Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 478-0031/2013 Ob-4386/13 , Stran 3303
Št. 478-0031/2013 Ob-4386/13
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) ter Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črna na Koroškem v letu 2013 objavlja Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem,
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, matična številka: 5883679000, ID za DDV: SI 44743548. 2. Predmet prodaje in izklicna vrednost a) Stanovanje št. 09, s skupno stanovanjsko površino 82,16 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu Rudarjevo 23 a, Črna na Koroškem, ki leži na parc. št. 61/21, k.o. 906 – Črna (ID 2384612). Izhodiščna cena: 39.000,00 EUR. b) Stanovanje št. 13, s skupno stanovanjsko površino 36,21 m2, v IV. etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu Center 21 a, Črna na Koroškem, ki leži na parc. št. 264/5, k.o. 906 – Črna (ID 3649323). Izhodiščna cena: 27.000,00 EUR. c) Stanovanje št. 02, s skupno stanovanjsko površino 27,61 m2, v II. etaži večstanovanjske stavbe, na naslovu Center 147, Črna na Koroškem, ki leži na parc. št. 177/16, k.o. 906 – Črna (ID 171955). Izhodiščna cena: 21.000,00 EUR. Nepremičnine niso obremenjene s stvarnimi ali drugimi pravicami. Etažna lastnina za nepremičnino stan. št. 02, Center 147, je urejena. Etažna lastnina za nepremičnini stan. št. 09., Rudarjevo 23 a in stanovanje št. 13, Center 21 a, pa je v postopku vzpostavitve. Nepremičnine, ki so predmet javne ponudbe, so last Občine Črna na Koroškem. V izhodiščni ceni nepremičnine 2% davek na promet nepremičnin ni zajet. Stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takso za vpis nepremičnine v zemljiško knjigo) nosi kupec. S prijavo na javno zbiranje ponudb, ponudnik sprejme objavljeno izhodiščno ceno nepremičnine. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja stanovanja. 4. Pogoji prodaje 4.1 Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Posamezna nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 4.2 Prodajna pogodba za posamezno nepremičnino se sklene z najugodnejšim ponudnikom najpozneje v 15 dneh po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v 8 dneh po javnem odpiranju ponudb. 4.3 V primeru, da najugodnejši ponudnik za posamezno nepremičnino ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je od pogodbe odstopil, prodajalec pa zadrži njegovo varščino in k sklenitvi prodajne pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 4.4 Celotno kupnino za posamezno nepremičnino mora kupec poravnati v 15 dneh od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino. 4.5 Kupec pridobi lastninsko pravico na posamezni nepremičnini po plačilu celotne kupnine. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiško knjigo v skladu z določili prodajne pogodbe. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1 Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatke o ponudniku (ime in priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine na katero se ponudba nanaša, – višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – način in rok plačila kupnine, – priloge iz točke 5.4 teh pogojev. 5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno 23. 12. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili, ne bo upoštevana. 5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 09, Rudarjevo 23 A« oziroma »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 13, Center 21 A« oziroma »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine – stanovanja št. 02, Center 147«, odvisno od tega, za katero nepremičnino se oddaja ponudba, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ali osebno na vložišču Občine Črna na Koroškem, najkasneje do 23. 12. 2013, do 12. ure. Na hrbtni strani kuverte mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 5.4 Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije; – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne smeta biti starejša od treh mesecev. V primeru, da je ponudnik katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu; – potrdilo o plačani varščini; – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV; – prijavni obrazec; – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o vezanosti na ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom. Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 5.5 Ponudnik lahko ponudbo za nakup posamezne nepremičnine umakne ali dopolni do roka za sprejem ponudbe, ki je določen v razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 5.6 Objava javnega zbiranja ponudb ne zavezuje prodajalca, do bo z najugodnejšim ponudnikom za posamezno nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, sklenil prodajno pogodbo. Občina Črna na Koroškem lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina. 6. Varščina 6.1 Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki pred oddajo ponudbe za posamezno nepremičnino plačajo varščino v višini 10% ponujene cene, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, na TRR Občine Črna na Koroškem, številka IBAN: SI56 0121 6010 0010 176, BIC banke: BSLJSI2X, s pripisom: »varščina – stan. št. 09 Rudarjevo 23 A, oziroma »varščina – stan. št. 13 Center 21 A, oziroma »varščina – stan. št. 02 Center 147, odvisno od tega, za katero nepremičnino se oddaja ponudba, koda namena: OTHR, referenca: SI00 478-0004-2013, ki jo dokazujejo ponudniki s priloženim potrdilom o plačani varščini. 6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa se vrne brez obresti v 15 dneh od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine za posamezno nepremičnino, prodajalec obdrži varščino. 7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 7.1 Prispele ponudbe bo odprla in ocenila komisija dne 23. 12. 2013, ob 13. uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem in o izboru pisno obvestila ponudnike v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Odpiranje ponudb ne bo javno. 7.2 Pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezno nepremičnino bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z najvišjo ponujeno ceno za posamezno nepremičnino, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da je podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno za posamezno nepremičnino, ima prednost občan Občine Črna na Koroškem oziroma pravna oseba s sedežem v Občini Črna na Koroškem. Če je med enakovrednimi ponudniki za posamezno nepremičnino več občanov Občine Črna na Koroškem oziroma pravnih oseb s sedežem v Občini Črna na Koroškem, bo pristojna komisija izbrala ponudnika, ki bo poleg najvišje cene za posamezno nepremičnino ponudil tudi najkrajši čas za poplačilo celotne kupnine ali pa ponudnike pozvala k dopolnitvi oziroma s posamezniki opravila pogajanja z namenom doseganja čim boljših pogojev prodaje. Po prejemu dopolnjenih ponudb oziroma po opravljenih pogajanjih bo komisija izbrala najugodnejšega ponudnika. 7.3 Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor ponudba v petih dneh od prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnjena, jo bo prodajalec izločil iz postopka. Iz postopka bodo izločene tudi nepravočasne ponudbe. 7.4 Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 23. 12. 2013, do 12. ure, na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. Interesenti lahko ponudbo podajo tudi na obrazcu, ki ga skupaj z razpisno dokumentacijo prevzamejo na vložišču Občine Črna na Koroškem, vsak delovni dan od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje ali na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si. 8. Dodatne informacije Za morebitne dodatne informacije v zvezi z izvedbo javnega zbiranja ponudb ter ogleda nepremičnine se obrnite na Polono Obretan, tel. 02/870-48-11; e-mail: okolje@crna.si. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na krajevno običajen način, na oglasni deski Občine Črna na Koroškem, na spletni strani Občine Črna na Koroškem, http://www.crna.si, in v Uradnem listu RS (dne 6. 12. 2013).
Občina Črna na Koroškem

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti