Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3645. Navodilo o izvajanju upravljavske funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč, stran 11055.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08, 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 23. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
N A V O D I L O
o izvajanju upravljavske funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč
1. člen
S tem navodilom se določajo pristojnosti občinskega sveta ter župana, naloge organov v sestavi občinske uprave in s strani Občine Mirna Peč imenovanih predstavnikov v nadzornih svetih kapitalskih družb ter postopki pri izvajanju upravljavske funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih družbah, katerih lastnik ali solastnik je Občina Mirna Peč (v nadaljevanju: upravljavska funkcija). Upravljavsko funkcijo v navedenih kapitalskih družbah izvaja Občina Mirna Peč znotraj občinske uprave, ki so opredeljene v tem navodilu in preko imenovanih predstavnikov na rednih in izrednih sejah nadzornih svetov kapitalskih družb v skladu s sprejeto Strategijo upravljanja kapitalskih naložb v Občini Mirna Peč in Zakonom o gospodarskih družbah.
2. člen
Za operativno izvedbo upravljavske funkcije znotraj občinske uprave so poleg delovnega mesta višjega svetovalca za računovodstvo in javna naročila, ki izvaja naloge v skladu z ZJF, zadolženi še posamezni javni uslužbenci občinske uprave, in sicer:
+-----------------------+---------------------------------------+
|Kapitalska naložba v  |Odgovornost javnega uslužbenca     |
|družbo         |                    |
+-----------------------+---------------------------------------+
|JP Komunala Novo mesto |Višji svetovalec za komunalno, cestno, |
|d.o.o.         |gospodarsko in investicijsko dejavnost |
+-----------------------+---------------------------------------+
|JP Cerod d.o.o.    |Višji svetovalec za komunalno, cestno, |
|            |gospodarsko in investicijsko dejavnost |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Zarja d.o.o.      |Višji svetovalec za ravnanje s     |
|            |premoženjem, okolje in prostor     |
+-----------------------+---------------------------------------+
|Razvojni center Novo  |Višji svetovalec za proračun in    |
|mesto d.o.o.      |finance                |
+-----------------------+---------------------------------------+
3. člen
Strategijo upravljanja kapitalskih naložb, v katerih so opredeljeni strateški cilji za posamezno kapitalsko naložbo in kazalniki za spremljanje uspešnosti realizacije zastavljenih ciljev, v Občini Mirna Peč sprejme občinski svet. Občinski svet je tudi najvišji organ v Občini Mirna Peč, ki na podlagi opredelitve javnega interesa Občine Mirna Peč in razpoložljivega finančnega vira odloča o nakupu oziroma o prodaji dela ali celotne kapitalske naložbe.
4. člen
Matriki pristojnosti in odgovornosti direktorja občinske uprave in posameznega zaposlenega za izvajanje upravljavske funkcije Občine Mirna Peč v kapitalskih naložbah sta naslednji:
5. člen
Javni uslužbenec, ki je pristojen in odgovoren za izvajanje posameznih nalog iz matrike iz 4. člena tega navodila, je o opravljenih nalogah dolžan sproti, najmanj pa trikrat letno sestaviti kratko pisno poročilo s predlogom ukrepa/ov in ga predati direktorju občinske uprave.
6. člen
Direktor občinske uprave je dolžan s strani javnega uslužbenca prejeto poročilo preučiti, po potrebi dopolniti s svojimi ugotovitvami in predlogi ter z njim seznaniti župana Občine Mirna Peč na prvem naslednjem kolegiju. V primeru, da direktor občinske uprave oceni, da je zadeva časovno nujna in je zato potrebno odločitev sprejeti nemudoma, seznani župana takoj (ne čaka na sejo kolegija). V nasprotnem primeru je dolžan župana obveščati najmanj enkrat mesečno.
7. člen
Župan Občine Mirna Peč je dolžan prejeto poročilo direktorja občinske uprave proučiti in sprejeti odločitve bodisi sam, bodisi s posvetom s predlagateljem. V izjemnih primerih mora župan pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje ali soglasje občinskega sveta. O svojih odločitvah mora pisno obvestiti direktorja občinske uprave.
8. člen
Direktor OU je dolžan o stališčih in predlogih župana nemudoma obvestiti imenovanega predstavnika v nadzornem svetu kapitalske družbe.
9. člen
S strani Občine Mirna Peč izbrani in imenovani predstavnik v nadzornem svetu kapitalske družbe ravna pri odločitvah po svoji lastni vesti in strokovni presoji, pri čemer je dolžan zasledovati cilje, ki jih ima Občina Mirna Peč v predmetni kapitalski naložbi opredeljene v svoji Strategiji upravljanja s kapitalskimi naložbami. Stališča in predlogi župana Občine Mirna Peč so mu v pomoč pri njegovih odločitvah. V primeru potrebe po dejanskih pojasnilih, se lahko posvetuje tako z županom, kot tudi z direktorjem občinske uprave.
10. člen
S strani Občine Mirna Peč izbrani in imenovani predstavnik v nadzornem svetu kapitalske družbe je dolžan najmanj enkrat letno s pisnim poročilom obvestiti direktorja občinske uprave in župana Občine Mirna Peč o vseh pomembnih zadevah in odločitvah, ki so bile sprejete v nadzornem svetu. Prav tako mora poročati o svojih odločitvah in svoji oceni premoženjsko finančnega stanja kapitalske družbe ter predvsem o realizaciji javnega interesa Občine Mirna Peč v predmetni kapitalski naložbi.
11. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-11/2013-8
Mirna Peč, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti