informirati o možnostih, priložnostih, odgovornosti do sebe, drugih, okolja). d.) Vključevanje marginalnih skupin: – spodbuditi vključevanje (socializacijo) mladih pripadnikov marginalnih skupin z vključitvijo posameznikov v različne programe in projekte, ki hkrati sledijo tudi ciljem, navedenim v odstavkih od 1 do 3 te točke javnega razpisa. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško. Isti program ne more pridobiti sredstev iz drugih javnih razpisov Občine Krško. Posamezna organizacija lahko odda največ 8 prijav skupaj. V primeru preseganja omejitve števila prijav bo upoštevano število prijav glede na vrstni red odpiranja, presežne vloge bodo zavržene. Pri vseh prijaviteljih in partnerjih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela z mladimi za leto 2014 je 41.540,00 EUR. 5. Merila za izbor programov: – kakovost programa, – ustrezanje prioritetnim ciljem, – vključevanje prioritetnih ciljnih skupin, – inovativnost programa, – ustrezne aktivnosti, – obseg in število ur vključenosti udeležencev v program, – kadrovska zasedba programa, – ustreznost evalvacije doseganja ciljev, – stopnja sodelovanja/soodločanja, – sodelovanje prostovoljcev, – vključenost drugih mladinskih organizacij v projekt, – uporaba javne mladinske infrastrukture v občini, – realna ocenjene vrednosti programa, – razvidnost namena porabe odhodkov, – realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Krško v preteklem letu. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki in prilogami, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. 8. Rok za predložitev prijav in način predložitve: prijave morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. 1. 2014. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško). Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za otroke in mladino 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. 9. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 16. 1. 2014, ob 15.30, v sejni sobi »D« v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 8 dni od dneva odpiranja prijav prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo prijava zavržena. 10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo je 8 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-mail: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure. 13. Delavnica za pripravo prijave bo v četrtek, 12. 12. 2013, ob 16. uri, v prostorih Mladinskega centra Krško, CKŽ 105, Krško.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti