Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3647. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, stran 11060.

Na podlagi četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/2011), 17. člena Statuta občine Ljubno (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 80/11), 16. člena Statuta Občine Nazarje (uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/2011), 17. člena Statuta Občine Luče (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 60/11), 16. člena Statuta Občine Solčava (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/1999, 10/2004, 7/2006) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07, 54/10), 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradni list RS, št. 17/07) so: Občinski svet Občine Mozirje na 1. izredni seji dne 24. 10. 2013; Občinski svet Občine Gornji Grad na 26. redni seji dne 26. 9. 2013; Občinski svet Občine Ljubno na 20. redni seji dne 24. 10. 2013; Občinski svet Občine Nazarje na 25. redni seji dne 5. 9. 2013; Občinski svet Občine Solčava na 15. redni seji dne 9. 10. 2013; Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 26. seji dne 26. 9. 2013 in Občinski svet Občine Luče na 17. redni seji dne 29. 10. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev skupnega organa)
(1) S tem odlokom Občinski sveti občin: Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Nazarje, Luče, Solčava in Rečica ob Savinji ustanovijo skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje (v nadaljevanju: skupni organ).
(2) S tem odlokom se določijo:
– naloge skupnega organa,
– organizacija dela in način sprejemanja odločitev,
– financiranje in delitev stroškov med občinami.
3. člen
(ime in sedež skupnega organa)
(1) Ime skupnega organa je Svet ustanoviteljic javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje (v nadaljnjem besedilu: Svet ustanoviteljic).
(2) Sedež Sveta ustanoviteljic je v Nazarjah, Savinjska cesta 4.
4. člen
(namen ustanovitve Sveta ustanoviteljic)
Svet ustanoviteljic je ustanovljen z namenom skupnega izvrševanja ustanoviteljskih pravic v razmerju do javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje (v nadaljevanju: javni zavod).
2. NALOGE SVETA USTANOVITELJIC
5. člen
(izvrševanje ustanoviteljskih pravic)
(1) V okviru izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu ima Svet ustanoviteljic naslednje pristojnosti po zakonu, ki ureja status zavodov:
1. odloča o statusnih spremembah javnega zavoda;
2. odloča o prenehanju javnega zavoda v skladu z določili zakona in statuta javnega zavoda;
3. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda v skladu z določili zakona;
4. odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki zavoda;
5. daje soglasje k spremembi sedeža ali imena javnega zavoda;
6. daje soglasje k spremembi ali razširitvi dejavnosti javnega zavoda;
7. daje soglasje k ustanovitvi drugega zavoda ali podjetja, katerega javni zavod ustanavlja v okviru svoje dejavnosti;
8. daje soglasje k sprejemanju statuta javnega zavoda;
9. odloča o pridobivanju in odtujitvi nepremičnega premoženja zavoda;
10. potrjuje letni načrt investicijskega vzdrževanja;
11. odloča o drugih vprašanjih v skladu z zakonom.
(2) Svet ustanoviteljic ima tudi druge ustanoviteljske pravice, ki jih izvršuje v razmerju do javnega zavoda v skladu z ustanovitvenim aktom in statutom javnega zavoda.
6. člen
(način izvrševanja nalog)
Svet ustanoviteljic izvršuje svoje naloge po tem odloku samostojno, v imenu in za račun občin, ki so ga ustanovile.
3. NAČIN ODLOČANJA SVETA USTANOVITELJIC
7. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani občin ustanoviteljic. Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljic. Pri glasovanju o predsedniku sveta ustanoviteljic ima vsak član sveta ustanoviteljic en glas.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Sveta ustanoviteljic. Člani sveta ustanoviteljic izmed sebe izvolijo predsednika za mandatno dobo dveh let.
8. člen
(število glasov članov Sveta ustanoviteljic)
Vsak član Sveta ustanoviteljic ima toliko glasov, kolikor ima občina ustanoviteljica, ki jo član zastopa, ustanovitvenih deležev. Ustanovitveni deleži so določeni v Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje.
9. člen
(način sprejemanja odločitev)
Svet ustanoviteljic sprejema odločitve z večino glasov vseh svojih članov, pri čemer morajo za odločitev glasovati najmanj štirje člani sveta ustanoviteljic.
10. člen
(poročanje Sveta ustanoviteljic o svojem delu)
(1) Svet ustanoviteljic najmanj enkrat letno poroča občinskim svetom o svojem delu.
(2) Občinski sveti lahko obravnavajo vprašanja iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic in zavzamejo do njih svoje stališče.
(3) Pri poročanju in obravnavanju vprašanj iz pristojnosti Sveta ustanoviteljic pred posameznim občinskim svetom predstavlja Svet ustanoviteljic tisti njen član, ki je predstavnik posamezne ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic.
4. FINANCIRANJE SVETA USTANOVITELJIC
11. člen
(sredstva za delo Sveta ustanoviteljic)
(1) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic predstavljajo stroški njegovega poslovanja.
(2) Sredstva za delo Sveta ustanoviteljic zagotovijo občine ustanoviteljice v svojih proračunih.
(3) Vsaka občina ustanoviteljica krije stroške za delo Sveta ustanoviteljic v višini sorazmernega odstotnega deleža svojih glasov v razmerju do celotnega števila glasov.
5. KONČNA DOLOČBA
12. člen
(objava in začetek veljavnosti)
(1) Občina Mozirje, Občina Luče, Občina Ljubno in Občina Rečica ob Savinji objavijo ta odlok v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Nazarje in Občina Gornji Grad objavita ta odlok v Uradnem glasilu slovenskih občin. Občina Solčava objavi ta odlok v Uradnem glasilu Zgornjesavinjskih občin.
(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2013
Mozirje, dne 24. oktobra 2013
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.
Št. 03201-0026/2010-2013-4
Gornji Grad, dne 26. septembra 2013
Župan
Občine Gornji Grad
Stanko Ogradi l.r.
Št. 007-18/2013
Ljubno, dne 28. oktobra 2013
Župan
Občine Ljubno
Franjo Naraločnik l.r.
Št. 032-0005/2010-2014-25/5
Nazarje, dne 5. septembra 2013
Županja
Občine Nazarje
Majda Podkrižnik l.r.
Št. 0321-5/2013-7
Luče, dne 29. oktobra 2013
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.
Solčava, dne 9. oktobra 2013
Župan
Občine Solčava
Alojz Lipnik l.r.
Št. 03200-0005/2013-13
Rečica ob Savinji, dne 19. novembra 2013
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti