Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3651. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji, stran 11069.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št 33/07, 108/09 in 57/12), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave št. 46/2007 – UPB) župan Občine Piran sprejme
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona v Luciji (Ur. obj. št 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05), v nadaljevanju: Sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona v Luciji
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta
Zazidalni načrt Obrtna cona v Luciji (Ur. obj. št 34/80, 25/88, 42/98 in 13/05) je bil sprejet leta 1980 in nato trikrat dopolnjen in spremenjen leta 1988, 1998 in 2005. Ker je od zadnje spremembe minilo že večje obdobje, v katerem je prišlo tudi do večjih sprememb, med drugim tudi na področju obrtništva in splošnega stanja na trgu, je zaradi potrebe po novih ureditvah in širitvi ponudbe v območju obrtne cone v Luciji, potrebna manjša sprememba oziroma dopolnitev odloka, tako da bo slednji dopuščal nekatere dodatne posege v prostoru, ki sedaj, zaradi veljavnega odloka niso možni. S tem se bodo postavili temelji za dodaten razvoj na predmetnem področju.
2. Predmet in izhodišča
Predmet Sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona v Luciji bo priprava manjših sprememb in dopolnitev izvedbenega prostorskega akta, s poudarkom na možnosti pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte, ki zaradi različnih razlogov, kot so npr. poplavna varnost, ne morejo biti zgrajeni tako, kot jih predvideva obstoječi zazidalni načrt, kot tudi na izboljšavi pogojev za gradnjo novih poslovnih objektov in posledično pospešitev razvoja obrtne cone.
3. Ureditveno območje
Ureditveno območje zajema območje, ki ga ureja Odlok o Zazidalnem načrtu Obrtna cona v Luciji.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev, geodetskih in drugih podlag in obveznosti v zvezi s financiranjem
Strokovne rešitve bo izdelal načrtovalec, izbran s strani pobudnika, ki bo na podlagi teh rešitev izdelal Spremembe in dopolnitve ZN Obrtna cona v Luciji v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
Celotne stroške v zvezi z izdelavo in stroške v zvezi s postopkom sprejemanja Sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona v Luciji krije pobudnik spremembe.
5. Terminski plan za pripravo sprememb in dopolnitev zn obrtna cona v Luciji oziroma posameznih faz
Spremembe in dopolnitve ZN Obrtna cona v Luciji je načrtovana za leto 2013 in 2014. Podrobna faznost izdelave in postopka sprejetja Sprememb in dopolnitev ZN Obrtna cona v Luciji je prikazana s terminskim planom.
Terminski plan je narejen glede na minimalne zakonske roke posameznih faz, ki jih je potrebno upoštevati, vendar je potrebno upoštevati tudi termine sklicev občinskega sveta in morebitno potrebno usklajevanje s posameznimi nosilci urejanja prostora, kar lahko privede do zamika posameznih faz oziroma končnega termina sprejema prostorskega akta.
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Faza          |Nosilec     |Rok         |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Sklep o začetku    |UOP, župan,   |november 2013    |
|priprave Sprememb in  |         |           |
|dopolnitev ZN Obrtna  |         |           |
|cona v Luciji     |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Objava sklepa v uradnem|župan, UOP    |december 2013    |
|glasilu in svetovnem  |         |           |
|spletu         |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Priprava osnutka    |UOP       |december 2013    |
|Sprememb in dopolnitev |         |           |
|ZN Obrtna cona v Luciji|         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Poziv nosilcem urejanja|UOP       |30 dni        |
|prostora za pridobitev |         |december2013/januar |
|smernic in pridobitev |         |2014         |
|obvestila MOP za    |         |           |
|varstvo okolja o    |         |           |
|izvedbi celovite    |         |           |
|presoje vplivov na   |         |           |
|okolje         |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Analiza smernic in   |UOP, načrtovalec |februar 2014     |
|dopolnitev osnutka   |         |           |
|Sprememb in dopolnitev |         |           |
|ZN Obrtna cona v Luciji|         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Javno naznanilo o javni|župan, UOP    |7 dni pred pričetkom |
|razgrnitvi in javni  |         |javne razgrnitve   |
|obravnavi dopolnjenega |         |februar 2014     |
|osnutka Sprememb in  |         |           |
|dopolnitev ZN Obrtna  |         |           |
|cona v Luciji; objava v|         |           |
|svetovnem spletu in na |         |           |
|krajevno običajen način|         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Javna razgrnitev in  |UOP, načrtovalec |marec 2014 (30 dni) |
|obravnava dopolnjenega |         |           |
|osnutka Sprememb in  |         |           |
|dopolnitev ZN Obrtna  |         |           |
|cona v Luciji z    |         |           |
|evidentiranjem vseh  |         |           |
|pisnih pripomb     |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Priprava stališča do  |načrtovalec UOP, |april 2014      |
|pripomb in predlogov iz|župan      |           |
|javne razgrnitve in  |         |           |
|javne obravnave, ter  |         |           |
|objava le-teh na    |         |           |
|krajevno običajen način|         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Prva obravnava na OS  |občinski svet  |maj 2014       |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Oblikovanje predloga  |UOP, načrtovalec |junij 2014      |
|Sprememb in dopolnitev |         |           |
|ZN Obrtna cona v Luciji|         |           |
|na podlagi stališč do |         |           |
|pripomb ter predlogov |         |           |
|javnosti        |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Pridobitev mnenj od  |UOP, načrtovalec |julij 2014      |
|nosilcev urejanja   |         |           |
|prostora na dopolnjen |         |           |
|predlog Sprememb in  |         |           |
|dopolnitev ZN Obrtna  |         |           |
|cona v Luciji in    |         |           |
|opredelitev pristojnih |         |           |
|ministrstev o     |         |           |
|sprejemljivosti    |         |           |
|Sprememb in dopolnitev |         |           |
|ZN Obrtna cona v    |         |           |
|Luciji, kolikor je   |         |           |
|potrebna celovita   |         |           |
|presoja vplivov na   |         |           |
|okolje         |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Priprava usklajenega  |UOP, načrtovalec |avgust 2014     |
|predloga Sprememb in  |         |           |
|dopolnitev ZN Obrtna  |         |           |
|cona v Luciji     |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Druga obravnava in   |župan, občinski |september 2014    |
|sprejem odloka na   |svet       |           |
|občinskem svetu    |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
|Objava odloka v Uradnem|UOP       |oktober 2014     |
|listu         |         |           |
+-----------------------+-----------------+---------------------+
Kolikor se na podlagi obvestila MOP ugotovi, da je potrebno izdelati okoljsko poročilo, se na podlagi veljavne zakonodaje celotni postopek ustrezno podaljša.
Pri realizaciji terminskega plana lahko pride do časovnega zamika tudi zaradi drugih objektivnih okoliščin, ki lahko vplivajo na potek sprejemanja prostorskega akta.
6. Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
Pripravljavec sprememb in dopolnitev ZN je: Občina Piran oziroma Urad za okolje in prostor.
Pobudnik sprememb in dopolnitev ZN je: Gospodarska družba PICK & PLACE d.o.o., Liminjanska cesta 96, Portorož.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev ZN je: PIA STUDIO d.o.o. Portorož, Obala 26, Portorož.
Pristojni nosilci urejanja prostora:
1 Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2 Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, območje Koper, Ankaranska cesta 7 b, Koper;
3 Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega Morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Pristaniška 12, Koper;
4 Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
5 Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Piran;
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribucija Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
7 Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
8 Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
9 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Piran, Trg bratstva 1, 6330 Piran;
10 Zavod za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola;
11 Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
12 Petrol d.d., Skladišče instalacija Sermin, Sermin 10 a, 6000 Koper;
13 Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, za območje lokalnih cest.
V postopek se lahko po potrebi vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso izrecno navedeni v točki 6. tega sklepa.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati takoj.
Piran, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Ai sensi dell’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS n. 33/07, 108/09 e 57/12), dell’articolo 33 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07– testo unico 2, 76/08, 79/09 e 51/10) e dell’articolo 31 dello Statuto del comune di Pirano (Bollettino ufficiale n. 46/2007 – testo unico) il Sindaco del Comune di Pirano approva la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al Decreto SUL Piano di edificazione della Zona artigianale di S. Lucia (Bollettino uff. n. 34/80, 25/88, 42/98 e 13/05) di seguito: Modifiche e integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia
1. Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la stesura del Piano territoriale
Il Piano di edificazione della Zona artigianale di S. Lucia (Boll. uff. n. 34/80, 25/88, 42/98 e 13/05) è stato approvato nel 1980 e successivamente per tre volte integrato e modificato nel 1988, 1998 e 2005. Poiché è già passato diverso tempo dall’ultima modifica e ci sono stati dei grossi cambiamenti, tra l’altro anche nel settore dell’artigianato e generalmente sul mercato, si rende necessario, data l’esigenza di nuove regolamentazioni e dell’ampliamento dell’offerta nell’area della zona artigianale di S. Lucia, apportare una piccola modifica ovvero un’integrazione al decreto in modo che quest’ultimo consenta alcuni interventi aggiuntivi sul territorio che attualmente non sono possibili a causa del decreto in vigore. In tal modo saranno poste le basi per un ulteriore sviluppo della zona in oggetto.
2. Finalità e premesse
Le modifiche e integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia costituiranno delle piccole modifiche e integrazioni all’atto territoriale esecutivo, con particolare attenzione alla possibilità di acquisire il permesso di costruire per le strutture che per diversi motivi, quali ad es. il rischio idrogeologico, non possono essere costruite così come previsto dall’attuale piano di edificazione, ed anche al miglioramento delle condizioni per la costruzione di nuove strutture commerciali e, di conseguenza, per accelerare lo sviluppo della zona artigianale.
3. Area d’intervento
L’area d’intervento comprende l’area regolamentata dal Decreto sul Piano di edificazione della Zona artigianale di S. Lucia.
4. Modalità d’ottenimento delle analisi scientifiche, degli studi topografici o di altra natura ed obblighi riguardanti il finanziamento del progetto
Le analisi scientifiche verranno svolte dal progettista selezionato dal promotore che, sulla base di tali analisi, produrrà le Modifiche ed integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia in linea con le leggi e i decreti ad esse soggetti.
I costi complessivi per la preparazione ed i costi riguardanti la procedura di approvazione delle Modifiche ed integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia sono a carico del promotore della modifica.
5. Programma lavori per la stesura delle modifiche ed integrazioni al pe della zona artigianale di S. Lucia ovvero per le singole fasi
Le modifiche ed integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia sono previste per gli anni 2013 e 2014. La suddivisione specifica nelle fasi di stesura e del procedimento di approvazione delle Modifiche ed integrazioni al PE della Zona artigianale di S. Lucia sono indicate all’interno del programma lavori.
Il programma lavori per ogni fase è stabilito in base ai termini di legge di minima che devono essere rispettati, è tuttavia necessario tener conto anche dei tempi di convocazione del Consiglio comunale e le eventuali necessità di coordinamento con i singoli responsabili della pianificazione territoriale. Tutto ciò potrebbe comportare lo slittamento di determinate fasi o della data di approvazione finale del piano territoriale.
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Fase          |Responsabile   |Scadenza      |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Delibera d’avvio    |U.A.T. (Ufficio |novembre 2013    |
|stesura delle Modifiche |ambiente e    |          |
|ed integrazioni al PE  |territorio),   |          |
|della Zona artigianale |sindaco     |          |
|di S. Lucia       |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Pubblicazione della   |sindaco, U.A.T. |dicembre 2013    |
|delibera attraverso i  |         |          |
|mezzi d’informazione  |         |          |
|ufficiali ed Internet  |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Redazione della bozza  |U.A.T.      |dicembre 2013    |
|delle Modifiche ed   |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia       |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Invito ai responsabili |U.A.T.      |30 giorni      |
|della pianificazione  |         |dicembre 2013 /   |
|territoriale in     |         |gennaio 2014    |
|relazione        |         |          |
|all’acquisizione delle |         |          |
|direttive, e      |         |          |
|ottenimento delle    |         |          |
|direttive e delle    |         |          |
|informazioni da parte  |         |          |
|del Ministero      |         |          |
|dell’Ambiente e del   |         |          |
|Territorio, relative  |         |          |
|alla tutela ambientale |         |          |
|e concernenti la    |         |          |
|necessita di esecuzione |         |          |
|della revisione     |         |          |
|completa di tutti gli  |         |          |
|effetti sull’ambiente  |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Analisi delle direttive |U.A.T.,     |febbraio 2014    |
|e integrazione della  |progettista   |          |
|bozza delle Modifiche  |         |          |
|ed integrazioni al PE  |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia       |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Avviso pubblico     |sindaco, U.A.T. |7 giorni prima   |
|sull’esposizione in   |         |dell’esposizione  |
|libera visione e sul  |         |pubblica      |
|dibattito pubblico   |         |febbraio 2014    |
|della bozza integrata  |         |          |
|delle Modifiche ed   |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia;      |         |          |
|pubblicazione su    |         |          |
|Internet e secondo   |         |          |
|prassi locale      |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Esposizione pubblica e |U.A.T.,     |marzo 2014 (30   |
|dibattimento della   |progettista   |giorni)       |
|bozza integrata delle  |         |          |
|Modifiche ed      |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia con la   |         |          |
|rilevazione di tutte le |         |          |
|osservazioni scritte  |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Presa di posizione in  |progettista,   |aprile 2014     |
|relazione alle proposte |U.A.T., sindaco |          |
|ed osservazioni     |         |          |
|presentate       |         |          |
|all’esposizione     |         |          |
|pubblica e al dibattito |         |          |
|pubblico e       |         |          |
|pubblicazione di queste |         |          |
|secondo prassi locale  |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Prima lettura al    |consiglio    |maggio 2014     |
|Consiglio comunale   |comunale     |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Redazione della     |U.A.T.,     |giugno 2014     |
|proposta delle     |progettista   |          |
|Modifiche ed      |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia in     |         |          |
|osservanza delle    |         |          |
|posizioni relative alle |         |          |
|proposte ed       |         |          |
|osservazioni espresse  |         |          |
|dal pubblico      |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Acquisizione dei pareri |U.A.T.,     |luglio 2014     |
|da parte dei      |progettista   |          |
|responsabili per la   |         |          |
|pianificazione     |         |          |
|territoriale in merito |         |          |
|alla proposta integrata |         |          |
|delle Modifiche ed   |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia e dei    |         |          |
|pareri dei ministeri  |         |          |
|competenti in merito  |         |          |
|alla compatibilita   |         |          |
|delle Modifiche ed   |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia, ove sia  |         |          |
|necessaria una     |         |          |
|revisione completa   |         |          |
|degli impatti      |         |          |
|sull’ambiente      |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Stesura della proposta |U.A.T.,     |agosto 2014     |
|armonizzata delle    |progettista   |          |
|Modifiche ed      |         |          |
|integrazioni al PE   |         |          |
|della Zona artigianale |         |          |
|di S. Lucia       |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Seconda lettura e    |sindaco,     |settembre 2014   |
|approvazione del    |consiglio    |          |
|decreto da parte del  |comunale     |          |
|Consiglio comunale   |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
|Pubblicazione del    |U.A.T.      |ottobre 2014    |
|decreto nella Gazzetta |         |          |
|ufficiale        |         |          |
+------------------------+-----------------+--------------------+
Se in base alla comunicazione del Ministero per l’ambiente e il territorio si constata che è necessario elaborare una relazione sull’impatto ambientale, l’intero procedimento sarà prorogato in ordine al relativo disposto di legge.
Durante la realizzazione delle fasi dettate dal programma lavori si può verificare uno slittamento di talune scadenze anche a causa di altre circostanze oggettive che possono influire sull’approvazione dell’atto in questione.
6. Responsabili per la pianificazione territoriale che forniscono direttive e pareri
Responsabile della stesura delle modifiche e integrazioni al PE è il: Comune di Pirano, ovvero l’Ufficio per l’ambiente e il territorio.
Promotore delle modifiche ed integrazioni al PE è la: Società economica PICK & PLACE d.o.o., Strada di Limignano 96, Portorose.
Elaboratore delle modifiche ed integrazioni al PE è: PIA STUDIO d.o.o. Portorose, Lungomare 26, Portorose.
I responsabili per quanto concerne la pianificazione territoriale:
1 Ministero della Difesa, Amministrazione della Repubblica di Slovenia per la protezione e il salvataggio, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
2 Ministero Infrastrutture e Territorio, Direzione della RS per le strade, Settore gestione strade, comprensorio di Capodistria, Strada di Ancarano 7 b, Capodistria;
3 Ministero per l’Agricoltura e l’Ambiente, Agenzia RS per l’ambiente, Ufficio per la gestione delle acque, Settore Bacino Mare Adriatico, Dipartimento Mare e Fiumi dell’Adriatico, Via del Porto 12, Capodistria;
4 Acquedotto del Risano, Capodistria, Via 15 maggio 13, Capodistria;
5 Azienda pubblica OKOLJE Piran, d.o.o. Arze 1/b, Pirano;
6 Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica, Distribuzione Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
7 Telekom Slovenije, UO Capodistria, Via della Stazione 9, Capodistria;
8 Ministero per l’Istruzione, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
9 Ente per la protezione del patrimonio culturale, UO Pirano, Piazza Fratellanza 1, 6330 Pirano;
10 Ente per la protezione della natura, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
11 Ministero della Difesa, Direttorato di logistica, Settore gestione immobili, Via Vojko 61, Ljubljana;
12 Petrol d.d., Deposito impianti Sermino, Sermino 10 a, 6000 Capodistria;
13 Comune di Pirano, Piazza Tartini 2, 6330 Pirano, per l’area delle strade locali.
Nella procedura potranno essere inoltre coinvolti, qualora necessario, anche altri responsabili per la pianificazione territoriale che non sono stati indicati esplicitamente al punto 6 della presente delibera.
7. Pubblicazione della delibera di stesura
La delibera di stesura è pubblicata via Internet e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra immediatamente in vigore.
Pirano, 20 novembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti