Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3613. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic, stran 11022.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) in šestega odstavka 11. člena Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12 in 98/13) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic
1. V I. poglavju Navodila za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 112/08, 44/09 in 78/09, v nadaljevanju: navodilo) se točki (1) in (2) spremenita tako, da se glasita:
"(1) To navodilo določa način izračunavanja in poročanja količnikov likvidnosti ter načrtovanja tokov likvidnosti za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije v skladu s Sklepom o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 28/07, 55/07, 83/07, 74/11, 26/12 in 98/13; v nadaljevanju: sklep).
(2) Banka, hranilnica, podružnica bank držav članic in podružnica bank tretjih držav (v nadaljevanju: banka) poročili iz prvega odstavka tega navodila predloži na obrazcih, ki sta predpisana s sklepom:
(a) KL-1: Poročilo o količnikih likvidnosti banke in
(b) TL: Poročilo o tokovih likvidnosti.".
2. Za točko (14.a) se doda novo III. poglavje, ki se glasi:
"III. NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE POROČILA O TOKOVIH LIKVIDNOSTI NA OBRAZCU TL
(15) Banka v skladu s tretjim odstavkom 10. člena sklepa vnese podatke o:
– načrtovanih in dejansko realiziranih odlivih in prilivih za predhodni delovni dan (t-1);
– pričakovanih odlivih in prilivih po posameznih dnevih, in sicer za tekoči delovni dan (t) ter za naslednjih petnajst delovnih dni (t+1,…t+15);
– pričakovanih odlivih in prilivih do konca tekočega meseca (m);
– pričakovanih odlivih in prilivih od začetka do konca naslednjega meseca (m+1).
Sobota se ne šteje kot delovni dan.
(16) V obrazec TL se vnesejo naslednji podatki:
Vrstica 1. – Odlivi
Vrstica 1.1. – Črpanje kreditov (vsota vrstic 1.1.1. do 1.1.5.)
Vrstica 1.1.1. do 1.1.5.: banka vnese vse pričakovane odlive iz naslova črpanih kreditov po posameznih sektorjih, pri čemer sektor "druge finančne organizacije" ne vključuje bank in hranilnic. Odlivi zajemajo tudi predvidena črpanja iz naslova pogodbeno odobrenih kreditnih linij in okvirnih kreditov.
Vrstica 1.2. – Odlivi iz vrednostnih papirjev (vsota vrstic 1.2.1. in 1.2.2.)
Vrstica 1.2.1.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova nakupa vrednostnih papirjev.
Vrstica 1.2.2.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova plačila glavnice in drugih obveznosti na podlagi vrednostnih papirjev (navadne, podrejene, hipotekarne, komunalne obveznice, listinjeni vrednostni papirji ipd.), ki jih je izdala banka sama.
Vrstica 1.3. – Vloge (vsota vrstic 1.5.1. do 1.5.6.)
Vrstica 1.3.1. do 1.3.5.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova vlog posameznih sektorjev, pri čemer sektor "druge finančne organizacije" ne vključuje bank in hranilnic. Pričakovani odlivi ne zajemajo pričakovanih odlivov iz naslova vpoglednih vlog.
Vrstica 1.3.6.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova vpoglednih vlog, kot so opredeljeni v prvi alineji tretjega odstavka 10. člena sklepa, zbirno za vse sektorje iz vrstic 1.3.1. do 1.3.5.
Vrstica 1.4. – Instrumenti denarne politike Eurosistema (vsota vrstic 1.4.1. do 1.4.4.)
Vrstice 1.4.1 do 1.4.4.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova instrumentov denarne politike, in sicer banka ločeno prikaže pričakovane odlive iz operacij glavnega refinanciranja (OGR), operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ODR), operacij finega uravnavanja (OFU) in morebitnih drugih instrumentov denarne politike.
Vrstica 1.5. – Medbančni trg, krediti bank (vsota vrstic 1.5.1. in 1.5.2.)
Vrstica 1.5.1.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova vračil kreditov, prejetih od drugih bank.
Vrstica 1.5.1.1.: banka od zneska iz vrstice 1.5.1. ločeno prikaže pričakovane odlive iz naslova vračil kreditov, prejetih od bank v skupini.
Vrstica 1.5.2.: banka vnese pričakovane odlive iz naslova kreditov, ki jih je banka odobrila drugim bankam. Pri tem banka upošteva tudi predvidena črpanja iz naslova kreditnih linij in okvirnih kreditov ter drugih pogodbenih zavez, ki jih je banka odobrila drugim bankam.
Vrstica 1.5.2.1.: banka od zneska iz vrstice 1.5.2. ločeno prikaže pričakovane odlive iz naslova kreditov, ki jih je banka odobrila drugim bankam v skupini, vključno s predvidenimi črpanji iz naslova kreditnih linij in okvirnih kreditov ter drugih pogodbenih zavez, ki jih je banka odobrila drugim bankam v skupini.
Vrstica 1.6. – Drugo
Banka vnese podatke o drugih pričakovanih odlivih, ki niso vključeni v katero koli vrstico od 1.1. do 1.5.
V tej vrstici banka med drugim poroča tudi odlive iz naslova zunajbilančnih obveznosti, pri čemer ne upošteva pogodbeno odobrenih kreditnih linij in okvirnih kreditov oziroma črpanj iz naslova teh produktov, ker jih upošteva že v okviru vrstice 1.1. Črpanje kreditov.
Vrstica A – ODLIVI SKUPAJ
Vnese se seštevek vrstic od 1.1. do 1.6.
Vrstica 2. –Prilivi
Vrstica 2.1. – Vračilo kreditov in drugih terjatev (vsota vrstic 2.1.1. do 2.1.5.)
Vrstica 2.1.1. do 2.1.5.: banka vnese vse pričakovane prilive v zvezi z vračili kreditov in drugimi terjatvami po posameznih sektorjih, pri čemer sektor "druge finančne organizacije" ne vključuje bank in hranilnic.
Vrstica 2.2. – Prodaja vrednostnih papirjev (vsota vrstic 2.2.1. do 2.2.3.)
Vrstica 2.2.1.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova prodaje vrednostnih papirjev, ki jih ima banka v svojem portfelju.
Vrstica 2.2.2.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova zapadlih vrednostnih papirjev oziroma obresti iz naslova vrednostnih papirjev, ki jih ima banka v svojem portfelju.
Vrstica 2.2.3.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova prodaje lastnih vrednostnih papirjev na primarnem trgu.
Vrstica 2.3. – Vloge (vsota vrstic 2.3.1. do 2.3.5.)
Vrstica 2.3.1. do 2.3.5.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova vlog posameznih sektorjev, pri čemer sektor "druge finančne organizacije" ne vključuje bank in hranilnic.
Vrstica 2.4. Instrumenti denarne politike Eurosistema (vsota vrstic 2.5.1. do 2.5.4.)
Vrstice 2.4.1 do 2.4.4.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova instrumentov denarne politike, in sicer banka ločeno prikaže pričakovane prilive iz operacij glavnega refinanciranja (OGR), operacij dolgoročnejšega refinanciranja (ODR), operacij finega uravnavanja (OFU) in morebitnih drugih instrumentov denarne politike.
Vrstica 2.5. – Medbančni trg, krediti bank (vsota vrstic 2.5.1. in 2.5.2.)
Vrstica 2.5.1.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova vračil kreditov, odobrenih drugim bankam.
Vrstica 2.5.1.1.: banka od zneska iz vrstice 2.5.1. ločeno prikaže pričakovane prilive iz naslova vračil kreditov, odobrenih drugim bankam v skupini.
Vrstica 2.5.2.: banka vnese pričakovane prilive iz naslova kreditov, ki jih je banka prejela od drugih bank. Pri tem banka upošteva tudi predvidena črpanja iz naslova najetih kreditnih linij in okvirnih kreditov ter drugih prejetih pogodbenih zavez od drugih bank.
Vrstica 2.5.2.2.: banka od zneska iz vrstice 2.5.2. ločeno prikaže pričakovane prilive iz naslova kreditov, ki jih je banka prejela od drugih bank v skupini, vključno s predvidenimi črpanji iz naslova najetih kreditnih linij in okvirnih kreditov ter drugih prejetih pogodbenih zavez od bank v skupini.
Vrstica 2.6. – Drugo
Vnese se podatke o drugih predvidenih prilivih, ki niso vključeni v katero koli vrstico od 2.1. do 2.6.
Vrstica B – PRILIVI SKUPAJ
Vnese se seštevek vrstic od 2.1. do 2.6.
Vrstica B – A (PRILIVI – ODLIVI)
Vnese se razlika med vrsticama B in A.
Vrstica 3. – Likvidna sredstva
Vrstica 3.1.: banka vnese stanje gotovine.
Vrstica 3.2.: banka vnese stanje na poravnalnem računu.
Vrstica 3.3.: banka vnese stanje prostih sredstev na računih pri drugih bankah v RS in v tujini, s katerimi lahko banka prosto razpolaga.
Vrstica 3.4.: banka vnese stanje prostega finančnega premoženja, ki izpolnjuje kriterije primernosti za zavarovanje terjatev Eurosistema, pri čemer upošteva tako premoženje v skladu finančnega premoženja pri Banki Slovenije kot izven sklada.
(17) V primeru, ko je znesek posamezne postavke v obrazcu pomemben, banka v opombi navede kratko obrazložitev.
(18) Banka prilive in odlive v tuji valuti preračuna v EUR po tečaju, ki ga objavi Banka Slovenije in ki velja na dan izdelave poročila.".
3. V IV. poglavju se za točko (19) doda nova točka (20), ki se glasi:
"(20) Banka posreduje Banki Slovenije, Oddelku za nadzor bančnega poslovanja, poročilo TL v šifriranih elektronskih sporočilih, ki vsebujejo predpisane Excelove datoteke.
Naslov in struktura zapisa:
(a) Banka oziroma hranilnica pošilja poročila po elektronski pošti na naslov tl@bsi.si.
(b) Za potrebe testiranja se poročila pošiljajo na testni naslov tltest@bsi.si.
(c) “ZADEVA” v elektronskem sporočilu se navede v obliki:
TL      oznaka aplikacije v BS
NNNNNNN    7-mestna matična številka
LLLLMMDD   datum poročila
(SMIME)    oznaka, da gre za uporabo SMIME z uporabo
       X.509 infrastrukture
(CP)     kodna tabela (obvezno, kadar ni upo rabljena
       kodna tabela UTF-8)
(d) Upoštevati je treba splošna tehnična navodila za poročanje Banki Slovenje, ki so opisana v dokumentih Navodilo poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije in Navodilo za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti. Dokumenta sta objavljena na internetni strani BS http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=1096.".
4. To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. aprila 2014.
Boštjan Jazbec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti