Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

3663. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec, stran 11101.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.)), 84. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – UPB, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – Odl. US in 8/10 – ZSKZ-B), 62. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – Odl. US in 90/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 22. redni seji dne 21. novembra 2013 sprejel
O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Žalec:
a) na nepremičninah na celotnem območju poselitve;
b) na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij;
c) zavarovanih območjih naravnih vrednot, razen vodnih zemljišč ter
d) na spomenikih lokalnega pomena in na nepremičninah v vplivnem območju nepremičnega spomenika lokalnega pomena, če je tako določeno v aktu o razglasitvi, v primeru neizkoriščene predkupne pravice države pa tudi na nepremičnini v vplivnem območju spomenika državnega pomena, ki leži na območju Občine Žalec.
2. člen
Območje predkupne pravice zajema območje Občine Žalec v celoti.
3. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – UPB2, 58/12).
4. člen
Območja poselitve, območja obstoječih in predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij so določena na osnovi odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec, zavarovana območja naravnih vrednost so določena na osnovi aktov o zavarovanju, spomeniki lokalnega pomena pa v aktih o razglasitvi.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Žalec, objavljen v Uradnem listu RS, št. 29/03.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-01-0001/2013
Žalec, dne 21. novembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti