Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št.. 35280-2/2013-2 Ob-4370/13 , Stran 3298
Št.. 35280-2/2013-2 Ob-4370/13
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora, na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in ob upoštevanju določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Opis predmeta oddaje v najem: neopremljeni poslovni prostori v pritličju stavbe, na naslovu Ulica dr. Josipa Tičarja 2, Kranjska Gora, ki stoji na parc. št. 128, k.o. 2169 – Kranjska Gora. Lokacijsko se ti prostori nahajajo v stavbi ob Hotelu Prisank v Kranjski Gori in obsegajo: vetrolov 1,68 m, pisarna 17,76 m2, pisarna 14,25 m2, pisarna 6,95 m2, pisarna 8,06 m2, čajna kuhinja 6,67 m2, kotlovnica 6,36 m2, WC 0,96 m2, shramba 2,20 m2, skladišče 7,20 m2, skupaj 72,09 m2. II. Namen oddaje: prostori se oddajo v najem za opravljanje poslovne dejavnosti. III. Pogoji oddaje v najem: 1. V I. točki navedeni poslovni prostori se oddajo v najem za nedoločen čas z odpovednim rokom enega leta. 2. Najemnina za vse prostore iz I. točke znaša mesečno 510,00 EUR, oziroma 7,08 EUR/m2 mesečno (izhodiščna cena). Najemnina se plačuje redno mesečno, na podlagi izstavljenega računa najemodajalca. Ker so prostori, ki se oddajajo v najem, potrebni delne obnove, se bo najemnina poračunala s sredstvi, ki bodo potrebna za obnovo. 3. Najemnik poleg najemnine sam plačuje stroške obratovanja: kot so stroški porabe elektrike, vode, stroške smeti in kanalizacije, stroški ogrevanja, stroški rednega vzdrževanja, stroški nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanja ter drugi stroški, za katere se stranki dogovorita s pogodbo. 4. Izbrani ponudnik mora najemno pogodbo skleniti v 15-dneh po prejemu obvestila o izbiri. Kolikor izbrani ponudnik ne bo sklenil najemne pogodbe v tem roku, lahko najemodajalec izbere drugega najugodnejšega ponudnika. IV. Vsebina ponudbe: Ponudba se odda v pisni obliki in mora vsebovati: – ime in priimek ter naslov ponudnika (če je to fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik oziroma ime in sedež pravne osebe ter navedbo odgovorne osebe); – davčno in matično številko ponudnika; – navedbo dejavnosti, za katero bo ponudnik najel prostore in dokazilo, da ponudnik to dejavnost lahko izvaja; – ponujeno ceno najema, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – izjavo o sprejemanju objavljenih pogojev ponudbe. Ponudbe z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno posredovati v zaprti ovojnici na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, z navedbo »Ponudba za najem poslovnega prostora« in oznako »Ne odpiraj«, s priporočeno poštno pošiljko ali osebno oddati v sprejemni pisarni na sedežu Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora. Ponudbo je potrebno predložiti najkasneje v roku petnajstih dni po objavi. Kot pravočasno ponudbo se šteje še ponudbo, ki je oddana priporočeno po pošti zadnji dan roka za oddajo ponudb. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe bodo zavržene. V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: najvišja ponujena cena najema. S ponudniki z enako višino ponujene cene se izvedejo pogajanja. Javno odpiranje ponudb bo izvedla posebna komisija, imenovana za oddajo prostorov v najem, v torek, 24. 12. 2013, ob 11. uri, v prostorih Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, Kranjska Gora. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v osmih dneh po opravljeni izbiri. Občina Kranjska Gora na podlagi te objave ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek oddaje v najem do sklenitve pravnega posla – najemne pogodbe ustavi. VI. Informacije, ogled prostora: vse dodatne informacije, povezane s to ponudbo, zainteresirani ponudniki lahko dobijo na Občini Kranjska Gora, pri Jakelj Alojzu, na direktni telefon 04/580-98-10 ali preko telefona notranje centrale številka: 04/580-98-00, oziroma po elektronski pošti: jakelj@kranjska-gora.si. Ponudniki si prostore, ki so predmet oddaje v najem, lahko ogledajo od dneva objave do vključno 19. 11. 2013, po predhodnem dogovoru na že navedeni telefonski številki ali po elektronski pošti.
Občina Kranjska Gora

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti