Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Ob-4371/13 , Stran 3299
Ob-4371/13
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Brežice, ki je priloga Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2013 (Uradni list RS, št. 81/13)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, tel. 07/620-55-00, faks: 07/499-00-52, e-naslov: obcina.brezice@brezice.si. Postopek javnih ponudb vodi Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Brežice (v nadaljevanju: pristojna komisija). 2. Predmet javnega zbiranja ponudb 2.1 Nepremičnina s parc. št. 337/10, v k.o. 1299 – Zakot, nezazidano stavbno zemljišče, površine 491 m2. Skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) tvori navedena zemljiška parcela gradbeno parcelo, namenjeno za gradnjo stanovanjske (poslovne) stavbe (P+1+M). V pritličju stavbe je možna nemoteča poslovna dejavnost. Stavba je poljubnega tlorisa z upoštevanjem gradbene linije zunanjega roba kareja. Osnovna oblika streh je simetrična dvokapnica naklona 35 do 45 stopinj, na kateri so možne modifikacije z osnovni strehi podrejenimi oblikami, ki pa ne zakrijejo osnovne enostavne oblike strehe. Neposredno do parcele vodi asfaltna cesta, vodovod, elektrika, telekomunikacije in javna razsvetljava, na območju sta tudi kanalizacija in plin. Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 22.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene je 100,00 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 22% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izstavljenem računu. Davek in stroški notarske overitve ter vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo kupca. 2.2 Nepremičnina s parc. št. 337/9, 337/14, 337/15 in 337/16, v k.o. 1299 – Zakot, nezazidano stavbno zemljišče, površine 428 m2. Skladno z Odlokom o ureditvenem načrtu »Poslovni center Brežice« (Uradni list RS, št. 43/00, 4/02 in 83/05) tvorijo navedene zemljiške parcele eno gradbeno parcelo, namenjeno za gradnjo stanovanjske (poslovne) stavbe (P+1+M). V pritličju stavbe je možna nemoteča poslovna dejavnost. Stavba je poljubnega tlorisa z upoštevanjem gradbene linije zunanjega roba kareja. Osnovna oblika streh je simetrična dvokapnica naklona 35 do 45 stopinj, na kateri so možne modifikacije z osnovni strehi podrejenimi oblikami, ki pa ne zakrijejo osnovne enostavne oblike strehe. Neposredno do parcele vodi asfaltna cesta, vodovod, elektrika, telekomunikacije in javna razsvetljava, na območju sta tudi kanalizacija in plin. Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 19.200,00 EUR. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene je 100,00 EUR. V izhodiščno vrednost ni vključen 22% DDV, ki se prišteje k prodajni ceni in ga kupec plača po izstavljenem računu. Davek in stroški notarske overitve ter vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo kupca. 2.3 Nepremičnina s parc. št. 1099 v k.o. 1269 – Pišece, stavbno zemljišče, površine 817 m2, s stavbo št. 10, na naslovu Pišece 3, neto tlorisne površine 520,20 m2. Stavba je zgrajena leta 1956. Komunalno opremljena z vodovodom, elektriko in cestnim omrežjem. Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 40.500,00 EUR. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene je 100,00 EUR. V izhodiščno vrednost niso všteti stroški. Davek na promet nepremičnin in stroški notarske overitve ter vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo kupca. 2.4 Nepremičnina s parc. št. *72/0 v k.o. 1305 – Globočice, stavbno zemljišče, površine 705 m2, s stavbo št. 1, na naslovu Čedem 1, neto tlorisne površine 99 m2. Izjemna lokacija. Stavba zgrajena leta 1850 je zapuščena, komunalno opremljena z vodovodom, elektriko in cestnim omrežjem. Nepremičnina se prodaja po izhodiščni ceni: 12.822,00 EUR. Najnižji znesek višanja izhodiščne cene je 100,00 EUR. V izhodiščno vrednost niso všteti stroški. Davek na promet nepremičnin in stroški notarske overitve ter vknjižbe prepisa lastništva v zemljiško knjigo bremenijo kupca. 3. Pogoji prodaje 3.1 Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 3.2 Nepremičnine bodo prodane najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 3.3 Plačilo celotne kupnine v roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki je določen v 6. točki, ne sklene pogodbe in je krivda na njegovi strani oziroma odstopi od pogodbe ali kupnine ne plača v roku določenem v 7. točki, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo brez dodatnega roka za izpolnitev in zadržati plačno varščino. 3.4 Ponudniki so vezani na dano ponudbo do 1. 3. 2014. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji na podlagi javne ponudbe Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe ter samostojni podjetniki, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini najmanj 10% ponujene cene za nepremičnino in podajo pisno ponudbo. 4.1 Varščina se plača na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385, z navedbo »Varščina za javno zbiranje ponudb; predmet______ (prepišite iz 2. točke – predmet npr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 …)«. Vplačana varščina se izbranemu najugodnejšemu ponudniku – kupcu všteje v kupnino. 4.2 Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov s telefonsko številko, navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo in ponujeno kupnino. 4.3 Ponudniki morajo ponudbi priložiti še: – originalno potrdilo o vplačani varščini in priloženo številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – dokazilo, da ima ponudnik pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista ter davčno številko – fizične osebe in s.p.), – originalni izpisek iz evidence AJPES star največ 30 dni (pravne osebe), – originalno potrdilo pristojnega davčnega urada o plačanih davkih in prispevkih, če gre za kupca kot pravno osebo ali s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – originalno potrdilo banke, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR – pravne osebe in s.p. (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokade TRR). 4.4 Komisija ne bo upoštevala ponudb tistih ponudnikov, ki na dan odpiranja ponudb ne bodo imeli poravnanih vseh obveznosti do prodajalke in obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v višini 50 eur ali več. 5. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 5.1 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih ovojnicah na naslov Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, do 20. 12. 2013, do 10. ure, s pripisom na sprednji strani »Ponudba za nakup nepremičnin št. ____ (prepišite iz 2. točke – predmet npr. 2.1, 2.2, ali 2.3) – Ne odpiraj«. Na hrbtni strani se mora označiti polni naslov pošiljatelja ponudbe. 5.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in navedene pogoje. 5.3 Ponudbe pod izhodiščno ceno ne bodo upoštevane. 5.4 Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje in ponudil najvišjo ceno. 5.5 V primeru, da pristojna komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenega kriterija izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, lahko opravi med najugodnejšimi ponudniki javno dražbo, pri čemer za izklicno ceno določi ceno, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki. 5.6 Komisija lahko s soglasjem župana začeti postopek ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne vplačana varščina brez obresti, uspeli ponudnik pa nima pravice do odškodnine. 5.7 Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb. 5.8 Ponudniku, ki ni izbran bo varščina brez obresti vrnjena v 30 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika. 6. Sklenitev prodajne pogodbe: izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Brežice pravico zadržati vplačano varščino. Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini. 7. Način in rok plačila kupnine: kupec mora kupnino plačati v 30 dneh od izdaje računa na podračun pri UJP Krško, št. 01209-0100008385. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje pod točko 2. Kar posledično pomeni, da je, kolikor kupnina ni plačana v postavljenem roku, pogodba razvezana po samem zakonu. 8. Drugo Vse dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in podatke o nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel. 07/620-55-42 (Valerija Uršič) ali e-pošti: obcina.brezice@brezice.si. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 12. 2013, ob 12. uri, na naslovu organizatorja, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice. K odpiranju lahko pristopijo ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki se pred odpiranjem izkažejo s pooblastilom. Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Občine Brežice, www.brezice.si.
Občina Brežice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti