Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3627. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “Semedela, Za gradom in del Žusterne”, stran 11035.

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/2009, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03, in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev “Semedela, Za gradom in del Žusterne”
1.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Prostorski ureditveni pogoji Semedela, Za gradom in del Žusterne v Mestni občini Koper so bili sprejeti leta 1999 (Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih 'Semedela, Za gradom in del Žusterne' – UO 37/99, v nadaljevanju: PUP).
Pri izvajanju odloka pa se je pokazalo, da posamezna določila niso opredeljena dovolj natančno oziroma da prihaja do napačnega razumevanja teh določil in uskladiti z novimi zakoni in pravilniki, ki veljajo na področju gradnje in urejanja prostora, zato je potrebno ta določila odloka ponovno pregledati in jih zapisati na način, ki bo omogočil sprejemljivo urbanizacijo primestnega prostora ob upoštevanju lokalnih posebnosti obravnavanega prostora. Spremembe ne bodo posegale v grafični del prostorskega akta.
2.
Območje obravnave
Določila PUP-a veljajo na območju Meja obravnavanega območja poteka na severu po peš poti – po zunanjem robu pločnika ob Tomšičevi ulici, na vzhodu se obrne in teče po Cesti na Markovec ter na prvem ovinku preide na obstoječo peš pot ter prečka Cesto na Markovec. Južna meja poteka po planski meji ureditvenega območja, na zahodu pri zadnjem verižnem bloku se obrne, prečka Kvedrovo ulico nato teče po robu grape, pri tem prečka Krožno cesto in teče naprej po robu grape vse do ceste Pot v gaj ter po meji kompleksa Osnovne šole Antona Ukmarja do obalne ceste, pri nekdanjih garažah Slavnika sklene krog s peš potjo. Obravnavano območje je v celoti pozidano, dopušča le manjše dopolnitve. Zajema tri krajevne skupnosti KS Semedelo in KS Za gradom v celoti ter del KS Žusterna. Površina območja znaša cca 87,8 ha.
3.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za pridobitev strokovnih rešitev se uporabijo strokovne podlage in študije, ki so bile izdelane za pripravo občinskega prostorskega načrta in drugih primerljivih prostorskih dokumentov na območju MO Koper. Po potrebi se že izdelane strokovne podlage dopolnijo ali izdelajo na novo v tistih sestavinah, ki so relevantne za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev.
4.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a oziroma njegovih posameznih faz
+--------------------------------------+--------------------+
|         Faza         |    Rok     |
+--------------------------------------+--------------------+
|1. Sklep o začetku priprave in objava |Nov 2013      |
|sklepa v uradnem glasilu in svetovnem |          |
|spletu                |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|2. Priprava osnutka sprememb     |5 dni po uveljavitvi|
|in dopolnitev PUP-a          |sklepa       |
+--------------------------------------+--------------------+
|3. Pridobitev smernic državnih    |30 dni       |
|in lokalnih nosilcev urejanja     |          |
|prostora               |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|4. Priprava dopolnjenega osnutka   |7 dni po pridobitvi |
|                   |smernic       |
+--------------------------------------+--------------------+
|5. Javno naznanilo o javni razgrnitvi |7 dni pred pričetkom|
|in javni obravnavi, objava na     |javne razgrnitve  |
|krajevno običajen način in v     |          |
|svetovnem spletu           |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|6. Javna razgrnitev in obravnava   |30 dni       |
|dopolnjenega predloga PUP-a z     |          |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb  |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|7. Priprava stališč do pripomb in   |7 dni po zaključku |
|predlogov iz javne razgrnitve in   |javne razgrnitve  |
|javne obravnave in objava stališč na |          |
|krajevno običajen način        |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|8. Oblikovanje dopolnjenega predloga |7 dni po potrditvi |
|sprememb in dopolnitev PUP-a     |stališč       |
+--------------------------------------+--------------------+
|9. Pridobitev mnenj od nosilcev    |30 dni       |
|urejanja prostora           |          |
+--------------------------------------+--------------------+
|10. Sprejem odloka na občinskem svetu |10 dni po sprejemu |
|in objava v uradnem glasilu odloka na |          |
|občinskem svetu            |          |
+--------------------------------------+--------------------+
5.
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev PUP-a:
obvestilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, Ljubljana;
sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem, Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper;
naravne vrednote (naravna dediščina):
– Zavod RS za varstvo narave, OE Piran, Trg Etbina Kristana 1, Izola;
kulturna dediščina:
– Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Maistrova 10, Ljubljana;
– v vednost: Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran;
področje obrambe:
– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
cestno omrežje:
– državne ceste:
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana;
– v vednost: Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, Koper;
– avtoceste:
– Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana;
– občinske ceste in javne površine:
– Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper;
javna vodooskrba:
– Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper;
področje odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
– Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper;
področje zvez:
– Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
področje distribucije energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
6.
Obveznosti v zvezi s financiranjem in pripravo sprememb in dopolnitev PUP-a
Pripravljalec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor MO Koper, Verdijeva 10, Koper.
Pobudnik in naročnik sprememb in dopolnitev PUP-a je Mestna občina Koper, ki tudi financira pripravo dokumenta.
Izdelovalec dokumenta (načrtovalec), ki ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje, določene v Zakonu o urejanju prostora.
7.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si.
Št. 3505-13/2013
Koper, dne 14. novembra 2013
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi della Legge sulla pianificazione del territorio (ZPNačrt Gazzetta Ufficiale della RS n. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – rett.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12) e dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e la Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06, 39/08) il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la
D E L I B E R A
sull’avvio della predisposizione alle modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione riferite a “Semedella, al Castelletto ed a parte di Giusterna”
1.
Stato di cose presenti e motivi per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
Le Norme tecniche di attuazione riferite a Semedella, al Castelletto ed a parte di Giusterna, nel Comune città di Capodistria sono state accolte nel 1999, (Decreto sulle norme tecniche di attuazione riferite a Semedella, al Castelletto ed a parte di Giusterna – Bollettino Ufficiale n. 37/99, nel seguito: N.T.A.).
Durante l’applicazione del decreto è stato appurato che le singole disposizioni erano troppo vaghe e davano luogo ad interpretazioni erronee non adeguate alle nuove leggi ed ai nuovi regolamenti che disciplinano la pianificazione territoriale e l’attività edilizia. Tali disposizioni vanno quindi riviste e riformulate in maniera da rendere possibile un’urbanizzazione accettabile delle zone suburbane e rurali nel rispetto delle peculiarità locali proprie del territorio contemplato. Tali cambiamenti non incideranno sugli elementi grafici dello strumento urbanistico.
2.
Zona d'intervento
Le norme del decreto N.T.A. sono vigenti sul territorio della zona d'intervento, che si snoda a nord lungo il sentiero – lungo il bordo esterno del marciapiede della via Tomšič, gira ad est lungo la Strada di Monte Marco, alla prima curva si immette sull'esistente sentiero e attraversa la Strada di Monte Marco. A sud corre lungo il confine della zona regolamentata, ad ovest gira presso l'ultimo palazzo a schiera, attraversa la via Kveder, quindi prosegue ai margini dell'alveo, attraversa la Strada Circolare proseguendo lungo i margini dell'alveo fino alla strada Vicolo al Boschetto quindi lungo il confine del complesso scolastico della Scuola elementare Anton Ukmar fino alla strada costiera, presso l'ex deposito dello Slavnik completa il cerchio con un sentiero. L'area d'intervento è del tutto edificata e permette solo integrazioni minime. Comprende tre comunità locali, interamente le CL di Semedella e la CL al Castelletto nonché parte della CL di Giusterna. La superficie della zona misura circa 87,8 ha.
3.
Modalità di acquisizione delle soluzioni tecniche
L’acquisizione delle soluzioni tecniche si basa sugli approfondimenti tecnici e sugli studi concepiti alla predisposizione del piano territoriale comunale e di altri strumenti urbanistici comparabili riferiti al territorio del Comune città di Capodistria. Se necessario, si procede all’integrazione o rielaborazione dei già predisposti approfondimenti tecnici, negli elementi che siano rilevanti per la predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
4.
Tempi di predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. ovvero delle singole fasi delle medesime
+----------------------------------------+----------------------+
|         Fase         |    Termine    |
+----------------------------------------+----------------------+
|1. Delibera sull’avvio della      |Nov 2013       |
|predisposizione del documento,     |           |
|pubblicazione della delibera nel    |           |
|bollettino ufficiale e sul sito web   |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|2. Stesura della bozza delle modifiche |5 giorni dall’entrata |
|ed integrazioni alle N.T.A       |in vigore della    |
|                    |delibera       |
+----------------------------------------+----------------------+
|3. Acquisizione delle linee guida dagli |30 giorni       |
|enti statali e locali preposti alla   |           |
|sistemazione del territorio       |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|4. Predisposizione della bozza integrata|Dopo 7 giorni     |
|                    |dall’acquisizione   |
|                    |delle linee guida   |
+----------------------------------------+----------------------+
|5. Avviso sull’esposizione al pubblico e|7 giorni prima    |
|sul dibattito pubblico, pubblicazione  |dell’esposizione al  |
|secondo le modalita localmente in uso e |pubblico       |
|sul sito web              |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|6. Esposizione al pubblico e pubblico  |30 giorni       |
|dibattito della proposta integrata delle|           |
|N.T.A., con l’indicazione di tutte le  |           |
|osservazioni scritte pervenute     |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|7. Presa di posizione in relazione alle |7 giorni dopo     |
|osservazioni scaturite dall’esposizione |l’esposizione al   |
|al pubblico e dal dibattito pubblico,  |pubblico       |
|pubblicazione delle stesse secondo le  |           |
|modalita localmente in uso       |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|8. Stesura della proposta integrata   |7 giorni dopo la   |
|delle modifiche e integrazioni alle   |convalida della presa |
|N.T.A.                 |di posizione     |
+----------------------------------------+----------------------+
|9. Acquisizione dei pareri degli enti  |30 giorni       |
|preposti alla sistemazione del     |           |
|territorio               |           |
+----------------------------------------+----------------------+
|10. Approvazione del documento in sede |10 giorni       |
|del Consiglio comunale, pubblicazione  |dall’approvazione   |
|dello stesso nel bollettino ufficiale  |           |
+----------------------------------------+----------------------+
5.
Enti statali e locali preposti alla sistemazione del territorio, che forniscono le linee guida ed i pareri ed altri partecipanti alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.:
avviso sull’elaborazione della valutazione integrale dell’impatto sull’ambiente:
– Ministero per l’agricoltura e l’ambiente, Direttorato per l’ambiente, settore per la valutazione integrale dell’impatto ambientale, Dunajska 22, Lubiana;
recupero delle risorse naturali, tutela dell’ambiente e settore idrico:
– Ministero per l’agricoltura e l’ambiente, ARSO, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per lo specchio d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico Sede regionale di Capodistria, Via del porto 12, Capodistria;
beni naturali (patrimonio naturale):
– Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
patrimonio culturale:
– Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana;
– per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
settore della difesa:
– Ministero della difesa della RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, Lubiana;
– Ministero della difesa della RS, Direttorato per la logistica, Settore per la gestione dei beni immobili, Vojkova cesta 61, Lubiana;
rete stradale:
– strade statali:
– Ministero dell’infrastruttura e il territorio, Direttorato per le strade, Langusova 4, 1000 Lubiana,
– Direzione della RS per le strade, Tržaška 19, Lubiana;
– per conoscenza: Direzione della RS per le strade, Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria;
– autostrade:
– Ufficio per le autostrade della RS, Dunajska 7, Lubiana;
– Strade comunali e superfici pubbliche:
– Ufficio servizi pubblici economici e traffico del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria;
approvvigionamento idrico:
– Acquedotto del Risano, Via 15 maggio 13, Capodistria;
scarico delle acque e trattamento dei rifiuti:
– Komunala Koper, Via 15 maggio 14, Capodistria;
ambito delle comunicazioni:
– Telekom Slovenije, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
distribuzione dell’energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO di Capodistria, Via 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Vengono inseriti anche altri enti qualora durante la predisposizione del documento risultasse necessario.
6.
Obblighi attinenti al finanziamento ed alla predisposizione delle modifiche e integrazioni alle N.T.A.
L’ente procedente del documento è il Comune Città di Capodistria, la procedura di predisposizione e approvazione del documento è condotta dall’Ufficio per l’ambiente e il territorio del CC di Capodistria, Via Verdi 10, Capodistria.
Il promotore e il committente delle modifiche e integrazioni alle N.T.A. è il Comune Città di Capodistria, che finanzia pure la realizzazione del documento.
L’autore del documento (il pianificatore), scelto dal committente in virtù delle norme sull’assegnazione degli appalti pubblici, deve adempiere le condizioni di cui alla Legge sulla sistemazione del territorio.
7.
Pubblicazione ed entrata in vigore
La presente delibera si pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione; la delibera si pubblica anche sul sito web del Comune Città di Capodistria, www.koper.si.
N. 3505-13/2013
Capodistria, lì 14 novembre 2013
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti