Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 4301-123/2013/8 Ob-4415/13 , Stran 3259
Št. 4301-123/2013/8 Ob-4415/13
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, na podlagi Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12 in 47/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4 in 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. UPB-4 in 46/13 – ZIPRS1314), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (PIPRS, Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Resolucije o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije od 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11), Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD, Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12), Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12 – ZPOP-1A), Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. avgusta 2008, str. 3; v nadaljevanju: Uredba št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah), Okvira skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013, Mnenja Ministrstva za finance št. 449-51/2012 z dne 20. 12. 2012 o skladnosti sheme državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« (št. priglasitve: BE01-2399245-2012), dopisa Ministrstva za finance št. 007-413/2013/11 z dne 18. 10. 2013, Memoranduma o sodelovanju pri mednarodnem razpisu v okviru JPI CLIMATE z dne 22. 10. 2013 in Sklepa o začetku postopka za izvedbo Javnega razpisa v okviru JPI CLIMATE (Skupna mednarodna programska pobuda Podnebje) št. 4301-123/2013/2 z dne 8. 11. 2013, objavlja
javni razpis
v okviru skupne mednarodne programske pobude podnebje – JPI CLIMATE
1. Podatki o proračunskem uporabniku: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa v okviru Skupne mednarodne programske pobude Podnebje – JPI CLIMATE (v nadaljnjem besedilu: nacionalni razpis) je sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v mednarodnih konzorcijskih raziskovalnih projektih (v nadaljnjem besedilu: mednarodni projekt), ki bodo za izvajanje izbrani v okviru skupnega mednarodnega razpisa za mednarodne projekte JPI CLIMATE v okviru prve razpisane teme: Družbena preobrazba v luči klimatskih sprememb (ang.: European JPI Climate Joint Call for Transnational Collaborative Research Projects, Topic 1: Societal Transformation in the Face of Climate Change; v nadaljnjem besedilu: mednarodni razpis). Nacionalni razpis se navezuje in je v skladu z mednarodnim razpisom, ki je objavljen na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects. Glavni namen mednarodnega razpisa je podpreti najkakovostnejše mednarodne projekte na temah, ki so družbeno visoko relevantne tako v Evropi, kot globalno, saj reševanje takih izzivov zahteva združevanje znanja in mednaroden pristop. Konzorcij partnerjev mednarodnega projekta iz sodelujočih držav Evropske unije (EU), in iz drugih držav, naj bi združeval raziskovalce različnih disciplin za reševanje izzivov v okviru razpisanih tem. Mednarodni projekt naj bi izkazoval jasno povezavo z odločevalci, kot tudi z uporabniki znanja na področju podnebja in podnebnih sprememb kot potencialnimi iniciatorji sprememb v družbi. Upoštevajoč priporočila Evropske komisije za spodbujanje partnerstev za odličnost in razvoj v okviru evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area partnership for excellence and growth (COM (2012) 392 final), morajo biti aktivnosti, sofinancirane v okviru navedenega mednarodnega projekta, usklajene z obstoječimi nacionalnimi in mednarodnimi iniciativami, vključno s programi EU. Mednarodni projekt mora temeljiti na konzorcijskem sodelovanju, iz katerega je razvidno, da bodo prav zaradi sodelovanja doseženi boljši rezultati, kot bi jih lahko izkazal vsak posamezen partner. Glavni temi mednarodnega razpisa sta: Tema 1: Družbena preobrazba v luči podnebnih sprememb; Tema 2: Ruski arktični in severni sistemi. Slovenski prijavitelji se lahko prijavijo le v okviru prve teme, s projekti osredotočenimi na: – normativne in socialno pravne razsežnosti podnebnih sprememb; – vlogo znanja in ocene tveganj v podnebnih politikah; – sposobnost družbe in upravljanje kot odgovor na podnebne spremembe; – vlogo gospodarstva in financiranja v družbeni preobrazbi; – izpopolnjevalne študije družbenih preobrazb, vizije in poti, upoštevajoč vidik podnebnih sprememb. 3. Pogoji sodelovanja 3.1 Sodelujoče države V razpisu za prvo temo »Družbena preobrazba v luči podnebnih sprememb« sodelujejo financerske organizacije iz 12 držav (v nadaljevanju: sodelujoče države): Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Francije, Irske, Nizozemske, Nemčije, Norveške, Slovenije, Švedske in Velike Britanije. 3.2 Upravičenci Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje mednarodnega razpisa, objavljenega na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi naslednje nacionalne pogoje: – Na nacionalni razpis se prijavijo slovenski partnerji iz mednarodnega konzorcija partnerjev sodelujočih držav (v nadaljnjem besedilu: slovenski partnerji), ki je bil na mednarodni ravni izbran za sofinanciranje in s strani ministrstva povabljen k oddaji nacionalne prijave; – Kot slovenski partnerji lahko nastopajo raziskovalne organizacije, ki so osebe javnega ali zasebnega prava in izpolnjujejo pogoje v skladu z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti; – Raziskovalne organizacije ter raziskovalci, ki bodo sodelovali na projektu (v nadaljevanju: člani projektne skupine), morajo biti vpisani v evidenco Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (za opravljanje raziskovalne dejavnosti v RS); – Vodja slovenskega dela mednarodnega projekta (v nadaljevanju: vodja slovenskega projekta), pri vsakem slovenskem partnerju, mora izpolnjevati pogoje iz 29. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A): – ima doktorat znanosti, – izkazuje mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih (kriteriji so podrobneje opredeljeni v Pravilniku o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 41/09 in 72/11), – izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje. – Člani projektne skupine morajo za izvajanje projekta v času njegovega trajanja imeti proste letne kapacitete: – za vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju najmanj 170 prostih raziskovalnih ur na letni ravni, – za člane projektne skupine najmanj 17 prostih raziskovalnih ur na letni ravni. – Člani projektne skupine morajo biti za čas trajanja mednarodnega projekta v delovnem oziroma pogodbenem razmerju z raziskovalno organizacijo, ki sodeluje kot slovenski partner v mednarodnem projektu. – Slovenski partnerji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – na dan 31. 12. 2012 niso bili v stanju insolventnosti, kot ga opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – UPB7), – niso v težavah po Smernicah Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uredba 2004/C 244/02), – imajo poravnane obveznosti do Republike Slovenije, – ne prejemajo, niti niso v postopku pridobivanja, finančne pomoči države za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za isti namen že pridobili oziroma niso v postopku pridobivanja sofinanciranja istih stroškov iz drugih javnih virov, tj. iz javnih finančnih sredstev lokalnega, nacionalnega ali EU proračuna oziroma skupna višina prejetih sredstev ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državne pomoči, – niso navedeni na seznamu poslovnih subjektov, ki jih je prijavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oziroma njegovi predhodni pravni subjekti, za katere veljajo omejitve po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), – imajo sedež v Republiki Sloveniji. V primeru, da katerikoli od nacionalnih pogojev ni izpolnjen, ministrstvo o tem obvesti Odbor koordinatorjev programa, ki odloča o izboru projektov za financiranje, in vlogo (nacionalna predprijava (1. faza) oziroma prijava (3. faza)) v tem primeru zavrne. V primeru, da ministrstvo ugotovi, da prijavitelj navaja neresnične podatke, vlogo (nacionalna predprijava (1. faza) oziroma prijava (3. faza)) zavrne. Kolikor ministrstvo v fazi preverjanja ni ugotovilo, da so podatki, ki jih navaja prijavitelj v vlogi (nacionalna predprijava (1. faza) oziroma prijava (3. faza)), neresnični in to ugotovi kadarkoli v času postopka javnega razpisa ali kasneje, ministrstvo odstopi od pogodbe s prejemniki sredstev in zahteva vračilo prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na transakcijski račun prejemnikov do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 3.3 Mednarodni konzorcij Nacionalni partnerji iz različnih držav v posameznem mednarodnem projektu sestavljajo mednarodni konzorcij (v nadaljnjem besedilu: konzorcij). V konzorciju posameznega mednarodnega projekta: – morajo sodelovati najmanj trije partnerji iz najmanj treh različnih v razpisu sodelujočih evropskih držav, od katerih mora biti eden izmed njih koordinator mednarodnega projekta; – lahko sodelujejo tudi partnerji iz držav, ki ne sodelujejo v razpisu, če zagotovijo lastno financiranje, če konzorcij tudi brez njih izpolnjuje minimalni kriterij števila udeležencev in če pred rokom prijave posreduje dokazilo o razpoložljivih sredstvih. Vsak konzorcij določi vodilnega koordinatorja mednarodnega projekta, ki je odgovoren za komunikacijo s Tematsko programsko pisarno(*1), vključno z oddajo mednarodne prijave, in mora biti iz ene izmed evropskih držav, ki sodelujejo na razpisu. (*1) The French National Research Agency ANR (za temo 1). V primeru, da je v enem mednarodnem konzorciju več slovenskih partnerjev, morajo partnerji določiti vodjo projekta pri posameznem slovenskem partnerju in koordinatorja slovenskega projekta, ki je tudi kontaktna oseba za ministrstvo. Partnerji v mednarodnem konzorciju morajo v roku šestih mesecev po začetku mednarodnega projekta podpisati konzorcijski sporazum, ki ga mora vodja slovenskega projekta oziroma koordinator slovenskega projekta, če je partnerjev več, posredovati na ministrstvo. Datum začetka mednarodnega projekta določi vodilni koordinator mednarodnega projekta znotraj obdobja, ki je za začetek mednarodnega projekta določeno z mednarodnim razpisom (1. september–31. december 2014). Dokument, ki določa datum začetka mednarodnega projekta posreduje ministrstvu vodja slovenskega projekta oziroma koordinator slovenskega projekta, če je partnerjev več, najkasneje 14 dni po začetku mednarodnega projekta. 4. Višina sredstev Vsaka sodelujoča država bo sofinancirala sodelovanje svojih nacionalnih partnerjev v mednarodnem projektu v skladu s svojimi nacionalnimi pravili financiranja. Višina sredstev ministrstva za izvedbo nacionalnega razpisa je do 200.000,00 EUR za celotno obdobje trajanja mednarodnih projektov in največ do 100.000,00 EUR za posamezni slovenski projekt. Razpisna sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke 569410 »Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja«. Financiranje se zagotavlja za čas izvajanja slovenskega projekta v skladu z veljavnimi javnofinančnimi predpisi. Višina sredstev v posameznem letu je odvisna od proračunskih možnosti. Vrednost zahtevanega sofinanciranja slovenskega projekta lahko znaša največ do 100.000 EUR za celotno obdobje projekta za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu oziroma posamezen slovenski projekt. 5. Obdobje porabe sredstev Predvideno obdobje za porabo sredstev so proračunska leta 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018. Predvideni začetek financiranja upravičenih stroškov izbranih slovenskih projektov je ne pred 1. septembrom 2014 in najkasneje do 31. 12. 2014, pri čemer je odvisen od proračunskih možnosti v posameznih sodelujočih državah. Predvideno trajanje projektov je od 2 do 4 leta. 6. Upravičeni stroški in način financiranja Ministrstvo sofinancira upravičene stroške slovenskega projekta v skladu z Okvirom Skupnosti za državno pomoč za raziskave in razvoj ter inovacije (Uradni list EU, 2006/C 323/01, 30. 12. 2006), shemo državne pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013« in Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12). Natančneje je potrebno upravičene stroške navesti v nacionalni prijavi (3. faza razpisa), v finančnem načrtu izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu za celotno obdobje trajanja slovenskega projekta (Obrazec NP1 k prilogi 2), ki je del razpisne dokumentacije. 6.1. Delež (so)financiranja Delež sofinanciranja je odvisen od tega, ali financiranje pomeni državno pomoč (ali bo prejemnik dobil sredstva za sofinanciranje gospodarske dejavnosti skladno s 5. poglavjem Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije). 6.1.1. Financiranje negospodarskih dejavnosti V primeru, da sofinanciranje ne pomeni državne pomoči na podlagi 3. poglavjem Okvira Skupnosti za državno pomoč za raziskave, razvoj in inovacije, ki v točki 3.1.1. opredeli merila za izvzem negospodarskih dejavnosti raziskovalnih organizacij iz uporabe pravil državnih pomoči, lahko znaša sofinanciranje, ne glede na tip raziskave, do 100%. Če upravičenec poleg negospodarskih dejavnosti opravlja še gospodarske dejavnosti, je dolžan voditi ločeno računovodstvo po različnih dejavnostih. V takem primeru iz sredstev za sofinanciranje slovenskega projekta po tem javnem razpisu v nobenem primeru niti neposredno niti posredno ne sme pokrivati stroškov svojih gospodarskih dejavnosti oziroma tako subvencionirati opravljanje le-teh dejavnosti. 6.1.2. Financiranje gospodarskih dejavnosti Kolikor financiranje raziskave pomeni državno pomoč, je delež sofinanciranja s strani ministrstva odvisen od velikosti podjetja(*2) in tipa raziskave. Delež sofinanciranja je prikazan v tabeli 1. (*2) Velikost podjetja se določi v skladu s Priporočili Komisije 2003/361/ES, z dne 6. maja 2003, o opredelitvi mikro, majhnih in srednje velikih podjetij (priloga I Uredbe Komisije ES št. 1976/2006 z dne 20. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja). Podjetja, ki presegajo kriterije za srednja podjetja se uvrščajo med velika podjetja. Upoštevati je potrebno tudi pravilo kumulacije pomoči. Skupna višina dodeljenih sredstev državnih pomoči za posamezen ukrep določenemu prejemniku ne sme presegati zgornje meje intenzivnosti pomoči, ki ji določajo predpisi s področja državnih pomoči, ne glede na to iz katerih javnih virov in po kateri shemi je pomoč dodeljena. Različne vrste državnih pomoči se za isti izdatek ne smejo seštevati. Tabela 1: Najvišji delež sofinanciranja s strani ministrstva glede na tip raziskave in velikost podjetja Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Določitev upravičenih stroškov Upravičeni stroški se določijo na podlagi dejanske cene dela raziskovalca in ostalih dejanskih stroškov slovenskega projekta – cena ekvivalenta polne zaposlitve, ki je objavljena na spletni strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (http://www.arrs.gov.si/sl/akti/ in http://www.arrs.gov.si/sl/progproj/cena/index.asp). Poleg stroškov dela (plače in prispevki delodajalca), so upravičeni stroški izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu še neposredni materialni stroški, neposredni stroški storitev ter stroški raziskovalne opreme, ki se priznajo v višini obračunane amortizacije. Plače in drugi stroški dela Pri ceni dela raziskovalcev se upošteva povprečna plača raziskovalcev (za posamezno cenovno kategorijo), vključenih v slovenski projekt, ter povprečni prispevki delodajalca na izplačane plače. Pri tem se upošteva, da ima posamezni raziskovalec dovoljeno obremenitev največ en ekvivalent polne zaposlitve za redno delo, za dopolnilno delo pa sorazmeren del tega obsega v skladu s predpisi, ki urejajo to področje. Ostali stroški slovenskega projekta: – neposredni materialni stroški v zvezi z raziskovalnim delom; – neposredni stroški storitev v zvezi z raziskovalnim delom, kot so stroški potovanj, avtorsko delo, storitve po drugih pogodbah, vezane na izvedbo slovenskega projekta ipd.; – strošek raziskovalne opreme, ki se prizna v višini obračunane amortizacije ob upoštevanju obsega uporabljene raziskovalne opreme, neposredno potrebne za izvedbo posameznega slovenskega projekta. S tem razpisom se financirajo samo stroški, nastali v času trajanja mednarodnega projekta, od datuma začetka do zaključka izvajanja mednarodnega projekta. Stroški priprave in prijave na mednarodni projekt niso upravičeni stroški. Računov izdanih pred začetkom izvajanja mednarodnega projekta oziroma računov plačanih po koncu izvajanja mednarodnega projekta ni moč uveljavljati kot upravičene stroške. Datum začetka in trajanje izvajanja slovenskega projekta se določi v Pogodbi o sofinanciranju mednarodnega projekta »ime projekta« v okviru pobude JPI Cimate (v nadaljnjem besedilu: pogodba), pri tem se upošteva datum začetka mednarodnega projekta določen s strani vodilnega koordinatorja mednarodnega projekta. Predviden začetek izvajanja in sofinanciranja mednarodnih projektov je ne pred 1. septembrom 2014 in najkasneje do 31. decembra 2014. Odvisen je od terminske izvedljivosti razpisnih postopkov v posameznih državah. Predviden čas trajanja mednarodnih projektov je od 2 do 4 leta. Datum začetka in trajanje mednarodnega projekta morata biti usklajena z vsemi partnerji v konzorciju. Navedeni stroški so upravičeni le pod pogoji: – da se vodijo ločeno na svojem stroškovniku; – da so nastali in bili plačani v okviru obdobja upravičenosti stroškov; – da temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah; – da so nujni za izvedbo slovenskega projekta; – da niso bili sofinancirani iz drugih javnih virov; – da so v skladu z namenom in cilji slovenskega projekta. DDV kot upravičen strošek Slovenski partnerji, ki zaprošajo za (so)financiranje negospodarske dejavnosti lahko uveljavljajo DDV kot upravičen strošek, slovenski partnerji, ki zaprošajo za sofinanciranje gospodarske dejavnosti, pa DDV-ja kot upravičenega stroška ne morejo uveljavljati. Financira se prijavljene, dokazane in plačane upravičene stroške oziroma njihov del kolikor ministrstvo sofinancira gospodarsko dejavnost. Ministrstvo bo iz svojega proračuna v sprejetih slovenskih projektih sofinanciralo zgolj slovenske partnerje. Upravičenci svoje stroške dokazujejo: – z izpisi upravičenih stroškov na slovenskem projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu; – z letnimi vsebinskimi in finančnimi poročili o izvajanju aktivnosti na slovenskem projektu, v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom aktivnosti za posamezno leto; – z dokazili o nastanku in plačilu stroškov za posamezne dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja; – s končnim poročilom o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. Za potrebe poročanja morajo upravičenci ministrstvu kot prilogo finančnemu poročilu posredovati specifikacijo vseh plačil in stroškov ter vsa dokazila o plačilih stroškov. V posameznem pogodbenem obdobju se lahko upoštevajo le upravičeni stroški, ki so bili plačani v posameznem obdobju. Pogodbena obdobja so vzorčno predstavljena v vzorcu pogodbe, podrobneje pa se opredelijo v dejanski pogodbi, v odvisnosti od trajanja slovenskega projekta. Če ministrstvo pri pregledu poročila ne najde neposredne povezave med stroškom in slovenskim projektom lahko od prejemnika sredstev zahteva dodatna pojasnila ali izjavo, ki skupaj dokazujejo upravičenost stroška na slovenskem projektu. Če ministrstvo meni, da dodatna pojasnila ali izjava ne izkazujeta upravičenosti stroška, lahko zmanjša zahtevek za izplačilo in o tem obvesti prejemnika ali zahteva vračilo že izplačanih sredstev po posameznih obdobjih poročanja skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na račun prejemnika do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. 6.3. Način (so)financiranja Na podlagi izpisa upravičenih stroškov na slovenskem projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, bo prejemnik na osnovi zahtevka za izplačilo, odobrenega s strani skrbnika pogodbe na ministrstvu, prejel sredstva v višini izkazanih dejanskih stroškov v posameznem obdobju izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu. V posameznem letu izvajanja aktivnosti upravičeni stroški na slovenskem projektu ne smejo presegati letnega zneska določenega s pogodbo. Obdobja izvajanja aktivnosti na slovenskem projektu se določijo s pogodbo in praviloma trajajo 4 mesece. Če bo izkazanih upravičenih letnih stroškov na slovenskem projektu manj, kot je predvidenih v nacionalni prijavi, se znesek sofinanciranja s strani ministrstva ustrezno zmanjša. Stranki to uredita s sklenitvijo aneksa k pogodbi. Dodeljena sredstva so strogo namenska. Ministrstvo ima pravico nadzorovati izvedbo aktivnosti sofinanciranega slovenskega projekta, prejemnik pa mu mora to omogočiti. Prejemnik sredstev je dolžan ministrstvu omogočiti nadzor nad porabo dodeljenih sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije izbranega slovenskega projekta ter vpogled v njegovo dokumentacijo v vsaki točki izvajanja aktivnosti izbranega slovenskega projekta. Slovenski partnerji pri posameznem odobrenem projektu morajo po zaključku posameznega leta izvajanja aktivnosti na projektu, na ministrstvo poslati Letno (vsebinsko in finančno) poročilo o izvajanju aktivnosti na projektu (Priloga 4, Obrazec P1 in P2), po zaključku projekta pa Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. Predložitev končnega poročila je pogoj za zadnje izplačilo sredstev. 7. Postopek razpisa Razpis bo potekal trifazno. Koordinator mednarodnega predloga projekta je v imenu mednarodnega konzorcija zadolžen za oddajo mednarodne predprijave in prijave na mednarodni razpis. Vodja slovenskega projekta oziroma koordinator slovenskih partnerjev v mednarodnem projektu, če je partnerjev več, je zadolžen za posredovanje nacionalne predprijave in prijave na nacionalni razpis. – 1. faza – oddaja mednarodne in nacionalne predprijave: preverjanje izpolnjevanja mednarodnih in nacionalnih formalnih pogojev, mednarodna strokovna presoja upoštevajoč kriterije za predprijavo (http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects/evaluationcriteria); – 2. faza – oddaja prijave na mednarodni razpis (v postopku mednarodne predprijave izbrani projekti): ocenjevanje predlogov in izbor mednarodnih projektov za financiranje upoštevajoč kriterije za prijavo (http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects/evaluationcriteria); – 3. faza – oddaja nacionalne prijave na povabilo prijaviteljem, izbranim za financiranje na mednarodnem razpisu. 7.1. Formalni pogoji za predprijavo in prijavo ter ocenjevalni kriteriji Pri pripravi predprijave in prijave morajo slovenski partnerji, poleg skupnih mednarodnih pogojev razpisa, upoštevati tudi specifične pogoje nacionalnega razpisa. Nacionalni formalni pogoji: – na ministrstvo pravočasno posredovana nacionalna predprijava (1. faza: Priloga 1) oziroma nacionalna prijava (3. faza: Priloga 2); – upravičenost slovenskih partnerjev, ki se dokazuje s podpisano Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji (Obrazec NPP1) ter pravilno izpolnjenim in podpisanim Obrazcem za dodeljevanje državnih pomoči (Obrazec NPP2); – primernost višine stroškov slovenskih partnerjev (tj. do 100.000,00 EUR za vse slovenske partnerje v posameznem mednarodnem projektu); – formalna popolnost nacionalne predprijave (1. faza) oziroma nacionalne prijave (3. faza). Mednarodni formalni pogoji: – mednarodna prijava mora biti izpolnjena v angleščini z vsemi obveznimi prilogami in skladna z vsemi nacionalnimi formalnimi zahtevami; – v prijavi mednarodnega projekta morajo z večinskimi deleži sodelovati vsaj tri v razpisu sodelujoče države (tč. 3.1. predmetnega razpisa); – vsak konzorcij, ki se prijavlja, mora določiti vodilnega koordinatorja projekta, ki je uradno odgovoren za komunikacijo s Tematsko programsko pisarno, vključno z oddajo mednarodne prijave; – v konzorciju lahko sodelujejo tudi raziskovalci iz držav, ki niso sodelujoče države v razpisu, a na svoje stroške, pri čemer morajo dokumentirati svoj delež sredstev v prijavni dokumentaciji; – financirane bodo konzorcijske raziskave v časovnem okviru 2–4 let, skladno z mednarodnim in nacionalnim razpisom; – mednarodne prijave morajo (v drugi fazi) vsebovati strategijo znanstvenega vpliva in diseminacije znanja, vključno s finančno konstrukcijo za diseminacijo raziskovalnih rezultatov ter prost dostop do le-teh. Mednarodni formalni pogoji so podrobneje opredeljeni na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects/eligibilitycriteria. Mednarodne formalne pogoje preverja Odbor mednarodnega razpisa, nacionalne formalne pogoje pa Strokovna komisija, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: strokovna komisija). Mednarodni ocenjevalni kriteriji – Mednarodne predprijave bodo ocenjene glede na: – znanstveno odličnost; – družbeno relevanco in vpliv; – kakovost konzorcija. – Mednarodne prijave bodo ocenjene glede na: – znanstveno odličnost; – družbeno relevanco in vpliv; – kakovost konzorcija; – načrt upravljanja projekta. Mednarodni ocenjevalni kriteriji so podrobneje dostopni na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/calltransnationalcollaborativeresearchprojects/evaluationcriteria. Po navedenih kriterijih bodo ocenili mednarodne predloge projektov v predprijavi panel strokovnjakov/ekspertov, v prijavi pa zunanji ocenjevalci in panel strokovnjakov/ekspertov. Na podlagi ocen in razpoložljivih sredstev bo Odbor koordinatorjev programa izbral mednarodne projekte za financiranje. Koordinatorji mednarodnih projektov bodo o (ne)izboru s strani Odbora koordinatorjev programa obveščeni predvidoma v juniju 2014. Koordinatorji mednarodnih projektov so zadolženi, da obvestijo svoje partnerje o (ne)izboru. Slovenski partnerji v mednarodnih projektih, ki bodo na mednarodnem razpisu izbrani za financiranje, bodo povabljeni k oddaji nacionalne prijave. Če je slovenskih partnerjev v izbranem mednarodnem projektu več, bo k oddaji nacionalne prijave povabljen koordinator slovenskega projekta. Izbrani prijavitelji bodo z ministrstvom lahko sklenili pogodbo, če bodo izpolnjevali vse nacionalne pogoje, ki so navedeni v točki 3.2 tega javnega razpisa, ter bodo oddali pravilno označene, formalno popolne in pravočasne nacionalne prijave na javni razpis. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. 7.2. Način prijave in razpisni roki 7.2.1. Mednarodna in nacionalna predprijava Rok za mednarodno oddajo predprijave predloga projekta je 29. november 2013, do 12. ure, po srednjeevropskem času. Mednarodno prijavo odda koordinator mednarodnega projekta v imenu celotnega konzorcija v elektronski obliki preko portala NordForsk Application Portal, na spletnem naslovu: https://funding.nordforsk.org/nordforsk, po navodilih za oddajo predprijave. Po oddaji mednarodne predprijave morajo slovenski partnerji na ministrstvo posredovati Nacionalno predprijavo (Obrazca NPP1 in NPP2 v Prilogi 1). Rok za oddajo nacionalne predprijave je 6. 12. 2013, do 12. ure. Obrazce, ki sestavljajo nacionalno predprijavo, mora izpolniti, podpisati in žigosati vodja slovenskega projekta, če je slovenskih partnerjev več pa koordinator slovenskega projekta zbere izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce vseh slovenskih partnerjev ter jih v elektronski obliki (skenirano v.pdf formatu) pošlje na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si. Slovenski prijavitelj oziroma vsi slovenski partnerji v mednarodnem projektu morajo izpolnjevati vse nacionalne pogoje, navedene v tč. 3.2 javnega razpisa. V primeru neizpolnjevanja nacionalnih pogojev, ministrstvo o tem obvesti Odbor koordinatorjev programa, ki odloča o uvrstitvi konzorcijev v drugo fazo izbora. Slovensko predprijavo se v tem primeru s sklepom ministra za izobraževanje, znanost in šport zavrne. 7.2.2. Mednarodna prijava Mednarodne predprijave projektov bo ovrednotil Panel ekspertov skladno s kriteriji za predprijavo. Na podlagi ocen Panela ekspertov bo Odbor koordinatorjev programa odločil, kateri konzorciji bodo povabljeni k oddaji mednarodne prijave. Konzorciji, ki bodo v postopku mednarodnega vrednotenja predprijav uspešni, bodo do 3. februarja 2014 pozvani k oddaji mednarodne prijave projekta, z rokom za oddajo prijave do 28. marca, do 12. ure, po srednjeevropskem času. 7.2.3. Nacionalna prijava Vsak slovenski prijavitelj v mednarodnem raziskovalnem projektu, ki je bil izbran za financiranje na mednarodnem razpisu, se mora na povabilo ministrstva prijaviti na nacionalni razpis za dodelitev nacionalnih finančnih sredstev z nacionalno prijavo. V primeru, da je v izbranem mednarodnem raziskovalnem projektu več slovenskih partnerjev, se mora na povabilo ministrstva z nacionalno prijavo na predmetni razpis prijaviti koordinator slovenskega projekta. Celotna razpisna dokumentacija za nacionalno prijavo je v Prilogi 2 »Nacionalna prijava slovenskega dela projekta«. Nacionalno prijavo mora prijavitelj oddati neposredno ali poslati priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti v zaprti ovojnici, na sprednji strani z oznako »Ne odpiraj – vloga na Javni razpis – JPI Climate« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo prijave, ki bodo oddane neposredno v Glavno pisarno ministrstva ali poslane priporočeno po pošti najpozneje v roku 8 dni od prejetja poziva vodji oziroma koordinatorju slovenskega projekta, če je partnerjev več. Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno označene, bodo zavržene s sklepom, ki ga izda minister za izobraževanje, znanost in šport, in neodprte vrnjene prijaviteljem. Prijava se izdela v tiskani in elektronski obliki (zgoščenka ali USB ključek), pri čemer se v primeru neskladnosti podatkov v pisni in elektronski obliki šteje, da je za presojo odločilna elektronska oblika. Prijava se izdela v enem izvodu v slovenskem jeziku, razen kjer je navedeno drugače. Vloga se šteje za formalno popolno, če so bili z vlogo predloženi vsi zahtevani dokumenti in v celoti izpolnjeni. 7.2.4. Odpiranje vlog Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno označenih nacionalnih prijav bo predvidoma tretji delovni dan od izteka roka za oddajo prijav v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. Datum odpiranja prijav bo objavljen na spletnih straneh ministrstva (www.mizks.gov.si). Odpiranje bo opravila strokovna komisija. Na odpiranju strokovna komisija ugotavlja popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi in izpolnjeni vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost). Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom, ki ga izda minister za izobraževanje, znanost in šport, zavrže. V primeru neizpolnjevanja nacionalnih pogojev, ministrstvo o tem obvesti Odbor koordinatorjev programa, ki odloča o izboru mednarodnih projektov za financiranje. Slovensko prijavo se v tem primeru s sklepom ministra za izobraževanje, znanost in šport zavrne. O izboru slovenskih prejemnikov sredstev odloči minister, pristojen za znanost, s posamičnim sklepom o izbiri za vsakega slovenskega prijavitelja. Prejemniki sredstev bodo sklep predvidoma prejeli jeseni 2014, sočasno jih bo ministrstvo pozvalo k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. S sklepom bodo obveščeni tudi prijavitelji, ki ne bodo izbrani. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz nacionalnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. Vložena tožba ne bo ovira za izvršitev sklepa o ne(izboru), zoper katerega bo vložena, oziroma ne bo zadržala podpisa pogodbe o financiranju projekta z izbranimi prijavitelji. 8. Spremljanje izvajanja projektov: nadziranje projektov in poročanje bo potekalo v skladu z nacionalnimi pravili v državah, ki bodo sodelovale pri sofinanciranju aktivnosti na posameznem projektu. Slovenski partnerji v odobrenem mednarodnem projektu bodo, skladno s pogodbo, sklenjeno z ministrstvom, o izvajanju aktivnosti na mednarodnem projektu (Priloga 3), poročali o izvajanju aktivnosti na letni ravni. Osnova za sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti bodo izpisi upravičenih stroškov na projektu za posamezno obdobje izvajanja aktivnosti, Letno vsebinsko in finančno poročilo o opravljenem delu (Priloga 4) ter Končno poročilo o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih. 9. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – Javni razpis v okviru skupne mednarodne programske pobude Podnebje – JPI Climate; – Priloga 1: Nacionalna predprijava slovenskega dela projekta; – Priloga 2: Nacionalna prijava slovenskega dela projekta; – Priloga 3: Osnutek pogodbe o financiranju; – Priloga 4: Vsebinsko in finančno poročilo na projektu. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Javnih razpisov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. 10. dodatne informacije Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so na voljo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kontaktna oseba je Luka Živić (luka.zivic@gov.si). Podatki o Skupni mednarodni programski pobudi Podnebje – JPI CLIMATE in Skupnem mednarodnem razpisu v okviru te iniciative so na voljo na spletni strani: http://www.jpi-climate.eu/joint-actions/introduction.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti