Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3649. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran, stran 11066.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB/2, 76/08, 79/09 in 51/10) in 31. člena Statuta Občine Piran – UPB (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/2007)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na seji dne 13. 11. 2013.
Št. 01501-3/03-13
Piran, dne 28. novembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 17. ter 117. člena Statuta Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 46/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Piran na nadaljevanju 21. redne seje dne 13. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Piran
1. člen
V 1. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 34/03, 7/04 in 58/03) se drugi odstavek spremeni tako, da se po novem glasi: »Občinska uprava se organizira z notranjimi organizacijskimi enotami«.
2. člen
V tretjem odstavku 4. člena se besedna zveza »predstojniki/ce uradov« nadomesti z besedno zvezo »vodje uradov«.
3. člen
V 5. členu se v drugem odstavku besedna zveza »direktor/ica uprave« nadomesti z besedilom »direktor/ica občinske uprave«.
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Notranje organizacijske enote – urade občinske uprave vodijo vodje uradov«.
Četrti odstavek 5. člena se črta.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se črta beseda »enovita«.
5. člen
V devetnajsti alineji 8. člena se besedna zveza »denarne kazni« nadomesti z besedo »globe«.
6. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Naloge občinske uprave izvajajo javni uslužbenci uradniki na uradniških delovnih mestih in strokovno tehnični javni uslužbenci na strokovno tehničnih delovnih mestih.«
7. člen
Besedilo drugega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Direktor/ica občinske uprave lahko za posamezne naloge v zvezi z vodenjem uprave in odločanjem pooblasti vodje uradov.«
Peta alineja petega odstavka 13. člena, se črta.
V šestem odstavku 13. člena se besedilo »delavcev občinske uprave, če ga« nadomesti z besedilom »javnih uslužbencev v občinski upravi, če ga/jo«.
Sedmi odstavek 13. člena odloka se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Mandat direktorja/ice občinske uprave traja pet let. Direktor/ica občinske uprave mora izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom, ki ureja položaj javnih uslužbencev, in pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi ter pogoje za odločanje v upravnih stvareh.«
8. člen
V 14. členu se besedna zveza »predstojniki/ce uradov« v prvem odstavku nadomesti z besedno zvezo »vodje uradov«, v drugem in tretjem odstavku pa se besedna zveza »predstojnik-ca urada« nadomesti z besedno zvezo »vodja urada«.
Besedilo četrtega odstavka 14. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Vodja urada je za svoje delo odgovoren/a direktorju/ici in županu/ji.«
9. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Javni-e uslužbenci/ke občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni, statutom, odloki in drugimi predpisi, ter pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest občinske uprave, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih vodje urada in neposredno nadrejenega. Za svoje delo so disciplinsko in odškodninsko odgovorni«.
Črtajo se drugi, tretji in četrti odstavek 15. člena.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»O uvedbi disciplinskega postopka in o disciplinski odgovornosti javnega-e uslužbenca/ke odloča župan-ja v skladu z veljavno zakonodajo«.
10. člen
V 16. členu se besedna zveza »predstojniki/ce uradov« nadomesti z besedno zvezo »vodje uradov«.
11. člen
V 17. členu se beseda »delavcev« nadomesti z besedno zvezo »javnih uslužbence-k«.
12. člen
V 18. členu se beseda »delavec/ke« nadomesti z besedno zvezo »javni-e uslužbenci/ke«.
13. člen
V prvem odstavku 19. člena se besedna zveza »delavce/ke uprave« nadomesti z »javne uslužbence/ke v občinski upravi«, v drugem odstavku pa beseda »delavci/ke« z besedno zvezo »javni-e uslužbenci/ke«.
Drugi odstavek 19. člena pa se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Naloge iz pristojnosti občinskega redarstva in inšpekcijskega nadzorstva opravljajo javni uslužbenci/ke kot pooblaščene uradne osebe s pooblastili, ki jih določa zakonodaja. Za izvajanje nalog, ter za vodenje in odločanje o postopkih iz njihove pristojnosti morajo izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje«.
14. člen
20. člen se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:
»O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo pooblaščena uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe in strokovnega izpita iz upravnega postopka.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01501-3/03-13
Piran, dne 13. novembra 2013
Župan
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico/2, 76/08, 79/09 e 51/10) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – testo unico (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/2007)
P R O M U L G O I l D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sull’organizzazione e sui settori di attività dell’Amministrazione comunale del Comune di Pirano
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella seduta del 13 novembre 2013.
N. 01501-3/03-13
Pirano, 28 novembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 65 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 94/07 – testo unico, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – Legge ZUJF) e gli artt. 17 e 117 dello Statuto del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 46/07 – testo unico), il Consiglio comunale del Comune di Pirano, nella prosecuzione della 21ª seduta ordinaria, il 13 novembre 2013, adotta il seguente
D E C R E T O
di modifica ed integrazione al Decreto sull’organizzazione e sui settori di attività dell’amministrazione comunale del Comune di Pirano
Art. 1
Nel primo articolo del Decreto sull'organizzazione e sui settori d’attività dell'Amministrazione comunale del Comune di Pirano (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, no. 34/03, 7/04 e 42/07), il secondo comma è modificato come segue: “In seno all'Amministrazione comunale sono istituite unità organizzative interne”.
Art. 2
Al terzo comma dell’art. 4, le parole “capi degli uffici” sono sostituite dalle parole “responsabili degli uffici”.
Art. 3
All’art. 5, al secondo comma, le parole “Direttore dell’amministrazione” sono sostituite da “Direttore dell’Amministrazione comunale”.
Il terzo comma dell’art. 5 è modificato come segue:
“Le Unità organizzative interne – uffici dell’Amministrazione comunale sono diretti dai responsabili dei rispettivi uffici”.
Il quarto comma dell’art. 5 è soppresso.
Art. 4
Al secondo comma dell’art. 7 sono soppresse le parole “nel suo complesso”.
Art. 5
Nel diciannovesimo alinea dell’art. 8 la parola “multe” è sostituita dalla parola “ammende”.
Art. 6
Il primo comma dell'articolo 12 è modificato come segue:
“I compiti dell'Amministrazione comunale sono adempiuti dai pubblici dipendenti in funzione di pubblico ufficiale (impiegati amministrativi) e da quelli cui sono assegnate mansioni tecniche e professionali (impiegati tecnici)”.
Art. 7
Il testo del secondo comma dell'articolo 13, è modificato come segue:
“Il direttore dell’Amministrazione comunale ha la facoltà di delegare singoli compiti, inerenti alla direzione dell’amministrazione e, l’adozione delle decisioni, ai responsabili degli uffici”.
È soppresso il quinto alinea del quinto comma dell'articolo 13.
Al sesto comma dell’art. 13 il testo “dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, se in tal modo viene autorizzata” è sostituito da “dei dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale, se in tal modo viene autorizzato”.
Il settimo comma dell’art. 13 del decreto è modificato come segue:
“La durata in carica del direttore dell’Amministrazione comunale è di cinque anni. Il Direttore dell’Amministrazione comunale deve adempiere ai requisiti in conformità alla legge che disciplina lo status dei dipendenti pubblici e al regolamento in materia di organizzazione interna e relativa sistematizzazione degli impieghi nonché, ai requisiti necessari per l’adozione delle decisioni in materia amministrativa”.
Art. 8
All’art. 14 le parole “capi ufficio” del primo comma sono sostituite dalle parole “responsabili degli uffici”, e le parole “capo ufficio” nel secondo e terzo comma, sono sostituite dalle parole “responsabile dell’ufficio”.
Il testo del quarto comma dell'articolo 14 è modificato come segue:
“Il responsabile dell’ufficio risponde del proprio operato al direttore e al sindaco”.
Art. 9
Il primo comma dell'articolo 15 è modificato come segue:
“I dipendenti pubblici operanti in seno all’Amministrazione comunale svolgono i compiti stabiliti dalle leggi, dallo statuto, dai decreti e da altre norme in materia di organizzazione interna e relativa sistematizzazione degli impieghi, in conformità alle competenze e alle attribuzioni stabilite per le singole attività dalle norme di legge ed altre, nonché secondo le istruzioni impartite dal responsabile dell’ufficio e/o da organi gerarchicamente superiori. Rispondono del proprio operato disciplinarmente e civilmente.
Sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto comma dell’art.15.
È aggiunto un nuovo secondo comma come segue:
“L'avvio di un eventuale procedimento disciplinare e la relativa responsabilità del dipendente pubblico sono decisi dal sindaco in conformità alla legislazione applicabile”.
Art. 10
All’art.16 sono soppresse le parole “capi ufficio” e sono sostituite dalle parole “responsabili degli uffici”.
Art. 11
All’art. 17 la parola “dipendenti” è sostituita dalle parole “dipendenti pubblici”.
Art. 12
All’art. 18 il termine “dipendenti” è sostituito da “dipendenti pubblici”.
Art. 13
Al primo comma dell'articolo 19 le parole “dipendenti dell’amministrazione” sono sostituite da “dipendenti pubblici dell’Amministrazione comunale”, e parimenti nel secondo comma, la parola “dipendenti” è sostituita dalle parole “dipendenti pubblici”.
Il secondo comma dell’art. 19 è sostituito dal nuovo testo come segue:
“Le mansioni relative alla vigilanza comunale e ai controlli ispettivi sono svolte dai dipendenti pubblici in qualità di funzionari preposti in quanto in possesso dei requisiti autorizzativi e dei poteri previsti dalla legge. Per poter esercitare tali mansioni ed adempiere ai procedimenti di loro competenza nonché decidere negli stessi devono soddisfare ai requisiti stabiliti dalla legge”.
Art. 14
L’art. 20 è soppresso ed è sostituito dal seguente testo:
“La facoltà di decidere in merito alle questioni amministrative di competenza originaria del comune spetta esclusivamente al funzionario preposto che soddisfi ai requisiti di formazione e che abbia sostenuto e conseguito l'esame professionale sul procedimento amministrativo”.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 01501-3/03-13
Pirano, 13 novembre 2013
Il Sindaco
del Comune di Pirano
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti