Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 30/2013 Ob-4380/13 , Stran 3275
Št. 30/2013 Ob-4380/13
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb
I. Lastnica: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine na območju Ceste Simona Blatnika v k.o. Velenje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Izhodiščna letna najemnina za celotno površino najema, v izmeri 1.127 m2, znaša 13.560,00 €, oziroma 12,03 €/m2. Besedilo razpisa, obrazci za pripravo ponudbe in vzorec najemne pogodbe so objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje: http://www.velenje.si, v pisni obliki pa pri Lipnik Bojanu, v Uradu za urejanje prostora, I. nadstropje. III. Pogoji najema 1. Nepremičnine, ki so predmet najema, se oddajajo kot celota, v obsegu 1.127 m2 na območju Ceste Simona Blatnika. Vsa zemljišča, ki so predmet najema, so v lasti najemodajalca. Zemljišče se bo oddalo v najem za čas treh let, z možnostjo podaljšanja. 2. Najemnik mora skleniti pogodbo v roku 15 dni od prejema obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od najema odstopil. 3. Najemnik bo plačeval najemnino v roku 8 dni po izstavitvi računa, ki ga bo najemodajalec izstavljal najemniku mesečno. Plačilo najemnine v določenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe. 4. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino za m2 zemljišča. Višina najemnine je edino merilo za ocenjevanje ponudb. 5. Najemnik mora izpolnjevati vse pogoje, predpisane v točki IV – Pogoji sodelovanja. IV. Pogoji sodelovanja 1. Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske unije. Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki si ga pridobi najemodajalec. Državljanstvo fizične osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). 2. Ponudnik lahko odda ponudbo le za najem vseh nepremičnin. 3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokade TRR več kot 5 dni (tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR). V. Ponudba Ponudba se bo štela za pravilno, če bo ponudnik predložil: 1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. 1); 2. Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR več kot pet dni (tuja pravna oseba mora priložiti potrdilo, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju ali na upravni enoti, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR); 3. Fizična oseba oziroma samostojni podjetnik dokazilo o državljanstvu; 4. Izpolnjen in podpisan obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (priloga št. 2); 5. Ponujeno najemnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine, na obrazcu Ponudba (priloga št. 3); 6. Podpisan in žigosan vzorec najemne pogodbe, parafirana vsaka stran (priloga št. 4); 7. Izpolnjena izjava ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 5); 8. Potrdila in dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo. Ponudba se bo štela za pravočasno, če je predložena najemodajalcu najkasneje do ponedeljka, 23. 12. 2013, do 13. ure, na naslov Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti vidno označen naslov najemodajalca in pripis »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Najem nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika. Najemodajalec bo upošteval le pravočasne in pravilne ponudbe. Javno odpiranje prispelih ponudb bo v torek, 24. 12. 2013, ob 9. uri, v sejni sobi št. 107.1/I, Titov trg 1, Velenje. VI. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija in vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 2. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo izpolnjeval vse pogoje razpisa in bo ponudil najvišjo najemnino. 3. Najemodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o najemu nepremičnin in lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko ponudniki dobijo pri Bojanu Lipniku, na tel. 03/896-16-70, ali pri Tjaši Zupančič, na tel. 03/896-18-52, ali pa vprašanje pošljejo na elektronski naslov: bojan.lipnik@velenje.si ali tjasa. zupancic@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti