Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3612. Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2014, stran 11018.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvrševanje petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR in 23/13 – ZZZiv-C) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
O D R E D B O
o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2014
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odredba določa ukrepe, ki jih morajo zaradi zagotavljanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2014 izvesti:
– veterinarske organizacije, ki imajo koncesijo za izvajanje del iz te odredbe (v nadaljnjem besedilu: veterinarska organizacija),
– Nacionalni veterinarski inštitut (v nadaljnjem besedilu: NVI),
– lovske družine in upravljavci lovišč s posebnim namenom,
– izvajalci vzorčenja netopirjev,
– izvajalci, ki imajo koncesijo za peroralno cepljenje lisic,
– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih živalskih vrst.
2. člen
(1) Uradni veterinar območnega urada (v nadaljnjem besedilu: OU) organa, pristojnega za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava), po uradni dolžnosti določi veterinarski organizaciji rok za izvedbo posameznih del iz te odredbe.
(2) Veterinarska organizacija mora pred začetkom izvajanja del iz te odredbe o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
(3) Veterinarska organizacija mora mesečno, do petega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz te odredbe v informacijski sistem za spremljanje, nadzor in poročanje o določenih boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
(4) Veterinarska organizacija do desetega dne v mesecu za pretekli mesec uradnemu veterinarju OU Uprave predloži račun za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec, iz katerega mora biti razvidno, da so bile pristojbine odvedene v predpisanem roku, in prilogo k računu, katere obrazec je objavljen na spletni strani Uprave.
(5) Uradni veterinar OU Uprave na podlagi podatkov iz EPI ter izvedenega nadzora ugotovi, ali so bila dela iz te odredbe opravljena v skladu z določbami te odredbe in to potrdi s podpisom računa do petnajstega dne v mesecu za pretekli mesec praviloma na sedežu veterinarske organizacije, ki je račun izdala. Po potrditvi računa veterinarska organizacija usklajeno prilogo k računu posreduje v elektronski obliki na elektronski naslov: porocila.uvhvvr@gov.si.
3. člen
(1) NVI mora mesečno, do desetega dne v mesecu za pretekli mesec, vnesti podatke o opravljenih delih iz 27. in 28. člena te odredbe v EPI.
(2) Rezultate opravljenih preiskav iz te odredbe mora NVI posredovati v EPI v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali.
(3) NVI do dvajsetega dne v mesecu za pretekli mesec predloži glavnemu uradu (v nadaljnjem besedilu: GU) Uprave zahtevke za povračilo stroškov za izvedbo odrejenih del za pretekli mesec.
4. člen
Izvajalci iz tretje do šeste alinee 1. člena te odredbe, ki opravljajo dela po tej odredbi, morajo poročati v skladu s pogodbami o izvedbi del.
5. člen
(1) Veterinarske organizacije in NVI morajo odvzeti vzorce iz te odredbe, jih označiti in vnesti podatke v EPI v skladu s pravilnikom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija in NVI morata podatke o odvzemu vzorcev (datum odvzema vzorcev, vrsta preiskave, številka zapisnika o odvzemu vzorcev in tuberkulinskem preizkusu (ZOVT), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je vzorce odvzel) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu. V dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu, mora veterinarska organizacija vpisati tudi rezultate opravljenih diagnostičnih preiskav po tej odredbi (tuberkulinizacija), NVI pa podatke o opravljenih kliničnih pregledih in njihovih rezultatih.
6. člen
(1) Veterinarske organizacije morajo podatke o opravljenih cepljenjih v skladu s to odredbo vnesti v EPI v skladu s pravilnikom, ki ureja EPI.
(2) Veterinarska organizacija mora podatke o opravljenem cepljenju (datum in vrsta cepljenja, številko zapisnika o opravljenem cepljenju (ZOOC), naziv in sedež organizacije ter osebno ime veterinarja, ki je cepljenje opravil) vnesti v dnevnik veterinarskih posegov, ki se hrani na gospodarstvu.
(3) Preventivna cepljenja je treba opraviti s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji, in skladno z navodili proizvajalca.
7. člen
(1) Če je za živali, pri katerih se opravljajo preventivna cepljenja in diagnostične preiskave iz te odredbe, predpisana identifikacija in registracija, živali pa niso označene in registrirane na predpisan način, jih je treba označiti in registrirati na predpisan način in o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
(2) Ne glede na predpise, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali, morajo biti živali, pri katerih se izvajajo dela iz te odredbe, razen perutnine, čebel in rib, individualno označene s čipi (podkožni, v ušesnih znamkah ali bolusih), ušesnimi znamkami, biti tetovirane ali označene na način, ki omogoča njihovo nedvoumno prepoznavnost v zvezi z izvedenimi deli oziroma rezultati preiskav iz te odredbe.
8. člen
Veterinarska organizacija mora vzorce krvi pri posameznih vrstah živali na istem gospodarstvu jemati istočasno za vse preiskave in hkrati opraviti tudi druge predpisane ukrepe iz te odredbe, če niso roki za izvedbo posameznih del iz te odredbe določeni drugače.
9. člen
Veterinarske organizacije, NVI in druge organizacije, ki se pri svojem delu seznanijo s podatki, pridobljenimi na podlagi te odredbe, morajo osebne podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Vse ostale podatke, pridobljene pri izvajanju te odredbe, morajo varovati kot poslovno skrivnost in jih brez predhodnega dovoljenja Uprave ne smejo uporabljati in posredovati.
10. člen
(1) Rezultate preiskav iz te odredbe mora NVI poslati uradnemu veterinarju OU Uprave, ki je izdal odločbo, s katero je določil rok za izvedbo posameznih del, in veterinarski organizaciji, ki je vzorce odvzela.
(2) Rezultate preiskav iz 27. do 32. člena te odredbe mora NVI poslati OU Uprave, z območja katerega je bil vzorec poslan, in v primeru pozitivnih ali sumljivih rezultatov tudi GU Uprave.
11. člen
Stroški izvajanja sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali iz te odredbe se krijejo iz proračuna Republike Slovenije v skladu z 49. členom in na podlagi osnov in meril za oblikovanje cen veterinarskih storitev, določenih v skladu s 5. točko tretjega odstavka 58. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR).
II. PREVENTIVNI UKREPI PRI GOVEDU
12. člen
(1) Vzorčenje na bovino spongiformno encefalopatijo (v nadaljnjem besedilu: BSE) pri govedu se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 147 z dne 31. 5. 2001, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 630/2013 z dne 28. junija 2013 o spremembi prilog k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL L št. 179 z dne 29. 6. 2013, str. 60), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 999/2001/ES).
(2) Preiskavo na BSE je treba opraviti:
– pri vseh govedih, zaklanih za prehrano ljudi, v starosti nad 24 mesecev iz prve in druge alinee točke 2.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES (nujni zakol in zakol živali, ki kažejo klinične znake bolezni pri ante mortem pregledu). Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje govedi, preiskave opravi NVI;
– pri poginulih in usmrčenih govedih v starosti nad 24 mesecev iz točke 3.1. I. Dela Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES. Vzorce odvzame NVI v obratih iz točke (h) prvega odstavka 24. člena Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Direktivo 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (UL L št. 276 z dne 20. 10. 2010, str. 33), (v nadaljnjem besedilu: odobreni obrati kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti) in opravi preiskave;
– pri vseh govedih ne glede na starost, kadar gre za sum na BSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave. Ob vsakem sumu na BSE je treba opraviti tudi potrditvene preiskave, ki jih opravi NVI ali drug laboratorij, ki ga določi Komisija.
(3) Laboratorijsko testiranje iz prejšnjega odstavka je treba izvesti z eno od metod iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
13. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste enzootske goveje levkoze, je treba:
– ob vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri post mortem pregledu v klavnici vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI;
– o vseh ugotovljenih tumoroznih spremembah pri sekcijah poginulih živali obvestiti OU Uprave in vzorce spremenjenih tkiv poslati v nadaljnje histološke preiskave. Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
14. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze, je treba:
– serološko preiskati vzorce krvi vseh govedi, starejših od 24 mesecev, v 20 odstotkih čred; program vzorčenja pripravi Uprava, vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– prijaviti primere abortusov govedi, za katere se sumi, da bi lahko bili posledica bruceloze, poslati abortiran material v preiskavo za brucelozo na NVI ter o tem obvestiti uradnega veterinarja OU Uprave.
(2) V čredah iz prve alinee prejšnjega odstavka, ki so uradno proste bruceloze, se preiskava ne opravi na moških živalih, ki so namenjene za zakol. V takem primeru veterinar veterinarske organizacije o tem pisno obvesti uradnega veterinarja OU Uprave, ki odredi, da lahko gredo ta goveda le neposredno v zakol in se ne smejo uporabljati kot plemenske živali.
15. člen
Za vzdrževanje statusa države, uradno proste tuberkuloze, je treba:
– z intradermalnim tuberkulinskim testom preiskati vsa goveda, starejša od 6 tednov, v 33 odstotkih čred; program vzorčenja pripravi Uprava, intradermalne tuberkulinske teste opravi veterinarska organizacija v skladu s pravilnikom, ki ureja bolezni živali, najpozneje do 18. novembra 2014;
– odvzeti vzorce spremenjenih pljuč in pripadajočih bezgavk za bakteriološko preiskavo za izključitev okužbe z Mycobacterium bovis v vseh primerih, ko uradni veterinar pri post mortem pregledu ugotovi znake pljučnice pri govedu, starejšem od 30 mesecev. Vzorce odvzame uradni veterinar v klavnici, preiskave opravi NVI.
16. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi goved v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije od 1. maja 2014 dalje. Preiskave opravi NVI.
17. člen
Če veterinar veterinarske organizacije oceni, da izvedba predpisanih del pri določenem govedu predstavlja nevarnost za izvajalca preiskave oziroma imetnika živali in zato izvedba predpisanih del pri tej živali ni mogoča, mora o tem pisno, z obrazložitvijo, obvestiti OU Uprave.
III. PREVENTIVNI UKREPI PRI DROBNICI
18. člen
(1) Vzorčenje ovac in koz na transmisivne spongiformne encefalopatije (v nadaljnjem besedilu: TSE) se opravlja v skladu s Prilogo X Uredbe 999/2001/ES.
(2) Preiskati je treba vse ovce in koze, ne glede na starost, kadar gre za sum na TSE. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(3) Preiskati je treba vse poginule in usmrčene ovce in koze iz tropov, ki so vključeni v rejski program, in iz tropov, ki imajo status zanemarljivega ali nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, starejše od 18 mesecev. Seznam rej, ki so vključene v rejski program, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo. Seznam rej, ki imajo status zanemarljivega oziroma nadzorovanega tveganja za klasični praskavec, pa zagotovi Uprava. Preiskati je treba tudi 500 poginulih ali usmrčenih ovac in 100 poginulih ali usmrčenih koz iz ostalih tropov. Program vzorčenja v skladu s pravili iz 4. točke II. Dela Priloge III Uredbe 999/2001 ES pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
(4) Preiskati je treba vse ovce in koze, zaklane za prehrano ljudi, ki so starejše od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več kot dva stalna sekalca, v skladu z odločbo uradnega veterinarja OU Uprave v okviru zatiranja klasičnega in atipičnega praskavca v okuženem tropu. Vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac in koz, preiskave pa opravi NVI.
(5) Ob vsakem sumu na TSE pri drobnici je treba opraviti potrditvene preiskave ter dodatno primerjalno testiranje (diskriminatorni testi) vseh pozitivnih primerov TSE in BSE, če ne gre za atipični praskavec. Preiskave opravi NVI.
(6) Laboratorijsko testiranje iz prvega do petega odstavka tega člena je treba izvesti z metodami iz Priloge X Uredbe 999/2001/ES.
(7) Z metodo genotipizacije – A iz Priloge, ki je sestavni del te odredbe, je treba določiti genotip prionskega proteina:
– pri ovcah v tropih, kjer se izvaja izkoreninjenje klasičnega praskavca z izločanjem ovac z neodpornimi genotipi na klasični praskavec; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– pri naključnem vzorcu ovac, zaklanih za prehrano ljudi, ki izhajajo iz tropov iz prejšnje alinee; naključni vzorec določi Uprava, vzorce odvzamejo uradni veterinarji v odobrenih klavnicah za klanje ovac, preiskave opravi NVI;
– odbranim ovnom na testnih postajah, ovnom, namenjenim za pripust v skladu z rejskim programom, in določenemu številu ovac v skladu z rejskim programom za posamezno pasmo; seznam rej in živali, katerim je treba odvzeti vzorce za genotipizacijo, pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo; vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI;
– ovnom, ki so namenjeni za naravni pripust v tropih ovac z več kot 50 plemenskimi ovcami, ki niso vključene v rejski program in še niso genotpizirani.
(8) Z metodo genotipizacije – B iz Priloge te odredbe je treba določiti genotip pri najmanj 100 naključno izbranih poginulih ali usmrčenih ovcah in pri vseh pozitivnih primerih TSE pri ovcah. Program naključnega vzorčenja pripravi NVI, potrdi pa ga Uprava. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.
19. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, uradno proste bruceloze drobnice, je treba na prisotnost povzročitelja Brucella melitensis serološko preiskati vzorce krvi 5 odstotkov drobnice, starejše od šestih mesecev.
(2) Program vzorčenja pripravi Uprava.
(3) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
20. člen
(1) Na bolezen modrikastega jezika je treba serološko pregledati vzorce krvi drobnice v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prejšnjega člena.
(3) Vzorce iz prejšnjega člena, na katerih se opravijo preiskave na bolezen modrikastega jezika, je treba odvzeti od 1. maja 2014 dalje.
IV. PREVENTIVNI UKREPI PRI PRAŠIČIH
21. člen
(1) Za vzdrževanje statusa države, proste bolezni Aujeszkega, je treba:
– na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije na gospodarstvih in uradni veterinarji v klavnicah, preiskave opravi NVI;
– preiskati merjasce v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(2) Vzorce krvi iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2014.
22. člen
(1) Na klasično prašičjo kugo je treba na prašičerejskih gospodarstvih preiskati vzorce krvi prašičev v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Preiskave opravi NVI na vzorcih krvi iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena.
(2) Na prisotnost virusa klasične prašičje kuge se preišče tudi 1 odstotek poginjenih prašičev, ki jih zbira veterinarsko-higienska služba (v nadaljnjem besedilu: VHS). Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
23. člen
Vzorce iz drugega odstavka prejšnjega člena se preišče tudi na prisotnost virusa afriške prašičje kuge.
V. PREVENTIVNI UKREPI PRI PERUTNINI
24. člen
(1) Proti atipični kokošji kugi je treba cepiti vse jate kokoši, piščancev, puranov, japonskih prepelic, nojev, pegatk, jerebic in matične jate fazanov, in sicer:
– na gospodarstvih, ki imajo nad 350 živali iz tega člena;
– v naseljih, kjer so gospodarstva, ki imajo nad 350 živali iz tega člena;
– v fazanerijah;
– v rejah nojev.
(2) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
25. člen
(1) Kontrola imunosti na atipično kokošjo kugo se opravi v:
– matičnih jatah kokoši: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva vsakih 6 tednov;
– jatah nesnic konzumnih jajc: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) iz vsakega hleva v času vzreje, pri starosti jate 12 do 18 tednov;
– jatah pitovne perutnine: 1 hlevski vzorec (20 vzorcev krvi) v vsakem objektu reje z več kot 350 živalmi iz prejšnjega člena, najmanj enkrat letno;
– fazanerijah enkrat letno na gospodarstvih, ki so vključena v program iz 26. člena te odredbe.
(2) Vzorce odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
26. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava. Vzorce krvi odvzamejo veterinarske organizacije, preiskave opravi NVI.
(2) Vzorce iz tega člena je treba odvzeti najpozneje do 1. decembra 2014.
VII. PREVENTIVNI UKREPI PRI RIBAH
27. člen
(1) Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infekciozno hematopoetsko nekrozo je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, preiskati plemenske jate postrvi in lipanov.
(2) V ribogojnicah, ki kupujejo ikre, vršijo promet oziroma trgujejo z živimi ribami, je treba v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, na bolezni iz prejšnjega odstavka enkrat letno preiskati organe rib dovzetnih vrst.
(3) NVI opravi klinični pregled, odvzame vzorce in opravi preiskave.
VIII. PREVENTIVNI UKREPI PRI ČEBELAH
28. člen
(1) Na hudo gnilobo čebelje zalege, tropilelozo in na prisotnost malega panjskega hrošča je treba pregledati čebelje družine v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Klinične preglede, odvzem vzorcev in preiskave opravi NVI.
IX. PREVENTIVNI UKREPI PRI DIVJADI IN PROSTOŽIVEČIH ŽIVALIH
29. člen
(1) Za zatiranje stekline izvajalec peroralnega cepljenja lisic izvede cepljenje v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Na prisotnost virusa stekline je treba pregledati:
– uplenjene lisice v skladu s programom Uprave;
– vse najdene poginule in povožene lisice, ki jih pobere VHS.
(3) V skladu s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba lisice, poslane v preiskavo na steklino, pregledati tudi na prisotnost protiteles proti virusu stekline, določiti titer protiteles ter jim odvzeti spodnjo čeljust za preiskavo na prisotnost biomarkerja in določitev starosti.
(4) Dokler je celotno ozemlje Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, določeno kot okuženo s steklino, morajo veterinarske organizacije sprejeti vse uplenjene lisice, ki jih lovci dostavijo v veterinarsko organizacijo, tudi če niso namenjene za preiskavo na steklino, in jih oddati VHS.
(5) Veterinarske organizacije morajo uplenjene lisice iz drugega odstavka tega člena oddati VHS za nadaljnje preiskave na steklino skupaj s spremnim obrazcem, ki ga izpolni uplenitelj in je dostopen na spletni strani Uprave. Če lisice niso opremljene s spremnim obrazcem, se jih ne pošlje v preiskavo.
(6) Vzorce odvzame in preiskave opravi NVI.
30. člen
(1) Sistematični nadzor na prisotnost European Bat Lyssavirus (EBLV) v populaciji netopirjev se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzame izvajalec vzorčenja netopirjev, preiskave opravi NVI.
31. člen
(1) Skladno s programom, ki ga pripravi Uprava, je treba odvzeti vzorce krvi odstreljenih divjih prašičev in jih serološko preiskati na prisotnost protiteles proti klasični prašičji kugi, afriški prašičji kugi in bolezni Aujeszkega.
(2) Na prisotnost virusov klasične prašičje kuge, afriške prašičje kuge in bolezni Aujeszkega je treba preiskati tudi vse najdene poginule in povožene divje prašiče, ki jih pobere VHS.
(3) Vzorce krvi odvzamejo lovske družine in lovišča s posebnim namenom v skladu s programom Uprave, vzorce poginulih in povoženih živali pa odvzame NVI. Preiskave opravi NVI.
32. člen
(1) Sistematični nadzor na aviarno influenco pri prostoživečih pticah se izvaja v skladu s programom, ki ga pripravi Uprava.
(2) Vzorce odvzamejo:
– izvajalci nalog zatočišč za živali prosto živečih vrst,
– NVI.
(3) Preiskave opravi NVI.
X. IZVAJANJE SISTEMATIČNEGA UGOTAVLJANJA VZROKA POGINA
33. člen
(1) Sistematično ugotavljanje vzrokov pogina živali se izvaja v skladu s programom dela, ki ga pripravi NVI za vsako regionalno enoto posebej in ga potrdi Uprava.
(2) Preiskave opravi NVI.
(3) NVI mora OU Uprave predložiti poročilo o opravljenih preiskavah in vzrokih pogina iz tega člena do desetega dne v mesecu za pretekli mesec.
XI. PREVENTIVNI UKREPI PRI VEČ VRSTAH ŽIVALI
34. člen
(1) Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno cepiti za bolezen dovzetne živali na antraksovih distriktih oziroma za bolezen dovzetne živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov. Antraksov distrikt je območje, na katerem je bil v zadnjih 50 letih uradno potrjen primer vraničnega prisada. Seznam antraksovih distriktov je objavljen na spletni strani Uprave.
(2) Preventivno cepljenje je treba opraviti najmanj tri tedne, preden se živali žene na pašo, oziroma vsaj tri tedne pred pričetkom krmljenja živine s krmo, ki izvira z antraksovih distriktov.
(3) Cepljenje opravijo veterinarske organizacije.
XII. KONČNA DOLOČBA
35. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3440-3/2013
Ljubljana, dne 21. novembra 2013
EVA 2013-2330-0103
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje
Priloga

METODA GENOTIPIZACIJE – A
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom
ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih
136, 154 in 171 prionskega proteina.

METODA GENOTIPIZACIJE – B
Genotipizacija se izvede z validiranim molekularno-biološkim postopkom
ugotavljanja nukleotidnih zaporedij, ki kodirajo aminokisline na zaporedjih
136, 141, 154 in 171 prionskega proteina.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti