Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Ob-4417/13 , Stran 3308
Ob-4417/13
Povabilo k oddaji ponudbe
za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru
1. Mestna občina Koper (v nadaljevanju tudi: »naročnik« ali »občina« ali »javni partner«) na podlagi in v skladu z določili Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, ZJZP), Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo, UPB5) (Uradni list RS, št. 12/13, v nadaljevanju: ZJN-2), Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« (Uradni list RS, št. 59/13, Akt o javno-zasebnem partnerstvu) vabi vse zainteresirane ponudnike oziroma kandidate (v nadaljevanju tudi: »ponudnik«, »kandidat«, »izvajalec javno-zasebnega partnerstva« ali »zasebni partner«), da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo vloge oziroma ponudbe za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru (v nadaljevanju tudi: »projekt«). Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil, v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Koper. 2. Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek sklenitve javno-zasebnega partnerstva. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Vsebina javno-zasebnega partnerstva in obseg del sta razvidni iz razpisne dokumentacije. 3. Izvedba javno-zasebnega partnerstva, ki je predmet tega razpisa, se financira iz lastnih sredstev zasebnega partnerja. 4. Naročnik bo izbral zasebnega partnerja, ki bo za izvedbo projekta dal ekonomsko najugodnejšo ponudbo. Cena izvedbe projekta kot eno izmed meril za izbor zasebnega partnerja, mora biti izražena v površini (m²) poslovnih prostorov večnamenskega objekta z olimpijskim bazenom v Kopru, brez parkirnih mest v kletnih garažah (v nadaljevanju tudi: »objekt«), ki je ob izvedbi postopka sklenitve javno-zasebnega partnerstva v lasti naročnika. Za izvedbo projekta zasebni partner ne bo prejel plačila v denarju, temveč bo naročnik na zasebnega partnerja prenesel lastninsko pravico na tisti površini objekta, ki bo dogovorjena s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 5. Za poplačilo izvedbe projekta sta na voljo dva ločena posamezna objekta, ki tvorita sestavni del objekta, označena kot E in F, ki sta oba v nedokončani III. gradbeni fazi. Objekt E je na voljo v celoti, objekt F pa do vključno prvega nadstropja. Skica obeh posameznih objektov skupaj je sestavni del te razpisne dokumentacije. Gre za objekta, v katerih se nahajajo poslovni prostori. Tako posamezni objekt E, kakor tudi posamezni objekt F, sta zgrajena do vključno drugega nadstropja. V skladu z gradbenim dovoljenjem za objekt, ki ga je izdala UE Koper, ima investitor pravico graditi objekt, tako da imata oba posamezna objekta E in F zgrajenih 9 etaž (klet II, klet I, pritličje in šest nadstropij, posamezni objekt E tudi mezanin). V skladu s tem bo zasebni partner pridobil tudi pravico gradnje dodatnih nadstropij na posameznem objektu E. 6. Lastninska pravica se glede na število m² površine objekta, navedene v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjene na podlagi ponudbe izbranega ponudnika, prenaša po vrstnem redu, tako da se najprej prenaša na objektu E in nato na objektu F. V obeh objektih pa se površine objekta glede na ponudbo polnijo po vrstnem redu od pritličja proti višjim nadstropjem, kot je to opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik je že pričel s postopkom vzpostavitve etažne lastnine za objekt, ki še ni vzpostavljena in ni vpisana v kataster stavb. Za ta namen je že izdelal elaborat za vzpostavitev etažne lastnine na objektu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. Naročnik pričakuje, da bo etažna lastnina v kataster stavb in zemljiško knjigo vpisana pred zaključkom vseh del za izvedbo projekta, zato bo na zasebnega partnerja v skladu z določbami pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu prenesel lastninsko pravico na posameznih delih objekta glede na število m², ki bodo navedeni v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, in v skladu s pravili polnjenja površin, kot so določena v tej razpisni dokumentaciji. 7. Prenos lastninske pravice bo izveden namesto plačila v roku 30 dni od dneva uspešno izvedene primopredaje zgrajene komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru, ki sledi odpravi napak in pravnomočnemu uporabnemu dovoljenju, skupaj s končnim obračunom del. Z izročitvijo zemljiškoknjižnega dovolila za vknjižbo lastninske pravice na v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu določenih posameznih delih posameznih objektov E in F naročnik izpolni svojo pogodbeno obveznost. 8. Prenos lastninske pravice bo potekal in bo izveden v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13), v skladu s katerima je v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Koper objavljeno javno zbiranje ponudb s povabilom k dajanju ponudb za razpolaganje (nakup) površin posameznih objektov E in F, tako da se ponudbe dajejo v obliki vloge/ponudbe za sklenitev javno-zasebnega partnerstva v skladu s tem razpisom za izgradnjo komunalne opreme na območju opremljanja »večnamenski objekt z olimpijskim bazenom« v Kopru. 9. Zasebni partner bo s trenutkom sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ne glede na to, da s tem trenutkom še ne postane lastnik površin objekta, takoj prevzel breme vseh stroškov, ki se nanašajo na površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v skladu z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last in skupne dele in skupne površine celotnega objekta, zlasti pa stroške urejanja skupnih površin in delov, vzpostavitve etažne lastnine, zavarovanja in vseh ostalih skupnih stroškov, ki se nanašajo na objekt, vse sorazmerno med površino prostorov, navedeno v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, ki jo bo po končanju projekta v skladu z vsebino te razpisne dokumentacije prejel v last, in površino celotnega objekta. 10. Zasebni partner mora komunalno infrastrukturo zgraditi po PGD, PZI projektni dokumentaciji po pravilu »ključ v roke«, kar med drugim pomeni, da se pogodbena cena, ki je kot fiksna cena določena s pogodbo, ne more spremeniti. Določilo »ključ v roke« pomeni, da bo zasebni partner izvedel vsa dela, potrebna za izgradnjo pogodbenega predmeta ter odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani javnega partnerja, in da obsega pogodbena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del z izključenim vplivom manjkajočih del na pogodbeno ceno. Zasebni partner se zavezuje, da bo izvedel tudi vsa presežna in nepredvidena dela, vse v okviru pogodbene vrednosti po pravilu »ključ v roke«, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. 11. Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 in ostale pogoje, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil. 12. Javni partner tudi po objavi javnega razpisa ni zavezan, da izbere izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Javni partner sme vse do sklenitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu izločiti kandidata, ki najbolj ustreza postavljenim merilom, in izbrati naslednjega na ocenjevalni lestvici, če nastopijo okoliščine, ki kažejo na to, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. Okoliščine, ki kažejo, da kandidat ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, so zlasti če je nad njim uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave, če nima poravnanih svojih obveznosti z naslova davkov in drugih dajatev, določenih z zakonom, če se izkaže, da je vlogi predložil neresnične podatke o izpolnjevanju bistvenih zahtev, o obstoju kaznivih dejanj organiziranega kriminala, korupcije, goljufije ali pranja denarja in podobno. 13. Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo najpozneje do 6. 1. 2014, do vključno 10. ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 14. Ponudniki oddajo eno ponudbo/vlogo za sklenitev javno-zasebnega partnerstva, s katero se bo štelo, da hkrati oddajajo tudi ponudbo po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin, kot je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Koper in naveden v tej razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti