Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3611. Pravilnik o vajah v obrambnem sistemu, stran 11016.

Na podlagi 42. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 96/12 – ZPIZ-2) in 32. člena Uredbe o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 51/13) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o vajah v obrambnem sistemu
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik ureja vrste vaj, načrtovanje in pripravo vaj ter vodenje in poročanje o vajah v obrambnem sistemu.
2. člen
(namen vaj)
(1) Vaje v obrambnem sistemu (v nadaljnjem besedilu: vaje) so oblika usposabljanja subjektov obrambnega sistema, namenjene preverjanju postopkov delovanja za izvajanje organizacijskih, kadrovskih, materialnih in drugih načrtovanih aktivnosti ter nalog v okviru priprav in ukrepov za obrambo države v miru, izrednem stanju, vojni ali krizah, za sodelovanje pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v državi ter za izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.
(2) V vaje v obrambnem sistemu se za preverjanje načrtovanih rešitev za delovanje v miru, izrednem stanju, vojni ali krizah, lahko vključujeta tudi varnostni sistem ter sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
II. VRSTE VAJ
3. člen
(vrste vaj glede na vadbence)
(1) Vaje se glede na vadbence delijo na vaje subjektov obrambnega sistema, vaje Slovenske vojske in vaje nevojaškega dela obrambnega sistema.
(2) Vaje subjektov obrambnega sistema so vaje, na katerih se usposablja in preverja odzivanje na krizne razmere v mednarodnem okolju, rešitve za zagotovitev povečanih obrambnih zmogljivosti v primeru izrazitega poslabšanja varnostnih razmer ter usklajenost delovanja obrambnega sistema v neposredni vojni nevarnosti in vojni.
(3) Vaje Slovenske vojske so vaje, na katerih se usposablja in preverja usposobljenost ter pripravljenost poveljstev in enot Slovenske vojske za delovanje v miru, izrednem stanju, vojni ali krizah v regionalnem oziroma širšem strateškem okolju, ob naravnih in drugih nesrečah ter v mednarodnih operacijah in misijah.
(4) Vaje nevojaškega dela obrambnega sistema so vaje, na katerih se usposablja in preverja delovanje nosilcev obrambnega načrtovanja, aktivnosti na področju obrambne politike, zagotavljanje pogojev za delovanje celotnega obrambnega sistema, civilnih zmogljivosti za podporo Slovenske vojske in silam zavezniških držav in izvajanje priprav ter ukrepov za delovanje obrambnega sistema v kriznih razmerah.
4. člen
(vrste vaj po obsegu)
(1) Po obsegu se vaje delijo na celovite vaje, vaje posameznega nosilca obrambnega načrtovanja in vaje Slovenske vojske na taktični ravni.
(2) Celovite vaje so vaje, na katerih se na državnem nivoju preverjajo kompleksne rešitve v obrambnem sistemu. Med celovite vaje sodijo tudi vaje Slovenske vojske na strateški in operativni ravni.
(3) Vaje posameznega nosilca obrambnega načrtovanja in vaje Slovenske vojske na taktični ravni so vaje, s katerimi se samostojno izvaja usposabljanje ali preverja pripravljenost za izvajanje nalog in postopkov v obrambnem sistemu.
III. NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA VAJ
5. člen
(načrtovanje vaj)
(1) Celovite vaje ter usposabljanja poveljstev in enot Slovenske vojske izven države in tujih vojaških sil v Republiki Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami, se načrtujejo z letnim načrtom vaj v obrambnem sistemu, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega za obrambo. Predlog letnega načrta vaj v obrambnem sistemu posreduje ministrstvo, pristojno za obrambo, v obravnavo na Vlado Republike Slovenije najkasneje do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto.
(2) Vaje posameznih nosilcev obrambnega načrtovanja in vaje Slovenske vojske na taktični ravni se načrtujejo z načrti vaj, ki jih sprejmejo organizatorji teh vaj najmanj za obdobje enega leta.
(3) Letni načrti vaj v obrambnem sistemu in načrti vaj obsegajo vsaj naziv in vrsto vaje, nosilca, odgovornega za izvedbo vaje, vadbence in okvirno število udeležencev oziroma v primeru usposabljanja poveljstev in enot Slovenske vojske izven države in tujih vojaških sil v Republiki Sloveniji tudi okvirno število napotenih pripadnikov, oceno finančnih posledic, podatek o zagotovitvi finančnih sredstev za pripravo in izvedbo vaje ter čas in kraj izvajanja vaje.
(4) Za predhodno usklajevanje vaj, ki bodo vključene v predlog letnega načrta vaj v obrambnem sistemu, je pristojen upravitelj obrambnega načrta države.
6. člen
(priprave na vaje)
(1) Za vsako posamezno celovito vajo, načrtovano z letnim načrtom vaj v obrambnem sistemu, se najkasneje trideset dni pred začetkom vaje Vladi Republike Slovenije posreduje v sprejem sklep o organizaciji in izvedbi vaje ali sodelovanju na vaji, s katerim se, poleg elementov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, določi vsaj še namen in cilje vaje, osnovno zamisel za izvedbo vaje, vodstvo oziroma vodjo vaje in njegove naloge ter način poročanja. Sklep o izvedbi posamezne vaje oziroma usposabljanja se posreduje v sprejem Vladi Republike Slovenije tudi v primeru, če vaja oziroma usposabljanje ni načrtovano z letnim načrtom vaj v obrambnem sistemu.
(2) Če je za izvedbo posamezne vaje oziroma usposabljanja iz prejšnjega odstavka treba skleniti memorandum o sodelovanju ali kakšen drug mednarodni akt, mora ministrstvo, pristojno za obrambo, osnutek le-tega posredovati v obravnavo Vladi Republike Slovenije najkasneje trideset dni pred začetkom izvajanja vaje oziroma usposabljanja.
(3) Za vajo posameznega nosilca obrambnega načrtovanja ali vajo Slovenske vojske na taktični ravni sprejme predstojnik organizatorja oziroma poveljujoči praviloma trideset dni pred začetkom posamezne vaje akt o organizaciji in izvedbi vaje, s katerim, poleg elementov iz tretjega odstavka prejšnjega člena, določi vsaj še namen in cilje vaje, osnovno zamisel za izvedbo vaje, vodstvo oziroma vodjo vaje in njegove naloge ter način poročanja.
(4) Načelnik Generalštaba Slovenske vojske lahko za vaje Slovenske vojske z aktom poveljevanja podrobneje uredi njihovo načrtovanje, pripravo, dokumente za organizacijo in izvedbo, vodenje in poročanje o vajah, pri čemer v primeru celovitih vaj upošteva predviden obseg nalog Slovenske vojske. Pri vajah Slovenske vojske, kjer je predvidena podpora posameznega nosilca obrambnega načrtovanja, se pred podpisom akta poveljevanja pridobi njegovo mnenje.
7. člen
(elaborat vaje)
Za izvajanje vaje nosilec vaje izdela elaborat vaje.
8. člen
(elaborat celovitih vaj)
(1) Elaborat za izvedbo celovite vaje obsega navedbo sklepa Vlade Republike Slovenije za organizacijo in izvedbo ali sodelovanje na vaji, navodilo oziroma akt poveljevanja za organizacijo in izvedbo vaje, scenarij vaje ter druge dokumente za organizacijo in izvedbo vaje po odločitvi vodstva oziroma vodje vaje. Z elaboratom se določi tudi način poročanja ter način izdelave analize vaje, če je ta predvidena.
(2) Navodilo oziroma akt poveljevanja za organizacijo in izvedbo vaje iz prejšnjega odstavka izda vodstvo oziroma vodja vaje najmanj petnajst dni pred začetkom posamezne celovite vaje. Navodilo oziroma akt poveljevanja obsega pregled priprav za izvedbo vaje, imenovanje morebitnih delovnih skupin in njihove naloge, udeležence vaje, način poročanja, varnostne, finančne in druge usmeritve ter normativne podlage za izvedbo vaje.
9. člen
(elaborat vaje posameznega nosilca obrambnega načrtovanja in vaje Slovenske vojske na taktični ravni)
(1) Elaborat za izvedbo vaje posameznega nosilca obrambnega načrtovanja in vaje Slovenske vojske na taktični ravni obsega navedbo akta o organizaciji in izvedbi vaje in navodilo oziroma akt poveljevanja za organizacijo in izvedbo vaje.
(2) Navodilo oziroma akt poveljevanja za organizacijo in izvedbo vaje izda vodstvo oziroma vodja vaje najmanj petnajst dni pred začetkom vaje. Navodilo oziroma akt poveljevanja obsega pregled priprav za izvedbo vaje, imenovanje morebitnih delovnih skupin in njihove naloge, udeležence vaje, način poročanja, varnostne, finančne in druge usmeritve ter normativne podlage za izvedbo vaje.
10. člen
(seznanitev z dokumenti)
Vadbenci morajo biti z dokumenti za izvedbo vaje seznanjeni v takem obsegu, da lahko izvajajo načrtovane vadbene aktivnosti.
IV. VODENJE VAJ
11. člen
(vodstvo ali vodja vaje)
(1) Posamezno vajo vodi vodstvo ali vodja vaje. Z vodenjem se zagotavlja, da so vaje načrtno organizirane, strokovno in varno izvedene ter da so doseženi načrtovani cilji.
(2) Vodstvo ali vodja vaje je odgovoren za pravočasno pripravo dokumentov, potek priprav, seznanitev sodelujočih z dokumenti in izvedbo vaje.
(3) Vodstvo ali vodja vaje lahko imenuje delovne skupine ali posameznike, ki so zadolženi za izvedbo priprav in izdelavo dokumentov za organizacijo in izvedbo vaje.
V. POROČANJE O VAJAH
12. člen
(poročila)
(1) Poročilo o vaji vsebuje predvsem:
– oceno doseženega namena in ciljev vaje,
– oceno načrtovanja, vodenja in izvedbe vaje,
– ugotovljene pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti,
– izkušnje, pridobljene na vaji, s predlogi izboljšav ali dopolnitev,
– poročilo o porabljenih finančnih sredstvih in
– podatke o udeležencih.
(2) Vodstvo ali vodja vaje posreduje zaključno poročilo organu, ki je sprejel sklep ali drugi akt o organizaciji in izvedbi vaje.
(3) Vaje lahko opazujejo in ocenjujejo ocenjevalci vaje v obsegu in na način, kot je določen v navodilu oziroma aktu poveljevanja za organizacijo in izvedbo vaje. Ocenjevalci izdelajo oceno vaje, ki je sestavni del poročila o vaji.
(4) Na podlagi poročil o vajah se dopolnjuje načrtovanje obrambnega sistema za delovanje v miru, izrednem stanju, vojni ali krizah.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(uskladitev dokumentov s pravilnikom)
Posamezni subjekti obrambnega sistema obstoječe dokumente, ki urejajo vaje na obrambnem področju, uskladijo s tem pravilnikom v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-48/2012-24
Ljubljana, dne 2. decembra 2013
EVA 2013-1911-0021
Roman Jakič l.r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti