Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3629. Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci, stran 11038.

Na podlagi 12. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01, 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 21. redni seji dne 21. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci
1. člen
S tem pravilnikom se določi postopek dodelitve nepovratnih sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje malih čistilnih naprav.
2. člen
Občina skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji kot lokalna skupnost za namen sofinanciranja nakupa in gradnje malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) zagotavlja proračunska sredstva.
Obseg sredstev za sofinanciranje malih čistilnih naprav se določi v proračunu občine za posamezno leto. V proračunu občine se zagotovijo tudi morebitna manjkajoča sredstva, ki so bila upravičencem dodeljena v prejšnjem letu, vendar so presegala skupno vrednost proračunske postavke v tistem letu za ta namen.
3. člen
Do sofinanciranja so upravičeni investitorji: fizične osebe s stalnim prebivališčem na območju Občine Križevci za stanovanjske objekte na delu območja Občine Križevci, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Križevci ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo »Fekalna kanalizacija Logarovci, Kokoriči in Berkovci, izdelovalca Inženiring Rudi Sever s.p. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov.
4. člen
Višina sofinanciranja čistilne naprave za posamezno stanovanjsko enoto znaša največ do 1000,00 EUR.
Za malo čistilno napravo na katero se priključuje več stanovanjskih enot (skupinska čistilna naprava), se za prvo stanovanjsko enoto dodelijo sredstva v višini določeni v prvem odstavku tega člena, za vsako dodatno enoto pa dodatnih 50 % od zneska določenega v prvem odstavku tega člena.
Ena stanovanjska enota predstavlja enostanovanjsko hišo, pri večstanovanjskih objektih pa predstavlja ena stanovanjska enota eno stanovanje.
V primeru, da je mala čistilna naprava sofinancirana tudi iz drugih virov javnih sredstev, skupna vrednost sofinanciranja ne sme preseči 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije. V primeru, da izračunana skupna vrednost sofinanciranja presega 100 % vrednosti upravičenih stroškov investicije, se sofinanciranje občine ustrezno zniža.
V primeru povezovanja lastnikov večstanovanjske stavbe oziroma večstanovanjskih hiš na skupno čistilno napravo, morajo vsi lastniki večstanovanjske hiše oziroma posamezne stanovanjske hiše, priključene na skupno čistilno napravo, podati skupno vlogo za sofinanciranje.
Za posamezno malo čistilno napravo je možno pridobiti sredstva sofinanciranja občine, ki se dodeljujejo po tem pravilniku le enkrat.
5. člen
Upravičeni stroški sofinanciranja investicije so:
– nakup čistilne naprave,
– gradbena in montažna dela povezana z vgradnjo čistilne naprave.
DDV ni upravičen strošek.
Upravičeni stroški se dokazujejo s plačanimi računi dobavitelja čistilne naprave oziroma izvajalca del.
6. člen
Osnovni pogoji za sofinanciranje male čistilne naprave so:
– Mala čistilna naprava mora biti na delu območja Občine Križevci, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode Republike Slovenije za območje Občine Križevci ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja in izven predvidenih območij aglomeracij, na katerih se predvideva izgradnja kanalizacije skladno z Idejno zasnovo »Fekalna kanalizacija Logarovci, Kokoriči in Berkovci«, izdelovalca Inženiring Rudi Sever s.p. ter ob upoštevanju vodovarstvenih pasov.
– Vlagatelj mora biti lastnik zemljišča, oziroma mora imeti pridobljeno pravico gradnje.
– Objekt h kateremu je zgrajena mala čistilna naprava, mora biti zgrajen v skladu z veljavnimi predpisi s področja gradnje.
– Mala čistilna naprava mora imeti pridobljeno pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave s strani izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine.
– Vlagatelj je upravičen do sredstev, če je pozitivno oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave pridobil v obdobju med preteklim in aktualnim razpisom za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav.
– Mala čistilna naprava je lahko postavljena tudi na območju predvidenih aglomeracij, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe razvidno, da objekt na kanalizacijsko omrežje ne more biti priključen.
7. člen
Sofinanciranje se izvede na osnovi letnega javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav po tem pravilniku, s katerim se določi podrobnejše pogoje in postopke pridobitve nepovratnih sredstev. Javni razpis se izvede enkrat letno, ob koncu koledarskega leta.
Obseg sredstev sofinanciranja malih čistilnih naprav po posameznem razpisu se določi v proračunu občine za predmetno leto.
Javni razpis se objavi na oglasni deski in spletni strani občine.
Razpis vsebuje:
– namen za katerega se sredstva dodeljujejo,
– znesek razpisanih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– pogoje, katere morajo izpolnjevati vlagatelji,
– navedbo dokumentacije, ki jo morejo vlagatelji priložiti k vlogi,
– naslov za vložitev vlog,
– rok za vložitev vlog,
– postopek obravnave vlog.
8. člen
Če vloga ob vložitvi ni popolna, se prosilca pozove, da vlogo v roku 8 dni dopolni. Če tega ne stori, oziroma je vloga kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom zavrže.
9. člen
Postopek dodeljevanja sredstev izvede tričlanska komisija, katero s sklepom imenuje župan. Komisija je imenovana za obdobje mandata župana.
Komisija obravnava prispele popolne vloge po vrstnem redu njihove vložitve. Komisija pripravi na podlagi pregleda prispelih popolnih vlog v roku 15 dni od obravnave predlog o dodelitvi sredstev sofinanciranja. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči župan s sklepom. Odločitev župana je dokončna.
Na osnovi sklepa župana se medsebojno razmerje med občino in prejemnikom sredstev opredeli s pisno pogodbo o sofinanciranju.
O izidu javnega razpisa se vse prosilce obvesti in pozove k podpisu pogodbe v roku 15 dni od izdaje sklepa župana.
Pogodba o sofinanciranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, višino sofinanciranja in podrobno opredelitev pravic in obveznosti pogodbenih strank.
V pogodbi se določijo tudi roki nakazil sofinancerskih sredstev. Rok je praviloma 30 dni od podpisa pogodbe, razen v primeru, da v proračunu občine za ta namen ni zagotovljena zadostna višina sredstev. V tem primeru se v tem roku izvede prvi del nakazila, in sicer vsem upravičencem v enakem deležu. Drugi del nakazila, razlika do končne vrednosti dodeljenih sredstev, se nakaže po zagotovitvi manjkajočih sredstev v proračunu občine v naslednjem letu.
10. člen
Če komisija ugotovi, da so bila sredstva dodeljena na podlagi neresničnih ali zavajajočih podatkov v vlogi, ali je prejemnik prekršil določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev. Prejemnik mora na osnovi takšne zahteve, občini vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-21/2013-140
Križevci, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Križevci
mag. Branko Belec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti