Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 6140-5/2013/3 Ob-4418/13 , Stran 3265
Št. 6140-5/2013/3 Ob-4418/13
Na podlagi tretjega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10 in 20/11) in 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) Ministrstvo za kulturo objavlja
javni razpis
za izbiro ponudnikov za izvedbo projektov na podlagi nacionalnega programa za jezikovno politiko (JR-NPJP2014)
1. Naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmeta, področje in cilj razpisa Predmeta razpisa sta: 1. jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika, 2. slovenščina za priseljenske otroke. Vsebinska obrazložitev predmetov razpisa: 1. Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika Večina učiteljev slovenščine se v okviru formalnega izobraževanja še ni srečevala z jezikovnimi viri in orodji, poznavanje le-teh pa se je v zadnjih letih pokazalo za nujne kompetence pri poučevanju nasploh. Potrebno je izobraževanje na področju učiteljskih jezikovnih e-kompetenc, zlasti izobraževanje na področju uporabe jezikovnih korpusov (splošnih, terminoloških, večjezičnih), različnih slovarjev, dostopnih na spletu, pregibnikov, črkovalnikov, orodij za avtomatsko obdelavo jezikovnih podatkov ipd. Glavna ciljna skupina izobraževanj so učitelji slovenščine. Izobraževanje je smiselno povezati z učnim načrtom za slovenščino, zlasti v poglavjih glede jezikovne norme, posameznih besedilnih vrst in pripadajočih jezikovnih sredstev, ter obstoječimi potrjenimi učbeniki. Izbrani izvajalec izobraževanja se bo povezal s posameznimi šolami in v dogovoru z njimi organiziral izobraževanje v računalniških učilnicah. Izvajalec naj bi realiziral vsaj 30 izobraževalnih seminarjev po 8 šolskih ur na različnih šolah in ob tem pripravil učno gradivo, ki bo dostopno preko spleta (navodila udeležencem za lažje spremljanje seminarja). 2. Slovenščina za priseljenske otroke Z migracijskimi procesi se tako v RS kot zunaj nje veča število zainteresiranih za učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika, interes pa pogosto prerašča v potrebo, zlasti ko gre za dostop do znanja slovenščine za migrantske otroke ali izobraževanje izobraževalcev za te potrebe. Otroci in mladi priseljenci, ki se vključujejo v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, se ob vključitvi v redni izobraževalni proces učijo slovenščino, ki pa zaenkrat nima natančno definiranega ne obsega ne oblike. V praksi poteka pouk slovenščine za otroke priseljence enkrat do dvakrat tedensko, vzporedno z rednim poukom. Smernice za uspešno jezikovno integracijo so sicer podane v dokumentu Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v RS (MŠŠ, 2007) in bi jih kazalo upoštevati pri prenovi normativov in standardov z namenom učinkovitega vključevanja teh skupin govorcev; v tem okviru zlasti z uvedbo intenzivnih uvajalnih tečajev slovenščine. Izbrani izvajalec izobraževanja se bo povezal s posameznimi šolami in v dogovoru z njimi organiziral izobraževalne oblike za otroke priseljence. Izvajalec naj bi realiziral vsaj 2 izobraževalni obliki v skupnem številu najmanj 160 ur na različnih šolah. Področje razpisa je izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014–2018 (Uradni list RS, št. 62/13). Cilj razpisa je uresničevanje ukrepov iz nacionalnega programa, in sicer iz poglavja 2.1.3.1 Slovenščina kot prvi jezik (v Republiki Sloveniji) ter poglavja 2.1.4 Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Uresničevanje ukrepov bo prispevalo k posodabljanju didaktičnih pristopov k učenju jezika in spodbujanju uvajanja inovativnih pristopov k poučevanju slovenščine ter izboljšanju kakovosti in povečanju dostopnosti učenja slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika. 3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo tiste pravne osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti, opredeljene kot predmet tega razpisa. Ministrstvo si pridržuje pravico preveriti ustreznost registracije v podatkih javnopravne agencije AJPES. Posamezen prijavitelj mora imeti izpolnjene vse pogodbene obveznosti do Ministrstva za kulturo ali njegovega proračunskega uporabnika. En prijavitelj lahko odda vlogi za izvedbo obeh predmetov razpisa, vendar v dveh ločenih ovojnicah. 4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je 28.000 evrov (18.000 evrov za projekt Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev za poučevanje slovenskega jezika in 10.000 evrov za projekt Slovenščina za priseljenske otroke). Sredstva so predvidena na proračunski postavki 131144 – izvajanje nacionalnega programa za jezikovno politiko v letu 2014. 5. Sestava vloge Prijavitelj odda vlogo na elektronskem mediju (CD, DVD, USB-ključ …). V pisni obliki obvezno priloži podpisane in žigosane obrazce 1, 2 in 3. Vloga je popolna, če vsebuje vse v celoti pravilno izpolnjene obrazce in zahtevane priloge. Predlagatelji formalno nepopolnih vlog, ki so jih sicer pravočasno oddali kot upravičene osebe, bodo pozvani, da jih dopolnijo v petih dneh od prejema poziva. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. Sestava vloge: 1. Prijavni obrazec (obrazec 1), 2. Finančni načrt (obrazec 2), 3. Obvezne izjave prijavitelja (obrazec 3), 4. Obvezne priloge prijavitelja: – dispozicija, – strokovna usposobljenost nosilca in izvajalcev projekta, – načrtovane posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta. 6. Ocenjevanje vlog Vse popolne, pravočasne in upravičene vloge za projekte, ki jih ne bo zavrgla odpiralna komisija ministrstva, bo ocenila Strokovna komisija za slovenski jezik. Merila so ovrednotena s točkami, tako da je pri posameznem merilu navedeno najvišje možno število prejetih točk, najvišji seštevek dosegljivih točk za projekt je 100. Vloge se ocenjujejo z naslednjimi merili: 1. dispozicija (vsebina, cilj, metoda): do 51 točk, 2. predstavljena strokovna usposobljenost nosilca in izvajalcev projekta: do 40 točk, 3. načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov izvedenega projekta: do 9 točk. Posamezna merila so natančneje opredeljena v »Navodilih prijaviteljem« v poglavju III. Za vsak predmet razpisa bo izbran po en ponudnik, in sicer tisti, ki bo v postopku izbire ovrednoten najvišje. Dokončno odločitev o izboru ponudnika sprejme minister na podlagi predloga strokovne komisije. 7. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je do 20. 11. 2014. Prijavitelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in bo z ministrstvom podpisal pogodbo, mora zahtevek za izplačilo oddati najpozneje do tega datuma. 8. Rok in naslov za oddajo vlog Razpis se zaključi 13. 1. 2014. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje zadnji dan roka za oddajo vlog v vložišču ministrstva v času uradnih ur na naslovu Maistrova 10, Ljubljana. Naslov za oddajo vlog je: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici, na prednji strani označeni s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na JR Nacionalni program za jezikovno politiko 2014«. Na zadnji strani ovojnice je treba navesti popolni naslov prijavitelja. Prispele vloge bo odpirala posebna komisija za odpiranje vlog. Vloge, ki ne bodo predložene oziroma priporočeno oddane na pošti v predvidenem roku, se bodo štele za prepozne. Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozno oddane vloge in vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. 9. Obveščanje o izboru Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj lahko v 30 dneh od prejema odločbe o neizbiri, ki jo na predlog komisije sprejme minister, vloži tožbo. Vložena tožba ne zadrži morebitnega podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. 10. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa, – obrazce, – navodila prijaviteljem in – vzorec pogodbe. Vsa dokumentacija, besedilo razpisa, obrazci ter navodila so objavljeni na spletni strani ministrstva, http.//www.mk.gov.si. Dodatne informacije o razpisu so na voljo po tel. 01/400-79-74, v času uradnih ur, ki so objavljene na spletni strani http://www.mk.gov.si, ali po elektronski pošti, kontaktna oseba je Vojko Stopar: vojko.stopar@gov.si.
Ministrstvo za kulturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti