Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 3502-477/2013 Ob-4394/13 , Stran 3305
Št. 3502-477/2013 Ob-4394/13
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13) in sklepa Komisije za vodenje in nadzor postopka pridobivanja, razpolaganja in upravljanja stvarnega in finančnega premoženja Mestne občine Celje z dne 12. 11. 2013
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Celje
1. Ime in sedež organizatorja (upravljavca) javnega zbiranja ponudb: Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena a) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1034 – v izmeri 489 m2, k.o. 1077-Celje. Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu Lisce (Uradni list SRS, št. 23/84, in Uradni list RS, št. 69/93) predstavlja predmetna parcela stavbno zemljišče, ki služi kot rezervat prometne infrastrukture. Izhodiščna cena zemljišča znaša 70,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 489 m2 34.230,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%. b) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1578/1 – v izmeri 460 m2, k.o. 1077-Celje. Zemljišče se prodaja kot celota. V skladu z Odlokom o zazidalnem načrt Levi breg Voglajne – Aljažev hrib (Uradni vestnik Celja, št. 26/68, in Uradni list SRS, št. 11/77, 33/79, 13/83, 23/84, 2/88, ter Uradni list RS, št. 69/93) predstavlja predmetna parcela stavbno zemljišče, predvideno za gradnjo stanovanjske stavbe, s pogojem izdelave OPPN. Mestna občina Celje si bo na delu zemljišč pridržala služnost komunalnih vodov. Izhodiščna cena zemljišča znaša 55,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 460 m2 25.300,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%. c) Lokacija v k.o. Celje Predmet prodaje je stavbno zemljišče označeno s parc. št. 1576/4 – travnik, v izmeri 481 m2, k.o. 1077- Celje. Zemljišče se prodaja kot celota, v skladu z Odlok o Gospodarski coni Celje – Zazidalni načrt Obrtna cona ob Voglajni (proj. RC Celje TOZD Planiranje, št. 1/83, Uradni list SRS, št. 23/84, in Uradni list RS, št. 14/99) je predmetna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče, območje industrijskih in proizvodnih dejavnosti. Izhodiščna cena zemljišča znaša 65,00 EUR/m2 oziroma skupaj za celotno kvadraturo 481 m2 31.265,00 EUR. V ceno ni vštet DDV po predpisani stopnji 22%. 3. Potrdilo o plačani varščini: ponudnik mora plačati varščino v višini 10% izhodiščne cene pod posamezno lokacijo na transakcijski račun Mestne občine Celje, št. IBAN: SI56 012110100002855 MOC proračun, SWIFT CODE: BSLJSI2X, z obveznim sklicem na št. 28 75108-7221002-70032213, koda namena: OTHR, z navedbo »plačilo varščine za javni razpis-nepremičnine«. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se prodajajo po načelu videno – kupljeno. b) Plačana varščina se bo uspelemu ponudniku odštela od zneska kupnine, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. c) Za vsa stavbna zemljišča, ki so predmet prodaje velja, da v ceni ni zajet komunalni prispevek in se bo obračunal glede na predložen projekt investitorja v upravnem postopku z odmerno odločbo. Izbrani ponudnik je dolžan sam poskrbeti za ureditev terena, skladno z veljavnim zazidalnim načrtom. d) Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s pripravo ponudbe in kandidiranjem na tem javnem razpisu. 5. Ponudba Ponudba mora vsebovati: a) Izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (Priloga št. 1), b) Ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, določene pod posamezno lokacijo v 2. točki razpisa, na obrazcu »Ponudba« (Priloga št. 2), c) izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev ponudbe za prodajo nepremičnine« (Priloga št. 3), d) Priloge k ponudbi: – dokazilo o plačani varščini, – dokazilo, da ima ponudnik pravico kupiti nepremičnino v RS (fotokopijo osebne izkaznice oziroma potnega lista; izpis iz sodnega registra ali poslovnega registra za pravne osebe in samostojne podjetnike, pri čemer izpis iz sodnega ali poslovnega registra ne sme biti starejši od 30 dni), – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike; potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih ne sme biti starejše od 30 dni. 6. Način in rok plačila kupnine: celotno kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Plačilo kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. 7. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika a) Svojo ponudbo (z dokazili in prilogami) morajo ponudniki predložiti ali priporočeno poslati v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj - Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin« na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Rok za oddajo ponudbe je 23. 12. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo do navedenega datuma in ure prispele v tajništvo Oddelka za okolje in prostor ter komunalo (II. nadstropje), Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje. b) Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izhodiščno ceno (nepravilne ponudbe) in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev (nepopolne ponudbe), ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov, o čemer bo upravljavec obvestil ponudnika. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb iz 7.a. točke, bodo neodprte vrnjene ponudniku. c) Ne glede na prejšnjo b) točko lahko ponudnik, ki je oddal ponudbo, ki vsebuje vse sestavine ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. d) Upravljavec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla (pogodbe) kadarkoli ustavi. e) Ponudba veže ponudnika do 31. 3. 2014 in do tedaj od nje ne more odstopiti ali jo na kakršenkoli drug način razveljaviti. f) Odpiranje ponudb bo javno in bo opravljeno v sejni sobi MOC-Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje (II. nadstropje), 23. 12. 2013, ob 10.15. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika, kadar gre za pravne osebe. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala Komisija za ravnanje z občinskim premoženjem (v nadaljevanju komisija). g) Izbrani ponudnik mora v roku 15 dni po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika skleniti prodajno pogodbo, ki jo pripravi upravljavec, v nasprotnem primeru lahko upravljavec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika posameznika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče podpisati. h) Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Če bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija ponudnike, ki so ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 delovnih dni pozvala k oddaji nove ponudbe. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. 8. Kontaktne osebe Vsa dodatna pojasnila v zvezi s prodajo stavbnih zemljišč in poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Trg celjskih knezov 9, Celje, na tel. 03/426-56-41 (Aleksandra Rezar) in na tel. 03/426-56-04 (Renata Poteko). Besedilo javnega zbiranja ponudb (s prilogami) je objavljeno na spletni strani Mestne občine Celje, www.celje.si.
Mestna občina Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti