Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3654. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica, stran 11076.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP, 27/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 15/03 – ZOPA), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 25. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa, ki so v javnem interesu v Občini Sevnica.
2. člen
Izvajalci letnega programa športa so lahko:
– športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, ki so opredeljene v letnem programu športa,
– organizacije invalidov, ki izvajajo športni program za invalide.
Javni zavodi in druge osebe javnega prava, katerih ustanovitelj je država ali lokalna skupnost, ne morejo biti izvajalci letnega programa športa po tem pravilniku.
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– imajo sedež v Občini Sevnica,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 36 tednov v letu,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani članarini, če so registrirani po Zakonu o društvih,
– Občini Sevnica redno posredujejo letna vsebinska in finančna poročila z vsemi potrebnimi prilogami na predpisanih obrazcih ter druge podatke, ki se nanašajo na izvajanje dejavnosti športa, in sicer najkasneje do 31. 3. za preteklo leto.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa.
II. ŠPORTNI PROGRAMI
4. člen
Za uresničevanje programskih nalog, ki so v javnem interesu v športu, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (do 6. leta)
Zajeti so naslednji programi:
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
Občina sofinancira:
– program Ciciban planinec: za izvedbo 10 urnega programa s skupino od 12 do 20 otrok, se sofinancirajo materialni stroški ter strokovni kader;
– program Naučimo se plavati: za izvedbo 10 urnega programa s skupino do 10 otrok se sofinancirajo strokovni kader ter objekt;
– drugi programi športne dejavnosti: za izvedbo 60 urnega programa se sofinancirajo materialni stroški, strokovni kader ter objekt.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6. do 15. leta)
Zajeti so naslednji programi:
– Naučimo se plavati,
– drugi 80-urni programi.
Občina sofinancira:
– program Naučimo se plavati: strokovni kader ter objekt;
– program Planinstvo in taborništvo: materialni stroški ter strokovni kader;
– za druge 80-urne programe: strokovni kader ter objekt.
1.3 Interesna športna vzgoja mladine (od 15. do 20. leta).
Program zajema mlade, ki se prostovoljno vključujejo v športne programe, namenjene izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju negativnih vplivov sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.
Občina sofinancira najem prostora ter strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je od 12 do 20 mladih.
1.4. Interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci in mladina s posebnimi potrebami.
Športna dejavnost otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na uspešno socialno integracijo, polno in bogatejše življenje. Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter posebni programi za posamezne vrste primanjkljajev oziroma ovir.
Občina za program športne vzgoje otrok do 15. leta in za program športne vzgoje mladine od 15. do 20. leta sofinancira strokovni kader ter najem prostora za izvedbo 80-urnega programa na skupino, v kateri je največ 10 udeležencev.
1.5. Interesna športna dejavnost študentov
Programi obsegajo 80-urne programe v izbranih športnih panogah.
Občina sofinancira najem prostora ter strokovni kader za 80-urne programe na skupino z največ 20 študentov.
2. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.1. Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci programov, ki so sofinancirani s strani občine, morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programa.
Občina sofinancira objekt, strokovni kader in materialne stroške programa.
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi morajo ob športnih uspehih omogočati tudi uspešno izobraževanje skladno s pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v posebnih organizacijskih oblikah športnih oddelkih.
Občina sofinancira objekt in strokovni kader.
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih
Cilji športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Občina za izvedbo 80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje do 20 članov, sofinancira objekt, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.
4. Kakovostni šport
V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje. Skupina vključuje člane nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Občina sofinancira objekt za 320 ur programa in kategorizacijo športnikov (državni razred).
5. Vrhunski šport
V program vrhunskega športa je vključena priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Naziv vrhunskega športnika dodeli Olimpijski komite Slovenije.
Občina sofinancira kategorizacijo športnikov (mednarodni, svetovni in perspektivni razred).
6. Šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, socializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Občina sofinancira: za 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov se sofinancira uporaba objekta ter strokovni kader.
7. Miselne igre
Miselne igre se točkujejo po kriteriju individualnih športnih panog.
8. Programi razvojnih in strokovnih nalog v športu
8.1. Usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Občina sofinancira kotizacijo za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v skladu s sprejetim letnim programom usposabljanja strokovnih kadrov.
8.2. Športne prireditve
Program opredeljuje prireditve, ki pospešujejo motivacijo za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem. Kategorija ne vključuje šolskih tekmovanj.
Športne prireditve se sofinancirajo v okviru tekočih proračunskih sredstev v posameznem letu. Občina sofinancira materialne stroške povezane z izvedbo prireditve.
III. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
5. člen
Strokovna služba Javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (v nadaljevanju: JZ KŠTM Sevnica) vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa in ga posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.
Z Letnim programom športa se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev, obseg in vrsto strokovnih in razvojnih dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov ter dokumentacijo v povezavi z vsakoletnim javnim razpisom.
Sredstva za izvajanje letnega programa športa so zagotovljena s sprejemom občinskega proračuna.
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem športnih programov ter nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
1. Župan imenuje strokovno komisijo za vodenje postopka javnega razpisa v sestavi: dva (2) predstavnika občinske uprave, en (1) predstavnik JZ KŠTM Sevnica in en (1) predstavnik Športne zveze Sevnica. Član komisije ne sme biti iz vrst izvajalcev.
2. Priprava in objava javnega razpisa za izvajanje športnih programov na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis).
3. Zbiranje vlog izvajalcev športnih programov.
4. Po preteku roka za oddajo vlog, komisija izvede odpiranje vlog po vrstnem redu prispelih vlog in ugotovi njihovo popolnost. Vloge, ki niso prispele v določenem roku, se zapečatene vrnejo vlagatelju.
Vlagatelji, katerih vloge niso bile popolne, lahko le te dopolnijo v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Komisija o svojem delu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati:
– število prispelih vlog,
– število formalno nepopolnih vlog in navedbo posameznih nepopolnih vlog vlagateljev,
– število popolnih vlog.
5. Strokovna komisija v skladu z merili tega pravilnika točkuje programe prispelih vlog, ki v celoti izpolnjujejo pogoje določene s tem pravilnikom in pripravi predlog sklepa o izbiri in sofinanciranju letnega programa športa.
6. Občina izda sklep o izbiri in višini sofinanciranja predloženih programov predlagatelja.
V roku 8 dni od prejema sklepa o sofinanciranju je možno zoper sklep vložiti pisno pritožbo, ki se jo vloži pri organu, ki je sklep izdal. Pritožba vlagatelja se obravnava v roku 30 dni.
7. Občina Sevnica z izvajalci sklene pogodbo, v kateri se določi:
– naziv in naslov izvajalca,
– vsebina in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– višina dodeljenih sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev, le-ta vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan; v nasprotnem izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če izvajalec pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi v roku 30 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je odstopil od zahteve po sofinanciranju športnega programa.
8. Spremljanje izvajanja pogodb in namenskega koriščenja sredstev iz proračuna.
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati dogovorjene programe in naloge v skladu s tem pravilnikom in za namene opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev letnega programa športa, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je dolžan izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če sredstva niso vrnjena v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
9. O izvedbi sofinanciranih športnih programov morajo izvajalci občinski upravi, oddelku za družbene dejavnosti, v pogodbenem roku predložiti letno poročilo na predpisanih obrazcih, in sicer:
– vsebinsko poročilo o izvedbi športnih programov,
– finančno poročilo z dokazili o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa.
Če izvajalec do rokov, določenih v pogodbi, ne odda poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun. Financer lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji prijav,
– višina sredstev, ki so predmet javnega razpisa,
– merila za vrednotenje športnih programov,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge,
– način dostave vlog,
– datum odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni poziv se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Posavskem obzorniku, na spletni strani in oglasni deski Občine Sevnica, spletni strani JZ KŠTM Sevnica pa tudi razpis in razpisna dokumentacija.
IV. MERILA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
Merila za vrednotenje športnih programov
8. člen
Višina sofinanciranja Letnega programa športa je opredeljena v točkah in v deležu sofinanciranja, kot izhaja iz posameznih določb meril za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del tega pravilnika.
9. člen
Športne panoge so razvrščene v štiri skupine:
1. skupina: izvajalci programov v individualnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.
2. skupina: izvajalci programov v kolektivnih športnih panogah, v katerih športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državnega prvaka.
3. skupina: izvajalci športno rekreativnih programov.
4. skupina: izvajalci miselnih iger.
10. člen
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega programa športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– materialni, kadrovski stroški ter stroški najema objekta.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09).
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-0004/2012
Sevnica, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti