Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3633. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško, stran 11041.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – ZIO-UPB1), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10 in 90/11) je Občinski svet Občine Krško, na svoji 29. seji, dne 21. 11. 2013, sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanovi Javni zavod Ljudska univerza Krško (v nadaljevanju: zavod).
Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih na območju občine Krško, lahko pa opravlja dejavnosti tudi za druge občine, kar ustanovitelj, oziroma zavod dogovorita z zainteresirano občino s pogodbo.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je Ljudska univerza Krško. Skrajšano ime je LU Krško.
Sedež zavoda je v Krškem, na naslovu Dalmatinova 6, Krško.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja javno službo v skladu s predpisi, ki urejajo izobraževanje odraslih in drugimi področnimi predpisi, ki določajo izvajanje dejavnosti v javnem interesu.
Zavod lahko poleg dejavnosti, ki predstavlja javno službo opravlja tudi druge dejavnosti s katerimi dopolnjuje osnovno dejavnost.
Zavod opravlja, skladno z veljavno standardno klasifikacijo, naslednje dejavnosti:
– 18.120 – drugo tiskanje
– 58.110 – izdajanje knjig
– 63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
– 63.990 – drugo informiranje
– 69.200 – računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
– 74.300 – prevajanje in tolmačenje
– 82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
– 85.200 – osnovnošolsko izobraževanje
– 85.310 – srednješolsko splošno izobraževanje
– 85.320 – srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
– 85.410 – posrednješolsko neterciarno izobraževanje
– 85.421 – višješolsko izobraževanje
– 85.422 – visokošolsko izobraževanje
– 85.530 – dejavnost vozniških šol
– 85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
– 85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje
– 90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve
– 91.011 – dejavnost knjižnic
– 93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
– 96.090 – druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
IV. PEČAT ZAVODA
4. člen
Javni zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Ljudska univerza Krško, in sedež: Krško.
Javni zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja javni zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja in izdaja tretjim osebam.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja javni zavod za žigosanje lastnih aktov, ter predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije.
V. ORGANI ZAVODA
5. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv in
– vodja izobraževalnega področja.
Če v tem odloku ali drugem zakonu ni drugače določeno, se glede nalog, sestave, pristojnosti in mandatov članov andragoškega zbora, strokovnega aktiva in vodje izobraževalnega področja smiselno uporabljata veljavni Zakon o izobraževanju odraslih in Zakon o organizaciji, financiranju vzgoje in izobraževanja.
1. Svet zavoda
6. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev javnega zavoda in predstavnik udeležencev izobraževanja.
Svet javnega zavoda šteje pet članov, in sicer:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev javnega zavoda,
– en predstavnik odraslih, ki se izobražujejo v javnem zavodu (v nadaljevanju: predstavnik udeležencev).
Predstavnika ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah. Izvolitev, imenovanje in prenehanje mandata predstavnika delavcev podrobneje uredi svet zavoda s pravilnikom.
Predstavnika udeležencev izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Udeleženci predlagajo kandidate po posameznih skupinah. Izvolitev, imenovanje in prenehanje mandata predstavnika udeležencev podrobneje uredi svet zavoda s pravilnikom.
7. člen
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
Predsednik sveta se imenuje izmed članov sveta.
8. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
– odloča o uvedbi novih programov,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z izobraževalnim delom v zavodu in v zvezi z njihovim statusom,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in organom zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev zavoda,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest in organizaciji dela,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– daje soglasje k načrtu nabav opreme,
– daje soglasje h kadrovskem načrtu,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in udeležencev v svet javnega zavoda,
– imenuje predstavnike javnega zavoda v druge asociacije,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
9. člen
Svet zavoda veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica predstavnikov sveta zavoda.
Svet zavoda sprejema sklepe z večino glasov vseh prisotnih predstavnikov. V primeru, da soglasja ni mogoče doseči, velja tista odločitev za katero je glasoval predsednik sveta zavoda.
Svet zavoda lahko sprejme za svoje delo poslovnik.
2. Direktor zavoda
10. člen
Direktor je andragoški vodja in poslovodni organ zavoda. Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja njegov pomočnik ali pooblaščenec, ki ga izmed zaposlenih oseb pisno pooblasti direktor, ter s pooblastilom določi njegovo veljavnost in obseg.
Direktor tudi:
– pripravlja program razvoja javnega zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
– vodi delo andragoškega zbora,
– oblikuje predloge novih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– skrbi za sodelovanje javnega zavoda z udeleženci izobraževanja,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij, in o pravicah, obveznostih in disciplinski ter materialni odgovornosti delavcev,
– imenuje pomočnika direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
11. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan.
12. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa in predhodnega soglasja ustanovitelja, če izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo, tem odlokom in statutom zavoda:
– visokošolska ali univerzitetna izobrazba po 1. bolonjski stopnji (VI/2 pedagoško-andragoške smeri,
– strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih.
13. člen
Javni zavod ima lahko pomočnika direktorja.
Za pomočnika direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za direktorja javnega zavoda.
Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor, potem ko si pridobi mnenje andragoškega zbora. Pomočnika direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če direktor imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik direktorja opravlja naloge, ki mu jih določi direktor in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.
VI. PREMOŽENJE, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z lastnim premoženjem.
15. člen
Zavod upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod je odgovoren ustanovitelju za upravljanje z nepremičnim in premičnim premoženjem, ki je v ustanoviteljevi lasti. Premoženje ustanovitelja se prenese zavodu v upravljanje s pogodbo.
Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoženjem.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA ZAVODA
16. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz njegovega proračuna za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih ne financira.
VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
17. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno, da se financirajo iz republiškega proračuna,
– iz sredstev ustanovitelja,
– s sofinanciranjem od mednarodnih organizacij, oziroma skladov,
– s prodajo storitev,
– z dotacijami, darili in iz drugih virov.
18. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.
19. člen
Primanjkljaj se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja.
20. člen
Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
21. člen
Zavod si mora od ustanovitelja pridobiti soglasje:
– k statutu,
– k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– k ustanovitvi in ukinitvi dislocirane enote na njenem območju,
– k investicijam ali stvarnim in realnim obremenitvam nepremičnin, ki so v lasti ustanovitelja in v upravljanju zavoda ter
– soglasje k drugim zadevam, če tako določajo predpisi.
22. člen
Zavod mora dati ustanovitelju letno poročilo o delu in poslovanju zavoda, sproti pa mora obveščati o motnjah pri poslovanju.
Zavod je dolžan posredovati ustanovitelju tudi druge podatke, poročila, oziroma drugo dokumentacijo, ki jo ustanovitelj potrebuje za izvajanje svojih nalog v skladu z veljavnimi predpisi.
Nadzor nad finančnim poslovanjem in zakonitostjo dela opravlja pristojni državni organ in notranji revizor, ki ga za to pooblasti ustanovitelj.
X. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
23. člen
Delo zavoda je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje, oziroma ko svet zavoda z izloči javnost.
O delu zavoda obvešča javnost direktor ali osebe, ki jih direktor pooblasti.
24. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine, osebne in ostale podatke, do katerih pridejo, oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti oziroma podatke, ki so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Svet zavoda, ki je konstituiran pred uveljavitvijo tega odloka, opravlja funkcijo do izteka mandata.
26. člen
Direktor nadaljuje z delom do konca mandata.
27. člen
Svet zavoda sprejme nov statut zavoda ter splošne akte iz 6. člena tega odloka v 60 dneh od uveljavitve tega odloka.
Svet zavoda sprejme vse splošne akte, ki niso usklajeni s tem odlokom, v 90 dneh od uveljavitve tega odloka.
Do sprejema novega statuta se uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
28. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Krško (Uradni list RS, št. 62/98).
29. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 606-1/2013-O704
Krško, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti