Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3634. Odlok o oglaševanju v občini Krško, stran 11044.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 7. in 9. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – Odl. US, 57/08, 94/10 – ZIU, 36/11 in 40/12 – ZUJF), 3. in 17. člena zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 8. člena zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 105/08 – Odl. US, 11/11, 28/11 – Odl. US) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 29. seji, dne 21. 11. 2013, sprejel
O D L O K
o oglaševanju v občini Krško
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določajo pogoji, načini in obveznosti za postavitev in uporabo vizualno komunikacijskih objektov ter izvajanje dejavnosti oglaševanja na območju Občine Krško. Oglaševanje se izvaja v skladu s prostorskimi akti na območjih, ki jih določa načrt vizualno komunikacijskih objektov (v nadaljevanju VKO), ki je priloga tega odloka.
II. OGLAŠEVANJE
1. Oglaševanje kot gospodarska dejavnost
2. člen
(definicija oglaševanja)
(1) Oglaševanje obsega vse vrste posredovanja obvestil in sporočil z oglasnimi sredstvi za slikovno in zvočno oglaševanje širši javnosti.
(2) Oglasno sredstvo je namenjeno širši javnosti, kadar je nameščeno tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven in je vizualno oziroma zvočno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
3. člen
(opravljanje dejavnosti oglaševanja)
(1) Dejavnost oglaševanja in postavljanje vizualno komunikacijskih objektov (v nadaljevanju: VKO) se izvaja na javnih in zasebnih površinah, ki so vidne z javnih površin, praviloma na območju stavbnih zemljišč občine Krško. Oglaševanje se opravlja kot gospodarska dejavnost. Kot izvajalci jo lahko opravljajo:
– pravne osebe in
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za to dejavnost.
(2) Pred izvajanjem oglaševanja je potrebno pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja skladno s tem odlokom.
(3) Izvajanje oglaševanja mora biti v skladu z izdanimi soglasji oziroma dovoljenji.
(4) Občina Krško za opravljanje dejavnosti oglaševanja na zemljiščih in objektih na katerih ima lastninsko, stvarno ali drugo pravico in na javnih površinah, ki so opredeljene kot javno dobro, objavi javni razpis za oddajo javnih oglaševalskih površin.
4. člen
(vrste vizualno komunikacijskih objektov)
(1) Vrste VKO so:
1. Veliki ploskovni objekti in naprave za oglaševanje so omejeni na največjo površino 90 m2, lahko so obojestranski ali enostranski v različnih izvedbah:
a) Veliki pano (mega board, giga board,…): lahko so enonožni ali dvonožni, glede na vrsto enostranski ali dvostranski, površina od 20 m2 do 90 m2,
b) Jumbo pano: samostoječi enonožni ali dvonožni, stenski ali obešeni, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski, površina do 20 m2,
c) Rolo pano: tehnološka nadgraditev jumbo panoja z izmenljivo vsebino s pomočjo platna, osvetljen z notranje strani, površina do 20 m2,
d) Roto pano: tehnološka nadgraditev jumbo panoja z izmenljivo vsebino s pomočjo prizem, površina do 20 m2,
e) Elektronski prikazovalnik: s tehnične plati predstavlja televizijo na prostem, mogoče jo je upravljati na daljavo.
2. Mali ploskovni objekti in naprave za oglaševanje so omejeni s površino od 0,7 m2 do 4,2 m2. Pojavljajo se v okviru elementov mestne opreme ali samostojno v različnih izvedbah: enonožni ali dvonožni, stenski, glede na vrsto pa enostranski ali dvostranski. Glede na vrsto se pojavljajo kot: plakatni panoji, rolo panoji, roto panoji, elektronski prikazovalniki in drugo.
3. Svetlobne vitrine (city light), so naprave za oglaševanje v sodobnem okolju, najpogosteje se pojavljajo na lokacijah, kjer je veliko pešcev (avtobusna postajališča,….); lahko so obojestranske ali enostranske.
4. Volumski objekti in naprave za oglaševanje, so naprave za oglaševanje v sodobnem okolju, ki so lahko v različnih izvedbah: plakatni stebri, svetlobni stebri, elektronski prikazovalniki in drugo.
5. Čezcestni transparenti so transparenti speljani preko ceste.
6. Obešanke na drogovih javne razsvetljave so objekti za oglaševanje, ki se nameščajo na drogove javne razsvetljave,
7. Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, strehe zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine.
8. Slikovna oprema tal in konstrukcijskih elementov javne infrastrukture.
9. Prenosljivi panoji, lahko so enostranski ali obojestranski.
10. Zastave za oglaševanje, vrh droga ne sme biti višji od drogov javne razsvetljave, uporablja se jih lahko izključno za oglaševanje za lastne potrebe.
11. Oglasni panoji na vozilih in prikolicah vozil.
12. Panoji, ki jih prenašajo ljudje.
13. Transparenti, ki se postavljajo na ograjah, fasadah, strehah, itd.
(2) Oglaševanje z zvočnimi napravami v Občini Krško je dovoljeno samo za oglaševanje javnih prireditev v skladu s področno zakonodajo.
5. člen
(postavitev vizualno komunikacijskih objektov)
(1) VKO se lahko postavijo na zemljiščih in objektih v lasti Občine Krško, na podlagi dovoljenja pristojnega občinskega organa in v skladu z načrtom VKO.
(2) VKO se lahko postavijo na zemljiščih in objektih, ki niso v lasti Občine Krško na podlagi predhodnega soglasja lastnika zemljišča ali objekta ter pridobljenem soglasju pristojnega občinskega organa.
(3) Postavitev VKO, iz prve in druge točke tega člena, mora biti v skladu s tem odlokom in Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
6. člen
(obveznosti pri postavljanju vizualno komunikacijskih objektov)
(1) VKO morajo biti:
– postavljeni v sklenjene celote v okviru mestne ureditve (upoštevajoč načrt VKO),
– skupaj z nosilnimi konstrukcijami izdelani iz trajnih materialov, v skladu s predpisi,
– vidno opremljeni z oznako oglaševalca,
– postavljeni tako, da so v istem vidnem polju horizontalno poravnani,
– vizualno usklajeni z okoljem, v katerega so umeščeni (upoštevajoč Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško),
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasičenosti posameznih ambientov ali območij,
– tehnično neoporečni in varni, kar oglaševalec dokaže z izvedbeno tehnično dokumentacijo,
– uporabljani v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom ter
– postavljeni in oblikovani v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
(2) Postavljeni VKO morajo zagotavljati:
– varen in nemoten promet vseh udeležencev cestnega prometa,
– nemoten dostop za uporabnike sosednjih površin oziroma zemljišč,
– nemoten dostop do komunalnih objektov in naprav in
– nemoteno vzdrževanje ceste in komunalnih vodov.
7. člen
(Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško)
VKO so podrobneje opisani v Katalogu urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
2. Opis vizualno komunikacijskih objektov
8. člen
(veliki ploskovni objekti in naprave)
(1) Velike ploskovne objekte in naprave za oglaševanje (razen velikih plakatnih panojev velikosti od 20m2 do 90 m2) se praviloma postavlja ob vpadnicah v mesto Krško, v območjih večjih trgovskih in športnih centrov ter na območja vizualno degradiranih površin (na primer: industrijske, obrtne cone, ipd.).
(2) Velike plakatne panoje velikosti od 20 m2 do 90 m2 se v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo in veljavnimi predpisi s področja gradnje postavlja izključno na stavbnih zemljiščih ob avtocesti.
(3) Postavitev velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ne sme ovirati prometnih ureditev oziroma ogrožati prometne varnosti.
(4) Velikih ploskovnih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati na stanovanjske objekte na katerih ima Občina Krško lastninsko, stvarno ali drugo pravico. Izjemoma se jih lahko postavi na slepe fasade javnih objektov, ki niso del oblikovane fasade objekta in na slepe fasade degradiranih objektov.
9. člen
(mali ploskovni objekti in naprave)
(1) Male ploskovne objekte in naprave za oglaševanje se praviloma namešča v območja naselij, na in ob avtobusnih postajališčih, površinah za pešce ter na površinah pred poslovnimi stavbami, izjemoma na slepe fasade.
(2) Prosto stoječa postavitev ne sme ovirati poti pešcev in mora biti prosta širina pločnika vsaj 1,5 m, kot tudi ne ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(3) Malih ploskovnih objektov ni dovoljeno postavljati v kombinaciji z velikimi objekti in napravami oglaševanja ter volumskimi objekti in napravami oglaševanja.
(4) Male ploskovne elemente se lahko postavlja v skupine tako, da je med posameznimi elementi v skupini enak presledek, ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski gabarit.
10. člen
(samostoječe svetlobne vitrine)
(1) Samostoječe svetlobne vitrine se praviloma postavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na in ob površinah za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov,
– na območja avtobusnih postajališč in železniških postaj.
(2) Svetlobnih vitrin ni dovoljeno postavljati v drevorede in na zelenice med voziščem in pločnikom ali kolesarsko stezo ter v strnjena stanovanjska naselja.
(3) Način postavitve samostoječe svetlobne vitrine ne sme ovirati poti pešcev in mora biti prosta širina pločnika vsaj 1,5 m in ne smejo ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(4) Samostoječe svetlobne vitrine morajo biti oblikovane enotno v posameznem vidnem območju. Na avtobusnih postajališčih so lahko vgrajene v objekte avtobusnega postajališča.
11. člen
(volumski objekti in naprave)
(1) Volumske objekte in naprave za oglaševanje se praviloma namešča v območjih mestnih ureditev.
(2) Postavitev volumskih objektov in naprav za oglaševanje ne sme ovirati poti pešcev, prosta širina pločnika mora biti vsaj 1,5 m in ne sme ogrožati varnosti udeležencev v cestnem prometu.
(3) Volumskih objektov in naprav za oglaševanje ni dovoljeno nameščati v kombinaciji z velikimi in malimi objekti ter napravami za oglaševanje.
12. člen
(čezcestni transparent)
(1) Čezcestni transparenti se lahko postavljajo samo na lokacijah, določenih v načrtu VKO ter na podlagi predhodno pridobljenega soglasja pristojnega upravljavca ceste.
(2) Čezcestni transparent mora biti obešen pravokotno na cestišče, na obstoječo konstrukcijo, zid oziroma steber, z dvojno varovanimi jeklenimi vrvmi ali s posebno nosilno konstrukcijo, lahko pa je tudi pritrjen na konstrukcijske elemente nadvoza preko javne ceste.
(3) Transparent mora biti izdelan iz neodsevnega materiala, ki se zaradi vremenskih vplivov ne deformira in nameščen s strani podjetja, ki je registrirano za takšno dejavnost.
13. člen
(nosilci na drogovih javne razsvetljave)
Nosilci (obešanke) na drogovih javne razsvetljave so lahko nameščeni na zunanjem robu vozišča, vendar ne na zadnjem drogu pred križiščem.
14. člen
(slikovne ali pisne obdelave)
(1) Slikovno ali pisno so lahko za namen oglaševanja obdelane:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta (npr. športni objekti, degradirane slepe fasade, oporni in podporni zidovi in škarpa, ipd.),
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog podaja rešitev za kvalitetnejšo zasnovo fasade,
– površine gradbenih odrov.
(2) Dimenzije in oblika slikovne ali pisne obdelave morajo spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb.
15. člen
(slikovne obdelave javnih talnih površin ali konstrukcijskih elementov gospodarske javne infrastrukture)
(1) S slikovno obdelavo javnih talnih površin ali konstrukcijskih elementov gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno oglaševati samo za namen javnih prireditev širšega pomena, največ 7 dni pred prireditvijo.
(2) Oglaševanje je dovoljeno do zaključka prireditve, v 48 urah po zaključku prireditve mora oglaševalec površine vrniti v prvotno stanje.
(3) Dimenzije in oblika slikovne obdelave javnih talnih površin ali konstrukcijskih elementov javne infrastrukture lokalnih javnih gospodarskih služb mora spoštovati razmerja in arhitekturne kvalitete obstoječih stavb. Tovrstni posegi niso dovoljeni na arhitekturno oblikovanih talnih vzorcih.
16. člen
(prenosljivi panoji)
(1) Prenosljivi panoji se praviloma uporabljajo za oglaševanje kulturnih in športnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev pomembnih za Občino Krško ter za oglaševanje ob volilni in referendumski kampanji.
(2) Oglaševanje lastne poslovne dejavnosti s prenosljivimi panoji na javni površini je dovoljeno za namen oglaševanja za lastne potrebe, in sicer le po en pano na javni površini neposredno pred poslovnim prostorom, izključno v odpiralnem času oglaševane poslovne enote, za kar je potrebno pred namestitvijo prenosnega panoja, pridobiti soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa.
17. člen
(zastave za oglaševanje)
Zastave se lahko uporablja samo za oglaševanje za lastne potrebe. Postavlja se jih na zemljišču v lasti ali najemu podjetja, ki oglašuje za lastne potrebe. Izjemoma se lahko, z dovoljenjem pristojnega organa, postavlja zastave na javni površini.
18. člen
(panoji, ki jih prenašajo ljudje)
Reklamna sporočila lahko kot oglaševalne panoje nosijo ljudje kot nosilci sporočil.
19. člen
(oglaševanje z letaki)
(1) Na območju Občine Krško je prepovedano oglaševanje s stresanjem ali puščanjem reklamnih letakov ali podobnih oglasnih sporočil na ulicah, elementih urbane opreme in vozilih.
(2) Za kršitev prepovedi iz prvega odstavka tega člena so odgovorni tako tisti, ki izvaja tovrstno oglaševanje iz prvega odstavka tega člena kot tudi naročnik in tisti, v čigar korist je oglaševanje izvedeno.
3. Načrt vizualno komunikacijskih objektov (VKO)
20. člen
(vsebina načrta vizualno komunikacijskih objektov)
(1) Načrt VKO določa območja za postavitev VKO, na celotnem območju Občine Krško.
(2) Oglaševanje kot gospodarska dejavnost, ki obsega postavitev objektov in naprav za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena, se lahko opravlja izključno na območjih, ki so navedena v načrtu VKO.
(3) Načrt VKO zajema:
– točkovno lokacijo postavitve obstoječih objektov za oglaševanje (geografske koordinate ter tipološko skupino objekta glede na določila 5. člena tega odloka),
– območja objektov za oglaševanje in obveščanje, kjer je dovoljena postavitev novih objektov za oglaševanje in obveščanje.
(4) Območja objektov za oglaševanje in obveščanje opredeljujejo površine, na katerih so postavljeni obstoječi objekti za oglaševanje, prav tako pa opredeljuje tudi površine na katerih je dovoljena postavitev novih objektov za oglaševanje.
(5) V načrtu VKO je za vsako posamezno območje opredeljena vrsta objektov, glede na vrste objektov iz 4. člena tega odloka, ki jih dovoljeno postavljati in število objektov, ki jih je dovoljeno postavljati.
(6) Načrt VKO je priloga tega odloka.
21. člen
(spreminjanje načrta vizualno komunikacijskih objektov)
(1) Seznam lokacij v načrtu VKO se lahko na predlog pristojnega organa ali zainteresirane stranke spreminja in dopolnjuje praviloma enkrat letno s sklepom občinskega sveta.
(2) Predlog, ki ga zainteresirana stranka posreduje pristojnemu organu mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezno vrsto objekta ali naprave za oglaševanje (geografske koordinate ali katastrska občina in parcelna številka),
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o objektu in napravi oglaševanja (načrt z definicijo gabaritov in končnih obdelav, tehnične karakteristike),
– fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo oziroma vsaj fotografijo obstoječega stanja, če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri.
22. člen
(pridobitev dovoljenja za postavitev vizualno komunikacijskih objektov)
(1) Občina Krško izda dovoljenje za postavitev VKO, kadar gre za postavitev VKO na površinah na katerih ima Občina Krško lastninsko, stvarno ali drugo pravico ter na javnih površinah, ki so opredeljene kot javno dobro.
(2) Občina Krško izda soglasje k postavitvi VKO na predlog oglaševalca, kadar gre za površine, na katerih Občina Krško nima lastninske, stvarne ali druge pravice in so vidne z javnih površin.
(3) V obeh primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena je za postavitev VKO potrebno pridobiti ustrezna dovoljenja in soglasja v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti o graditvi objektov, urejanju prostora, prometu in javnih cestah ter v skladu z drugo področno zakonodajo in odloki Občine Krško ter sprejetim Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
4. Izbira izvajalca in dolžnosti izvajalca za izvajanje oglaševanja na javnih oglaševalskih površinah
23. člen
(javni razpis za oddajo javnih oglaševalskih površin)
(1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje za VKO na nepremičninah, na katerih ima Občina Krško lastninsko, stvarno ali drugo pravico, pridobi oglaševalec na podlagi javnega razpisa praviloma za dobo do pet let.
(2) Občina Krško v javni razpis vključi VKO za celotno ali posamezno območje, ki so opredeljeni v načrtu VKO in ležijo na površinah, ki so opredeljene kot javno dobro, oziroma površinah v lasti Občine Krško.
(3) Pristojni organ in oglaševalec skleneta pogodbo, v kateri so določeni pogoji za izvajanje oglaševanja ter višina in način plačevanja nadomestila in taks.
(4) Vse proste lokacije se lahko po preteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba, ponovno oddajo z javnim razpisom.
(5) Če se pokaže drugačna potreba izrabe prostora, mora oglaševalec po prejetem obvestilu pristojnega organa oziroma pod pogoji določenimi z javnim razpisom in pogodbo odstraniti objekte na lastne stroške.
(6) Za oglaševanje na posameznih lokacijah, ki niso oddane z javnim razpisom, izda pristojni občinski organ dovoljenje iz 1. točke 22. člena odloka.
24. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis iz prejšnjega člena tega odloka mora vsebovati:
– opredelitev lokacij za postavitev VKO glede na načrt VKO,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (kot so dokazilo o registraciji in podobno),
– morebitne dodatne pogoje, ki se jih opredeli glede na lokacijo in način rabe javne površine,
– merila za izbor ponudnikov,
– naslov pristojnega oddelka, ki zbira ponudbe,
– rok za oddajo ponudb,
– čas in kraj odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri in
– ostale pogoje, ki jih določa druga področna občinska in državna zakonodaja ter Katalog urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško.
(2) Na javnem razpisu se izločijo tisti, ki:
– niso poravnali obveznosti do Občine Krško,
– niso odstranili objektov ali naprav za oglaševanje skladno s tem odlokom,
– niso odstopili občini plakatnih mest za potrebe volilne kampanje, v primeru, da je to zahtevala občina,
– so kršili določbe najemne pogodbe.
25. člen
(pogodba z izvajalcem)
Medsebojne obveznosti in pravice med Občino Krško in izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, se uredijo s pogodbo.
26. člen
(dolžnosti izvajalca)
(1) VKO upravlja izbrani izvajalec, izbran na javnem razpisu iz 23. člen tega odloka.
(2) Izvajalec mora:
– oglaševati v skladu s sklenjeno pogodbo,
– poskrbeti, da je vsebina oglasnega sredstva v slovenskem jeziku; izjemoma lahko v skladu z zakonom, ki določa javno rabo slovenščine, izvaja oglaševanje tudi v tujem jeziku,
– poskrbeti, da so VKO postavljeni v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško,
– poskrbeti, da je oglaševalsko sporočilo oblikovano v skladu s predpisi, ki določajo pravila oglaševanja (npr. v skladu s Slovenskim oglaševalskim kodeksom),
– za oglaševanje na VKO plačevati nadomestilo po pogodbi in občinsko takso v skladu z odlokom, ki ureja občinske takse v Občini Krško,
– VKO primerno vzdrževati in urejati njihovo okolico,
– sam opravljati dejavnost oglaševanja (določati pogoje, zagotavljati nameščanje in odstranjevanje oglasnih sredstev),
– vsak VKO označiti z logotipom svojega podjetja,
– oglasna sredstva, ki jih namešča na VKO, opremiti s štampiljko izvajalca in datumom, do katerega dneva sme oglasno sredstvo viseti na VKO, razen če to iz tehničnih razlogov ni mogoče,
– poskrbeti, da so oglasna sredstva na VKO primerno razvrščena in se ne prekrivajo,
– poskrbeti, da so neoddane oglasne površine na VKO estetsko urejene,
– po preteku datuma veljavnosti oglaševanja, odstraniti VKO najkasneje v roku treh dni,
– poškodovana VKO ali tiste VKO, ki so jih namestile nepooblaščene osebe, ali so nameščena v nasprotju s tem odlokom, odstraniti v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku treh delovnih dni.
27. člen
(dolžnosti izvajalca, ki preneha z oglaševanjem)
(1) Izvajalec, ki preneha z oglaševanjem pred potekom obdobja, v katerem je upravičen uporabljati razpisano lokacijo, je dolžan o tem trideset dni pred prenehanjem oglaševanja obvestiti pristojni organ in v roku tridesetih dni od dneva obvestila odstraniti objekte ali naprave za oglaševanje, če ni s pogodbo oziroma v pozivu pristojnega organa drugače določeno.
(2) V primeru, da izvajalec ne izvršuje pogodbenih obveznosti, ne plačuje nadomestila ali ne plačuje takse, ga pristojni organ na izpolnjevanje obveznosti pozove in mu za izpolnitev obveznosti določi rok 15 dni. Če izvajalec v določenem roku obveznosti ne izpolni sme Občina Krško razveljaviti pogodbo iz 25. člena tega odloka.
(3) Izvajalec je dolžan po preteku obdobja, določenega v pogodbi oziroma po prenehanju pogodbe, na podlagi katere je bil upravičen uporabljati na razpisu dodeljeno lokacijo, odstraniti VKO in povrniti lokacijo v prvotno stanje v roku, ki ne sme biti daljši od tridesetih dni, če v pogodbi o odstranitvi objektov ni drugače določeno.
(4) Če izvajalec ne odstrani VKO v predpisanem roku, jih na izvajalčeve stroške odstrani občina oziroma njen pooblaščenec.
28. člen
(pravica uporabe lokacije za oglaševanje)
(1) Pravico uporabe lokacije za oglaševanje na nepremičninah, na katerih Občina Krško nima lastninske, stvarne ali druge pravice in so vidne z javnih površin, pridobi oglaševalec s pridobitvijo ustreznih soglasij v skladu z odlokom.
(2) Pogoj za pridobitev dovoljenja je skladnost predlaganega vizualno komunikacijskega objekta z določbo 4. člena tega odloka in z merili za določitev lokacij oglaševanja ter umeščenost predlagane lokacije v načrt iz 20. člena tega odloka.
(3) Vloga, ki jo oglaševalec odda pristojnemu organu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za posamezni VKO (geografske koordinate, katastrska občina, parcelna številka),
– opredelitev trajanja oglaševanja,
– podatke o oglaševalskem podjetju,
– vrisano lokacijo na geodetski podlagi (posnetku dejanskega stanja) v merilu 1:500 ali 1:1000,
– podatke o VKO (načrt z definicijo gabaritov in finalnih obdelav, tehnične karakteristike, varnost),
– fotografijo obstoječega stanja oziroma fotomontažo iz smeri, kamor bo usmerjeno reklamno sporočilo (če je objekt dvostranski ali večstranski, fotografijo iz vseh smeri),
– ustrezna dovoljenja in soglasja.
29. člen
(prepovedi)
Na zemljiščih in objektih, na katerih ima Občina Krško lastninsko, stvarno ali drugo pravico, ter na ostalih javnih površinah, ki so opredeljene kot javno dobro, in zgradbah je prepovedano:
– lepljenje plakatov na izložbe, stene, inštalacijske omarice (elektro, telefonske itd.), vrata, drevesa, prometno signalizacijo, prometno opremo in urbano opremo ter objekte infrastrukture gospodarskih javnih služb, razen v primerih, če so posamezni od prej naštetih objektov v načrtu opredeljeni kot lokacija za oglaševanje,
– nepooblaščeno ali nenamensko uporabljati, poškodovati ali uničiti VKO ali zakrivati vsebino oglasnih sredstev.
30. člen
(plakatiranje izven načrta vizualno komunikacijskih objektov)
(1) Plakatiranje izven načrta VKO, določenih na podlagi tega odloka, je možno samo izjemoma, in sicer za enkratne promocijske aktivnosti izjemnega javnega pomena ali oglaševanje prireditev, pri katerih je taka oblika oglaševanja tradicionalna.
(2) Za plakatiranje ali oglaševanje iz prvega odstavka tega člena mora naročnik pridobiti soglasje pristojnega organa.
(3) Pristojni organ lahko odloči, da plakatiranje oziroma oglaševanje iz prvega odstavka tega člena izvede naročnik sam ali določi izvajalca plakatiranja.
(4) Plakatiranje ali oglaševanje iz prvega odstavka tega člena mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poškoduje podlage, na katero je nameščen plakat (zid, plakatno mesto, objekt ipd.) in da na podlagi ne pusti sledi.
(5) Naročnik plakatiranja oziroma oglaševanja iz prvega odstavka tega člena mora najkasneje v roku 48 ur po končanem dogodku, ki je predmet plakatiranja oziroma oglaševanja, na lastne stroške odstraniti vse plakate oziroma oglase ter vzpostaviti stanje, kot je bilo pred izvedbo plakatiranja oziroma oglaševanja iz prvega odstavka tega člena ter povrniti vso morebitno škodo, ki je z izvedbo plakatiranja oziroma oglaševanja iz prvega odstavka tega člena nastala, sicer to na stroške naročnika izvede pristojni organ.
5. Oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje
31. člen
(oglaševanje za potrebe volilne in referendumske kampanje)
(1) V skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, je dovoljeno nameščanje plakatov z oglaševalskimi vsebinami za volilno in referendumsko kampanjo dovoljeno na plakatnih mestih, ki jih določi Občina Krško.
(2) Izvajalci, ki so pridobili lokacije za postavitev VKO z javnim razpisom, morajo za potrebe volilne in referendumske kampanje odstopiti oziroma pripraviti plakatna mesta, ki jih določi pristojni organ.
32. člen
(javna objava pogojev za uporabo plakatnih mest)
(1) Organizatorji volilne kampanje pridobijo prostor na VKO na območju Občine Krško na podlagi javne objave pogojev za uporabo plakatnih mest.
(2) Občina Krško je dolžna, v skladu z zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo, javno objaviti pogoje iz prvega odstavka tega člena.
33. člen
(organizatorji volilne kampanje)
(1) Organizatorji volilne kampanje so dolžni ravnati v skladu z:
– zakonom, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo,
– določbami pogojev za uporabo plakatnih mest in
– določbami tega odloka.
(2) Za ureditev vseh ostalih zadev v povezavi z izvajanjem volilne in referendumske kampanje je potrebno upoštevati zakonodajo, ki ureja volilno in referendumsko kampanjo.
6. Oglaševanje za lastne potrebe
34. člen
(oglaševanje za lastne potrebe)
(1) Samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe smejo na svojih poslovnih stavbah in prostorih ter funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost, za lastne potrebe oglaševati proizvode in storitve iz svoje registrirane dejavnosti.
(2) Postavitev VKO iz prvega odstavka tega člena se izvede v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo graditev objektov in prostorsko načrtovanje ter v skladu z določbami tega odloka.
(3) Z objekti iz prvega odstavka tega člena gospodarijo lastniki nepremičnin oziroma s strani lastnikov pooblaščeni izvajalci, ki morajo poskrbeti, da v roku 15 dni po prenehanju dejavnosti, odstranijo VKO.
7. Oglaševanje in obveščanje za potrebe lokalnih skupnosti, javnih zavodov in državnih organov
35. člen
(oglaševanje in obveščanje na sedežih lokalnih skupnosti, javnih zavodov in državnih organov)
(1) Za potrebe oglaševanja in obveščanja Občine Krško, krajevnih skupnosti v Občini Krško, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Krško, društev in klubov, ustanovljenih na območju Občine Krško, kot tudi državnih organov, se v skladu z načrtom VKO postavijo posebne oglasne deske (zunanje varnostne oglasne deske), ki so podrobneje opisane v Katalogu urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško in se praviloma namestijo na zunanjost objektov, v katerih je sedež lokalne skupnosti, javnega zavoda ali državnega organa.
(2) Pristojni organ uskladi, v skladu s Katalogom urbane opreme in objektov za oglaševanje v občini Krško, način uporabe teh posebnih oglasnih mest z zainteresiranimi uporabniki.
(3) Za oglasne deske in izvedbo oglaševanja skrbijo upravitelji objektov, na katerih se oglasna deska nahaja.
8. Takse in globe
36. člen
(takse)
Višina in način plačevanja takse za oglaševanje in pogoji za oprostitev plačila takse so določeni v odloku, ki ureja občinske takse v Občini Krško, razen če je z zakonodajo predpisan ali s pogodbo dogovorjen drugačen način plačila.
37. člen
(pristojni in prekrškovni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka je organ občinske uprave, stvarno pristojen za področje gospodarskih dejavnosti.
(2) Pristojni organ za izvajanje inšpekcijskega nadzora in odločanje o kršitvah določb tega odloka je Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (v nadaljevanju: prekrškovni organ).
(3) Pristojni organ in prekrškovni organ lahko pri opravljanju nadzora izdajata dovoljenja in odločbe ter odrejata druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
38. člen
(globe)
(1) Z globo v znesku 800 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:
– ni pridobil pravice oglaševanja in obveščanja oziroma ni pridobil ustreznega soglasja oziroma dovoljenja glede na določbe tega odloka (2. odstavek 3. člena),
– izvaja oglaševanje v nasprotju z izdanim soglasjem ali dovoljenjem (3. odstavek 3. člena),
– oglašuje s stresanjem ali puščanjem reklamnih letakov ali podobnih oglasnih sporočil glede na določbe tega odloka (19. člen),
– ravna v nasprotju s 27. členom tega odloka,
– lepi plakate na izložbe, stene, inštalacijske omarice (elektro, telefonske itd.), vrata, drevesa, prometno signalizacijo, prometno opremo in urbano opremo ter objekte infrastrukture gospodarskih javnih služb, razen v primerih, če so posamezni od prej naštetih objektov v načrtu opredeljeni kot lokacija za oglaševanje in če nepooblaščeno ali nenamensko uporablja, poškoduje ali uničuje VKO ali zakrivi vsebino oglasnih sredstev (1. odstavek 29. člena),
– izvede plakatiranje ali oglaševanje tako, da se poškoduje podlaga ali na njej ostanejo vidne sledi (4. odstavek 30. člena),
– v roku 48 ur po koncu dogodka, ki je predmet oglaševanja, ne vzpostavi stanja, kot je bilo pred izvedbo plakatiranja (5. odstavek 30. člena),
– izvaja oglaševanje za lastne potrebe v nasprotju z določili 34. člena.
(2) Z globo v znesku 200 EUR se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z globo v znesku 150 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prehodne določbe)
(1) V roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka Občina Krško objavi javni razpis za izbor izvajalcev dejavnosti oglaševanja na območjih za oglaševanje, kjer ima Občina Krško lastninsko, stvarno in drugo pravico, v skladu z določili 23. člena tega odloka.
(2) Po uveljavitvi tega odloka morajo oglaševalci oziroma lastniki VKO v roku enega leta na območjih za oglaševanje, kjer Občina Krško nima lastninske, stvarne ali druge pravice, uskladiti oglaševanje z določili tega odloka in z načrtom VKO.
(3) Na podlagi odločbe prekrškovnega ali pristojnega organa so oglaševalci, ki nimajo ustreznega dovoljenja ali soglasja v skladu s tem odlokom, v roku, določenem v odločbi, dolžni odstraniti vse VKO. Če jih oglaševalec ne odstrani sam, jih na stroške oglaševalca odstrani občina. Pritožba zoper odločbo izdano na podlagi tega člena ne zadrži njene izvršitve.
(4) Do sprejema novega občinskega prostorskega načrta so kot območje stavbnih zemljišč mišljena območja, ki jih veljavni prostorski plan opredeljuje kot območje za poselitev.
40. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o plakatiranju in koncesiji za plakatiranje v občini Krško (Uradni list RS, št. 16/97 in 116/08).
41. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-9/2012-O402
Krško, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti