Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park, stran 11029.

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – popr., 110/02 – ZGO-1, 119/02, 41/04, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US, 8/10 – ZSKZ-B), Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – Odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP) in Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Cerknica na 20. redni seji dne 14. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Notranjski regijski park (Uradni list RS, št. 75/02, 113/09) se v 1. členu zbriše pika in nadaljuje stavek z naslednjim besedilom: »z namenom, da se ohranijo, varujejo in raziskujejo naravne in kulturne vrednote ter spodbuja razvoj turizma in kulture.«
1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Na področju Notranjskega regijskega parka se zagotovi z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen nadaljnji razvoj gospodarstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva, rekreacije, izobraževanja, kulture ter materialni in drugi pogoji za razvoj in življenje prebivalcev na območju Občine Cerknica.«
2. člen
Prvi stavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki so določene z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda.«
3. člen
Drugi stavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda: Tabor 42, Cerknica.«
Zbriše se četrti stavek 3. člena.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod ima lahko v upravljanju tudi svoje depandanse, zbirke, spominske sobe, spominska področja in zavarovane naravne in kulturne znamenitosti.«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, opravlja naslednje dejavnosti:
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.110   |Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in    |
|       |oljnic                      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.130   |Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk   |
|       |in gomoljnic                   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.140   |Pridelovanje sladkornega trsa          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.150   |Pridelovanje tobaka               |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.160   |Pridelovanje rastlin za vlakna          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.190   |Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.210   |Vinogradništvo                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.230   |Gojenje citrusov                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.240   |Gojenje pečkatega in koščičastega sadja     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.250   |Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.260   |Pridelovanje oljnih sadežev           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.270   |Gojenje rastlin za izdelavo napitkov       |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.280   |Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih   |
|       |rastlin                     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.290   |Gojenje drugih trajnih nasadov          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.300   |Razmnoževanje rastlin              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.410   |Prireja mleka                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.420   |Druga govedoreja                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.430   |Konjereja                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.450   |Reja drobnice                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.490   |Reja drugih živali                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.500   |Mešano kmetijstvo                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.610   |Storitve za rastlinsko pridelavo         |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.620   |Storitve za živinorejo, razen veterinarskih   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.630   |Priprava pridelkov                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A01.640   |Obdelava semen                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A02.100   |Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A02.200   |Sečnja                      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A02.300   |Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa       |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A02.400   |Storitve za gozdarstvo              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|A03.220   |Gojenje sladkovodnih organizmov         |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.320   |Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.390   |Druga predelava in konzerviranje sadja in    |
|       |zelenjave                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.410   |Proizvodnja olja in maščob            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.510   |Mlekarstvo in sirarstvo             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.610   |Mlinarstvo                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C10.850   |Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C11.070   |Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih   |
|       |in drugih stekleničenih vod           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C16.100   |Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C16.240   |Proizvodnja lesene embalaže           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C16.290   |Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute,   |
|       |slame in protja                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C18.110   |Tiskanje časopisov                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C18.130   |Priprava za tisk in objavo            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C18.200   |Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C20.530   |Proizvodnja eteričnih olj            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C23.130   |Proizvodnja votlega stekla            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C32.120   |Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C32.130   |Proizvodnja bižuterije              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C32.990   |Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|C33.190   |Popravila drugih naprav             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|E39.000   |Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|F43.110   |Rušenje objektov                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|F43.120   |Zemeljska pripravljalna dela           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|F43.130   |Testno vrtanje in sondiranje           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.610   |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|       |s knjigami                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.621   |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|       |s časopisi in revijami              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.730   |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|       |s farmacevtskimi izdelki             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.761   |Trgovina na drobno v cvetličarnah        |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.782   |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah |
|       |z umetniškimi izdelki              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.790   |Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim   |
|       |blagom                      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.810   |Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah   |
|       |z živili, pijačami in tobačnimi izdelki     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.820   |Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah   |
|       |s tekstilijami in obutvijo            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.890   |Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah   |
|       |z drugim blagom                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.910   |Trgovina na drobno po pošti ali po internetu   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|G47.990   |Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,    |
|       |stojnic in tržnic                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|H49.391   |Medkrajevni in drug cestni potniški promet    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|H50.300   |Potniški promet po celinskih vodah        |
+-------------+-------------------------------------------------+
|H50.400   |Tovorni promet po celinskih vodah        |
+-------------+-------------------------------------------------+
|H52.220   |Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem   |
|       |prometu                     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I55.201   |Počitniški domovi in letovišča          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I55.202   |Turistične kmetije s sobami           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I55.204   |Planinski domovi in mladinska prenočišča     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I55.209   |Druge nastanitve za krajši čas          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I55.300   |Dejavnost avtokampov, taborov          |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I56.101   |Restavracije in gostilne             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I56.102   |Okrepčevalnice in podobni obrati         |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I56.103   |Slaščičarne in kavarne              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I56.104   |Začasni gostinski obrati             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|I56.300   |Strežba pijač                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J58.110   |Izdajanje knjig                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J58.120   |Izdajanje imenikov in adresarjev         |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J58.130   |Izdajanje časopisov               |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J58.140   |Izdajanje revij in druge periodike        |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J58.190   |Drugo založništvo                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J59.110   |Produkcija filmov, video filmov, televizijskih  |
|       |oddaj                      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J59.120   |Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi    |
|       |filmov, video filmov, televizijskih oddaj    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J59.130   |Distribucija filmov, video filmov, televizijskih |
|       |oddaj                      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J59.200   |Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov      |
|       |in muzikalij                   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J60.100   |Radijska dejavnost                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|J60.200   |Televizijska dejavnost              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M71.111   |Arhitekturno projektiranje            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M71.112   |Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo  |
|       |projektiranje                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M71.129   |Druge inženirske dejavnosti in tehnično     |
|       |svetovanje                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M72.110   |Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju  |
|       |biotehnologije                  |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M72.190   |Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih   |
|       |področjih naravoslovja in tehnologije      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M72.200   |Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju  |
|       |družboslovja in humanistike           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M73.110   |Dejavnost oglaševalskih agencij         |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M73.120   |Posredovanje oglaševalskega prostora       |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M74.100   |Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|M74.200   |Fotografska dejavnost              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N77.210   |Dajanje športne opreme v najem in zakup     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N77.390   |Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih  |
|       |sredstev v najem in zakup            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N79.110   |Dejavnost potovalnih agencij           |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N79.120   |Dejavnost organizatorjev potovanj        |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N79.900   |Rezervacije in druge s potovanji povezane    |
|       |dejavnosti                    |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N81.300   |Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in    |
|       |okolice                     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N82.190   |Fotokopiranje, priprava dokumentov        |
|       |in druge posamične pisarniške dejavnosti     |
+-------------+-------------------------------------------------+
|N82.300   |Organiziranje razstav, sejmov, srečanj      |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R90.010   |Umetniško uprizarjanje              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R90.020   |Spremljajoče dejavnosti             |
|       |za umetniško uprizarjanje            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R90.030   |Umetniško ustvarjanje              |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R90.040   |Obratovanje objektov za kulturne prireditve   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R91.020   |Dejavnost muzejev                |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R91.030   |Varstvo kulturne dediščine            |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R91.040   |Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo |
|       |naravnih vrednot                 |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R93.190   |Druge športne dejavnosti             |
+-------------+-------------------------------------------------+
|R93.299   |Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas   |
+-------------+-------------------------------------------------+
|S94.120   |Dejavnost strokovnih združenj          |
+-------------+-------------------------------------------------+
                                «
5. člen
Za tretjim poglavjem se doda novo III. A poglavje, »ORGANIZACIJA ZAVODA«.
6. člen
Za 5. členom se doda novi 5.a člen, ki se glasi:
»Zavod je celovit, v okviru katerega delujejo 3 organizacijske enote (Priloga 1):
– Enota za varovanje naravne in kulturne dediščine
– Turistično informacijski center Cerknica
– Kulturni dom Cerknica.
Osnovni namen zavoda v okviru organizacijske enote za varovanje naravne in kulturne dediščine je ohranitev, varovanje in raziskovanje naravnih in kulturnih vrednot, izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, zavarovanje avtohtonega rastlinstva, živalstva in naravnih ekosistemov ter značilnosti neživega sveta, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnoloških in arhitekturnih značilnosti ter kulturne krajine. Enota opravlja svojo dejavnost v okviru javne službe.
Namen turistično informacijskega centra je organiziranje, spodbujanje in izvajanje turistične dejavnosti, lokalno ter regionalno povezovanje na področju turizma, organiziranje in pomoč pri organizaciji javnih prireditev ter izvajanje ostalih dejavnosti v povezavi s spodbujanjem razvoja turizma.
Kulturni dom Cerknica v okviru svojega delovanja skrbi za spodbujanje izvajanja dejavnosti na področju kulture, s poudarkom na posredovanju, organiziranju ter pripravi in izvedbi prireditvene oziroma odrske dejavnosti.
Posamezno organizacijsko enoto vodi strokovni vodja, katerega delovno mesto se uvršča najmanj za en plačni razred nižje kot delovna mesta direktorjev (šifra delovnega mesta B 017399). Plačni razred strokovnih vodij na predlog direktorja zavoda določi svet zavoda.«
7. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in odgovarja za zakonitost dela zavoda ter vodi strokovno delo zavoda, odgovarja za strokovnost njegovega dela ter opravlja druge naloge določene v statutu zavoda.«
8. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organ upravljanja zavoda je svet zavoda. Ta šteje pet članov.
Tri člane sveta zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, en član predstavnik delavcev zavoda in en član predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet. En predstavnik ustanovitelja se imenuje izmed zaposlenih v občinski upravi. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na način, ki ga določa statut zavoda. Predstavnika uporabnikov pa imenuje občinski svet na predlog zainteresirane javnosti.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta zavoda izmed sebe.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana oziroma izvoljena za člana sveta. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članov sveta zavoda.
Župan lahko predlaga razrešitev člana sveta zavoda izmed predstavnikov ustanovitelja, če ta s svojim delovanjem ne zastopa interesov ustanovitelja, se ne udeležuje sej oziroma zaradi drugih utemeljenih primerov.«
9. člen
V 11. členu se prvi stavek nadomesti z novim, ki se glasi:
»Svet zavoda sprejema statut zavoda in druge splošne akte zavoda, programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun (ter splošne akte za katere je tako določeno v statutu zavoda) zavoda, predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.«
10. člen
V 12. členu se spremeni drugi odstavek, ki se glasi:
»Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja za razvoj dejavnosti ter pobude za reševanje teh vprašanj.«
11. člen
V 13. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Del sredstev za delo pridobiva zavod iz proračuna Občine Cerknica, del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu in drugih virov ter z opravljanjem registrirane dejavnosti pod pogojem in na način, določen z zakonom, tem odlokom in medsebojno pogodbo.«
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja na predlog direktorja zavoda odloča svet zavoda.«
12. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, ki so potrjene z veljavnim finančnim načrtom.«
13. člen
V 14. členu se besedilo »v programih dela zavoda« nadomesti z besedo »medsebojno pogodbo«.
14. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »občinskega sveta« nadomesti z besedo »ustanovitelja«.
Besedilo tretjega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, določene s statutom in zakonom.«
15. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zavoda pripravi statut in akt o sistemizaciji ter ju v roku 12 mesecev od uveljavitve tega odloka pošlje v potrditev ustanovitelju.«
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2013
Cerknica, dne 14. novembra 2013
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti