Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 039-1/2013 Ob-4398/13 , Stran 3279
Št. 039-1/2013 Ob-4398/13
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško (Uradni list RS, št. 97/11), Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško. 2. Predmet javnega razpisa Programi s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih: – radioamaterstvo, – jamarstvo, – modelarstvo, – potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, – astronomija, – druga področja tehnične kulture. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo društva in njihove zveze, ki so registrirane pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti s področja tehnične kulture in izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Krško, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje prijavljenih programov/projektov, – delovanja v razpisanem letu nimajo sofinanciranega iz proračuna Občine Krško v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk, – imajo izdelano finančno konstrukcijo za prijavljene programe oziroma projekte, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, – so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali. Skladno z določbami tega pravilnika se ne sofinancira: – programov/projektov, ki so sofinancirani iz drugih javnih razpisov Občine Krško ali iz posebnih proračunskih postavk Občine Krško, – izvajalcev, ki resorno spadajo na druga področja (šport, zdravstvo, sociala, kultura, gospodarstvo idr.). Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ dva programa. Pri vseh prijaviteljih se bo upošteval tudi veljavni Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2014 je 9.560 EUR. 5. Osnovna merila za izbor programov: – kakovost in realnost predloženega programa, – možnost sodelovanja uporabnikov (udeležencev, članov) in prostovoljcev v programu, – reference prijavitelja, – finančna konstrukcija programa, – realizacija pogodbenih obveznosti do Občine Krško v preteklem letu. 6. Posredovanje potrebne dokumentacije: – izpolnjena prijava na razpis z vsemi zahtevanimi podatki, – s podpisom potrjen vzorec pogodbe. 7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za leto 2014 morajo biti porabljena v letu 2014. 8. Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, najkasneje do 10. 1. 2014. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v glavni pisarni Občine Krško. Posamezna vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije naročnika. Nepravočasno oddanih vlog komisija ne bo upoštevala. Vloge morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – vloga na razpis za tehnično kulturo 2014«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov vlagatelja. 9. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev: odpiranje vlog bo strokovna komisija opravila 20. 1. 2014 ob 15.30, v sejni sobi »D« Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od odpiranja vlog vlagatelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. 10. Izid razpisa: vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh po odpiranju vlog. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev, na podlagi katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper katerega je možna pritožba županu občine. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa. Občina bo z izbranimi prejemniki sredstev sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. 11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva naspletni strani Občine Krško, www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. 12. Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, tel. 07/498-12-84, e-pošta: bernardka.zorko@krsko.si, v času uradnih dni, od 8. do 10. ure.
Občina Krško

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti