Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 478-0016/2013 Ob-4393/13 , Stran 3288
Št. 478-0016/2013 Ob-4393/13
Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. II. Opis predmeta prodaje: nepremičnine v k.o. 1414-Jelševec, in sicer: parc. št. 709/3 – stanovanjska stavba, v izmeri 72 m2, gospodarsko poslopje, v izmeri 84 m2 in dvorišče, v izmeri 138 m2 ter parc. št. 709/6 – pašnik, v izmeri 678 m2. Stanovanjska stavba je v osnovi zgrajena okoli leta 1885 in delno obnovljena leta 2007, na naslovu Cikava 2, Trebelno. V stavbi je priključek za elektriko in vaški vodovod. Nepremičnine se nahajajo v območju stavbnih zemljišč, namenjenih za stanovanjsko gradnjo s kmetijskimi gospodarskimi poslopji. III. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je 21.315,00 EUR. V ceni ni vključen 2% davek od prometa z nepremičninami, ki ga plača kupec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR. IV. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 15 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe oziroma izstavitve računa na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. V. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba je razpisana dne 14. 1. 2014, ob 10. uri, in bo potekala v sejni sobi občinske uprave Občine Mokronog - Trebelno, Pod Gradom 2, Mokronog. VI. Višina varščine Interesenti morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene, na transakcijski račun Občine Mokronog - Trebelno, št. SI56 0110 0010 0019 934, odprt pri UJP Novo mesto, s pripisom javna dražba – Cikava. Vplačana varščina se bo uspelemu dražitelju – kupcu vštela v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo varščina vrnjena brezobrestno najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. V primeru, da dražitelj, ki bo vplačal varščino, ne bo pristopil k javni dražbi, bo vplačana varščina zapadla v korist organizatorja javne dražbe. VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodeluje pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter pred začetkom dražbe predloži: – potrdilo o plačilu varščine in številko transakcijskega računa dražitelja za primer vračila varščine; – overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, v primeru, da se javne dražbe v imenu dražitelja udeleži pooblaščenec. VIII. Drugi pogoji: – nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«; – izbrani dražitelj je dolžan v roku 15 dni po končani dražbi skleniti prodajno pogodbo; če v tem času ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži njegovo varščino; – vse stroške v zvezi s pogodbo (notarska overitev, davek na promet nepremičnin, vknjižba v zemljiško knjigo) poravna kupec. IX. Ustavitev postopka: župan Občine Mokronog - Trebelno lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Dodatne informacije o pogojih javne dražbe: vse dodatne informacije o pogojih javne dražbe in ogledu predmeta javne dražbe lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Mokronog - Trebelno ali po tel. 07/349-82-68.
Občina Mokronog - Trebelno

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti