Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 478-176/2013/4 Ob-4366/13 , Stran 3284
Št. 478-176/2013/4 Ob-4366/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Ljubljana, Štefanova ulica 2 (v nadaljevanju: naročnik) v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. 2. Opis predmeta prodaje 1. službeni konj »Poker«, roj. 1. 5. 2000, kastrat, pasme toplokrvni križanec, barve temni lisjak, ID 705 001000100814; 2. službeni konj »L535 Favory Trompeta XXXVIII«, roj. 8. 4. 2006, kastrat, sivec lipicanske pasme, ID 705002061000535. Lastnik konj je Republika Slovenija, upravljavec Ministrstvo za notranje zadeve. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja konj po metodi javne dražbe. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja: Izklicna cena za konja znaša: 1. za službenega konja »Poker«: 900,00 EUR; 2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta XXXVIII«: 543,00 EUR. Najnižji znesek višanja 100,00 EUR. 5. Način in rok plačila kupnine: pogodba se sklene v roku 15 dni po končani javni dražbi. Kupec poravna kupnino po sklenitvi pogodbe na podlagi izstavljenega računa lastnika, in sicer najkasneje v roku 15 dni od izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo dne 8. 1. 2014, ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana. Predstavniki dražiteljev – pravnih oseb, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javni dražbi. Dražitelji – fizične osebe, ki bodo prisotni na javni dražbi, morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji izročiti na vpogled dokument s fotografijo, katerega je izdal državni organ. Vsi dražitelji morajo pred pričetkom javne dražbe komisiji predložiti potrdilo o vplačani varščini, celotno številko TRR za primer vračila varščine, davčno oziroma ID št. za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 7. Višina varščine Dražitelji morajo najkasneje do 7. 1. 2014, do 12. ure, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene za posamezni sklop. Datum pomeni, ko bo varščina ta dan na računu Ministrstva za notranje zadeve. 1. za službenega konja »Poker«: varščina v znesku 90,00 EUR; 2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta XXXVIII«: varščina v znesku 54,30 EUR. Varščina se plača na račun Ministrstva za notranje zadeve, št. 01100-6370171132 ter sklic, in sicer 1. za službenega konja »Poker«: 28 17116-2990008-39919213; 2. za službenega konja »L535 Favory Trompeta XXXVIII«: 28 17116-2990008-39924513. Varščina bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem postopku javne dražbe. Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo najmanj po izklicni ceni za konja. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe in dražitelj do tedaj ne more odstopiti od ponudbe ali jo kakorkoli razveljaviti. Dražitelj, ki na dražbi uspe, pa ne sklene pogodbe (odkloni sklenitev pogodbe) ali po plačilu varščine odstopi od dražbe, izgubi varščino. 8. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmeta javne dražbe Konja si lahko ogledate na Postaji konjeniške policije Ljubljana, Stožice 28, Ljubljana, po predhodnem dogovoru s Cvetkom Možino, tel. 01/563-44-50 ali 041/704-445, el. naslov: cvetko.mozina@policija.si. Podrobnejše informacije v zvezi z izvedbo javne dražbe dobite pri Mojci Pleško Grah, tel. 01/428-47-23, el. naslov mojca.plesko-grah@gov.si ali pri Jasmini Strgaršek, tel. 01/428-44-52, el. naslov: jasmina.strgarsek@gov.si. 9. Ustavitev postopka: prodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške in varščino brez obresti. 10. Drugi pogoji: – konja sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po končani javni dražbi ne bodo upoštevane; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti z naročnikom kupoprodajno pogodbo; – če uspeli dražitelj ne sklene kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku, je postopek javne dražbe razveljavljen, vplačana varščina je zadržana; – če uspeli dražitelj ne plača kupnine, prodajalec zadrži varščino; – dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi, se varščina zadrži; – kupec mora prevzeti konja v 3 dneh po plačilu celotne kupnine, sicer se šteje, da je v zamudi s prevzemom in mora plačati stroške oskrbe konja v skladu z Osnovami za izdelavo kalkulacij – stroškovnikom, ki bodo veljale na dan podpisa pogodbe, za vsak dan zamude; – vsi stroški, ki bi nastali v zvezi s prodajo konj, bremenijo kupca.
Ministrstvo za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti