Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 5100-17/2013-1 Ob-4407/13 , Stran 3273
Št. 5100-17/2013-1 Ob-4407/13
Na podlagi 126. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12 in 96/12; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o postopkih) in v zvezi z 12. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS, št. 10/95, MP 2/95) in Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo (Uradni list RS, št. 14/95, MP 4/95), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014–2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: agencija). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje medsebojnih obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte (v nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 2014–2015 na vseh znanstvenih področjih. Bilateralni projekti trajajo dve leti. Na ruski strani ni javnega razpisa, zato se ruske raziskovalne organizacije v projekt vključujejo na lastne stroške, sodelujoče ruske raziskovalce na projektu pa prijavi samo slovenski prijavitelj. 3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni poziv/razpis Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki: – so vpisani v evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi agencija ter; – izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter; – izvajajo s strani agencije (so)financirane programe dela raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav. 4. Cilji javnega razpisa: cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje z Rusko federacijio, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih ruskih raziskovalcev v Sloveniji, ter povečati število prijav slovenskih in ruskih raziskovalcev na razpise okvirnih programov Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja. 5. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa so določeni v Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), Pravilniku o postopkih, Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11) in Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-1 z dne 25. 11. 2013. Vsi navedeni dokumenti so sestavni del razpisne dokumentacije in so objavljeni na spletni strani agencije. Mejna vrednost vsote A1+A2+A3+A4, ki jo mora izkazati slovenski vodja prijavljenega bilateralnega projekta, je za vse vede enaka 1. Predlagani vodje projekta, ki niso člani nobene programske skupine, lahko vpišejo podatke o sredstvih drugih uporabnikov v obrazec ARRS-RPROG-VPETOST-D/2013, objavljen na spletni strani agencije in ga do 20. 1. 2014, do 12. ure, oddajo po elektronski pošti na naslov: vpetost-program-2013-D@arrs.si. Natisnjen in podpisan obrazec z oznako »Javni razpis za raziskovalne programe – podatki za vpetost« mora biti oddan tudi po običajni pošti, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, ravno tako do 20. 1. 2014, do 12. ure. Agencija bo upoštevala podatke iz teh obrazcev samo v primeru, če predlagani vodja ali član še ni vključen v programsko skupino. 6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje Prednostni seznam prijav za sofinanciranje pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje bilateralnega projekta po Metodologiji ocenjevanja prijav za razpise v letu 2013, poglavje G – Mednarodno znanstveno sodelovanje, št. 6319-1/2013-2 z dne 18. 3. 2013. Strokovna komisija pripravi predlog sklepa o izboru prijav za sofinanciranje, ki ga direktor predloži Znanstvenemu svetu. Sklep o izboru prijav za sofinanciranje sprejme na predlog Znanstvenega sveta agencije direktor agencije. 7. Okvirna višina sredstev razpisa in (so)financiranje projektov Predvideni obseg sredstev za realizacijo tega razpisa v celotni razpisni dobi 2014–2015 znaša okvirno 130.000,00 EUR. Sofinanciranje v letih 2014–2015 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu. Agencija bo sofinancirala: – mednarodne prevozne stroške na najbolj ekonomičen način, upoštevajoč ceno in porabo časa, za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji; – stroške bivanja za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domovih podiplomcev; v primeru obiskov izven Ljubljane oziroma Maribora ali v primeru zasedenosti Domov podiplomcev ob obiskih do 14 dni stroške bivanja v hotelu do 100 EUR dnevno, ob daljših obiskih pa stroške bivanja največ do 1250 EUR mesečno; – dnevnice za ruske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06 ter 76/08, v nadaljevanju: uredba), tj. 21,39 EUR; – dnevnice za slovenske raziskovalce ob obiskih v Ruski federaciji do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 16/07, 30/09 ter 51/12), tj. 64,00 EUR za Moskvo in St. Peterburg ter 32,00 EUR za ostalo Rusijo. Agencija bo sofinancirala dejanske stroške po zaključku obiska. Izbrane raziskovalne organizacije ruskim raziskovalcem, ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski), izplačajo akontacijo dnevnic ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska. 8. Predvideni čas izvajanja razpisa je od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2015. 9. Način, oblika in rok za predložitev prijav 9.1. Oddaja prijave z digitalnim podpisom – elektronska prijava (1) Prijavo na javni razpis je treba izpolniti kot Prijavno vlogo na obrazcu ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2013 na spletnem portalu ARRS eObrazci. Prijava je popolna, če je opremljena z obema digitalnima podpisoma (zastopnik oziroma pooblaščena oseba RO in prijavitelj-raziskovalec). (2) Za pravočasne prijave z digitalnim podpisom se štejejo prijave, ki so izpolnjene in digitalno podpisane ter oddane na spletni portal do 20. 1. 2014, do 12. ure. (3) Prijaviteljem svetujemo, da prijav ne oddajajo zadnji dan razpisnega roka, ker lahko pride do preobremenjenosti strežnika. 9.2. Oddaja prijave brez digitalnega podpisa (1) V primeru, ko prijavitelj oziroma raziskovalec nimata digitalnega potrdila, se prijavna vloga izpolni v elektronski obliki na spletnem portalu ARRS eObrazci (obrazec ARRS-BI-RU-JR-Prijava/2013) in odda v pisni obliki, ki mora biti opremljena z lastnoročnim podpisom zastopnika oziroma pooblaščene osebe RO in prijavitelja-raziskovalca in žigom RO. (2) Obe obliki prijave, elektronska in papirna, morata biti vsebinsko enaki. (3) Papirne prijave je treba dostaviti v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014–2015« ter z nazivom in naslovom prijavitelja, na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. (4) Prijava brez digitalnega podpisa je oddana pravočasno, če je izpolnjena na spletnem portalu ARRS eObrazci do 20. 1. 2014, do 12. ure, in v papirni obliki prispe v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije do 20. 1. 2014, do 12. ure. Kot pravočasne se štejejo tudi prijave, oddane priporočeno po pošti iz Slovenije do 20. 1. 2014 (poštni žig). 9.3. Popolnost prijave (1) Prijava se šteje za popolno, če je oddana na predpisanem obrazcu in v predpisani obliki (točka (9.1.) – elektronska; točka (9.2.) – elektronska in pisna) ter vsebuje vse zahtevane podatke, kot jih določa ta javni razpis. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom o postopkih. (2) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. 10. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo predvidoma 23. 1. 2014, ob 10. uri, v prostorih agencije. 11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu javnega razpisa bodo prijavitelji predvidoma obveščeni v februarju 2014. 12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Javni razpis bo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen na spletni strani agencije, www.arrs.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na agenciji pri Katarini Seršen, po tel. 01/400-59-69, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, ali na e-pošto: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti