Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3672. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid, stran 11106.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 18. ter 133. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne 19. novembra 2013 sprejel
S P R E M E M B O P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Kobarid
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 64/10) se doda nov tretji odstavek 24. člena, ki se glasi:
»(3) Obvezen sestavni del gradiva je tudi pregled nerealiziranih sklepov sveta z obrazložitvijo vzrokov za nerealizacijo.«.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
2. člen
Drugi odstavek 35. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje pisno ali ustno na zapisnik pri pristojni osebi občinske uprave najmanj dva dni pred sklicano sejo. V primeru, da se ugotovi, da je prišlo do očitne pomote pri zapisu, pripravi pooblaščena oseba občinske uprave spremembo oziroma dopolnitev zapisnika, ki se predloži neposredno na seji. Kolikor ne gre za primer očitne pomote pri zapisu, odloča o spremembi oziroma dopolnitvi zapisnika prejšnje seje svet na podlagi magnetograma.«.
3. člen
Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o:
– kraju in času začetka ter konca seje,
– navzočnosti članov sveta na seji in ob posameznem glasovanju,
– opravičeno odsotnih in manjkajočih članih sveta,
– udeležbi župana, podžupanov, predstavnikov občinske uprave, vabljenih, predstavnikov javnosti in občanov na seji,
– tem, kdo je predčasno zapustil sejo sveta,
– predsedujočem seji sveta,
– predlaganem dnevnem redu, predlogih sprememb in sprejetem dnevnem redu,
– predlogih, o katerih se je razpravljalo oziroma odločalo, z imeni poročevalcev in razpravljavcev,
– predlogih sklepov,
– izidih glasovanja o posameznih predlogih sklepov ali amandmajih,
– sklepih, ki so bili sprejeti,
– podanih pobudah in vprašanjih ter odgovorih v skladu z 20. členom tega poslovnika,
– postopkovnih odločitvah predsedujočega in sveta,
– stališčih Statutarno pravne komisije o postopkovnih vprašanjih,
– sklepu o prekinitvi oziroma zaključku seje.
V primeru prekinitve seje je potrebno v zapisniku navesti razlog prekinitve in v kateri fazi je bila točka dnevnega reda prekinjena.
Arhivskemu zapisniku je treba predložiti original vabila in gradivo, ki je bilo predloženo oziroma obravnavano na seji.«.
4. člen
Prvi odstavek 59. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vse seje sveta se zvočno snemajo. Zvočni zapis poteka seje (magnetogram) se najkasneje v treh delovnih dneh po zaključku seje objavi na spletni strani občine.«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Dobesedni zapisnik je prepis magnetograma in se izdela samo izjemoma, če tako sklene svet z glasovanjem.«.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek se ustrezno preštevilčijo.
Preštevilčen četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Član sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico poslušati zvočni zapis seje. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.«
5. člen
Prvi odstavek 60. člena se dopolni tako, da se na koncu doda nov stavek: »Zapisnik mora biti praviloma napisan v sedmih delovnih dneh po zaključeni seji sveta.«.
6. člen
Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Kobarid začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-11/10
Kobarid, dne 19. novembra 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti