Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 478-276/2013-2 Ob-4389/13 , Stran 3294
Št. 478-276/2013-2 Ob-4389/13
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnin v najem
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS, imenovana s sklepom, številka: 478-276/2013-1 z dne 8. 11. 2013 (nad. pristojna komisija). II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem. III. Predmet javnega zbiranja ponudb: Predmet oddaje v najem so tekoči metri antenskih stolpov in kvadratni metri telekomunikacijskih prostorov na naslednjih telekomunikacijskih objektih: – TK Grmada, jeklen jambor 15 m, telekomunikacijski prostor, v izmeri 20,7 m2 (inventarna številka MO 16537, stavba št. 69, ID znak stavbe: 1616-69-1), na parc. št. 1333/6, k.o. 1616-Velike Poljane (ID 3530769), – TK Pečna reber: antenski stolp v višini 40 m (inventarna številka MO 10688) in stavba št. 1810, k.o. 2490 Postojna, v izmeri 84,40 m2 (inventarna številka MO 11074), na parc. št. 2297/91, k.o. 2490 – Postojna (ID 625621); – TK Pokljuka: antenski drog 12 m, telekomunikacijski prostor, v izmeri 8 m2, na parc. št. 1003/1, k.o. 2197-Bohinjska Srednja vas (ID 5049896), na smučišču Viševnik in v vojašnici na Pokljuki. Lastnik objektov: Republika Slovenija, upravljavec: Ministrstvo za obrambo. Izhodiščna mesečna najemnina za navedene nepremičnine, ki je določena na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, znaša: 1. TK Grmada: – m antenskega stolpa = 105,80 EUR, – m2 TK prostora = 74,36 EUR. 2. TK Pečna reber: – m antenskega stolpa = 135,47 EUR, – m2 TK prostora = 74,36 EUR. 3. TK Pokljuka: – m antenskega stolpa = 105,81 EUR, – m2 TK prostora = 61,17 EUR. Poleg mesečne najemnine je najemnik dolžan plačevati tudi stroške napajanja po dejanski porabi, kolikor nima lastnega električnega napajanja: za lokacijo Grmada znaša napajanje 1 kW = 111,50 EUR; za lokacijo Pečna reber znaša napajanje 1 kW = 111,50 EUR; za lokacijo Pokljuka znaša napajanje 1 kW = 121,95 EUR. Najemnik je dolžan poleg mesečne najemnine plačevati tudi stroške zakupa voda, kolikor povprašuje po njih, ki za lokacijo Pokljuka znašajo za 1 km = 403,72 EUR (ta strošek je fiksen). IV. Informacije in ogled nepremičnine: Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od dne 6. 12. 2013 do dne 20. 12. 2013, od 9. do 12. ure, na tel. 03/493-47-75. Ogled nepremičnin bo potekal od dne 6. 12. 2013 do dne 20. 12. 2013. Udeleženci ogleda se morajo predhodno dogovoriti s kontaktno osebo: Branko Garafolj, tel. 01/471-21-08 oziroma 051/642-086. Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja tudi na spletni strani, www.mo.gov.si, skupaj z vzorcem najemne pogodbe. V. Pogoji najema: 1. Za nepremičnine se sklene najemna pogodba za nedoločen čas. 2. Predmet najema – telekomunikacijski objekti so namenjeni za opravljanje telekomunikacijske dejavnosti. 3. Nepremičnine bodo oddane v najem ponudnikom, ki jih bo izbrala pristojna komisija. Cena tekočega metra antenskega stolpa in kvadratnega metra telekomunikacijskega prostora se določi za vsak TK objekt posebej. Kriterij za določitev cene tekočega metra antenskega stolpa in kvadratnega metra telekomunikacijskega prostora je najvišja vrednost C, izračunana po naslednji formuli: TK Grmada: C = 0,59 × Ctm + 0,41 × Cm2; TK Pečna reber: C = 0,65 × Ctm + 0,35 × Cm2; TK Pokljuka: C = 0,63 × Ctm + 0,37 × Cm2; kjer Ctm in Cm2 označujejo: Ctm: ponudnikovo ceno mesečnega najema tekočega metra antenskega stolpa v EUR za dotični telekomunikacijski objekt; Cm2: ponudnikovo ceno mesečnega najema kvadratnega metra telekomunikacijskega prostora v EUR za dotični telekomunikacijski objekt; pri čemer Ctm in Cm2 ne smejo biti nižje od izhodiščnih mesečnih najemnin, določenih na podlagi uradne cenitve pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, kot je opredeljeno v točki III. Z najvišjo vrednostjo C je določena tudi cena tekočega metra antenskega stolpa in cena kvadratnega metra telekomunikacijskega prostora za dotičen TK objekt. Po tako določenih cenah se bodo sklenile najemne pogodbe z več ponudniki, dokler to dovoljujejo proste kapacitete na dotičnem TK objektu. Če proste kapacitete na določenem TK objektu niso zadostne, bo imel prednost tisti ponudnik, katerega najemnina bi bila, glede na število najetih tekočih metrov antenskega stolpa in število najetih kvadratnih metrov telekomunikacijskega prostora, višja. 4. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Z najemnikom bo sklenjena najemna pogodba, če bo dobil pozitivno varnostno oceno. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 5. Plačilo najemnine: Najemodajalec bo za nepremičnine prostore izstavljal mesečne račune za najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se poračuna pri prvi najemnini). V primeru, da dve zaporedni mesečni najemnini nista plačani v roku, se pogodba šteje za razdrto in se vplačana varščina obdrži. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem: 1. Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 250 EUR na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS, št.: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-00000. 2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine: za m antenskega stolpa/droga, za m2 telekomunikacijskega prostora po lokaciji, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine za m antenskega stolpa/droga, m2 telekomunikacijskega prostora po lokaciji. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, koliko tekočih metrov antenskega stolpa in koliko kvadratnih metrov TK prostora potrebuje za svojo dejavnost ter koliko kW električne energije po posamezni lokaciji (najmanjša dolžina najema tekočih metrov antenskega stolpa je 0,5 m, najmanjša površina kvadratnih metrov TK prostora je 1 m2 ter najmanjša količina najema električne energije je 1kW). V ponudbi navede ponudnik tudi podatek o tem, ali se ponudba nanaša tudi na zakup voda na Pokljuki. 3. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpis podatkov iz Poslovnega registra, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih s strani DURS-a, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). VII. Postopek: 1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana, do vključno dne 23. 12. 2013, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnin, SGN-478-276/2013«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. 2. Pri izbiri bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI. 3. Ponudbe pod izhodiščno najemnino ne bodo upoštevane. 4. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po izbiri. 5. Ponudniku, ki ni izbran, bo varščina brez obresti vrnjena v 15 dneh po izboru ponudnikov. VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (3. nadstropje, sejna soba št. 327), in sicer dne 23. 12. 2013, z začetkom ob 12. uri.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti