Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 5440-26/2013 Ob-4422/13 , Stran 3267
Št. 5440-26/2013 Ob-4422/13
Na podlagi določb Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1083/2006/ES), Uredbe (ES) št. 1081/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1784/1999/ES (UL L št. 210, z dne 31. 7. 2006, str. 12, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1081/2006/ES), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006/ES z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006/ES o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L št. 371, z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v nadaljevanju: Uredba 1828/2006/ES), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB4, 89/2007 Odl.US: U-I-303/05-11, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 21/13 – ZVRS-G, 47/13), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1, 61/13, 82/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12, 61/13 – Rb2013 (62/13 – popr.)), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Nacionalnega strateškega referenčnega okvira 2007–2013, št. CCI 2007SI16UNS001, z dne 18. 6. 2007, Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, št. CCI 2007SI051PO001, z dne 21. 11. 2007, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D), Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja, o potrditvi instrumenta javni razpis za izbor operacij, z dne 27. 11. 2013, št. OP RČV 4/1/11-0-MIZŠ, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbor operacij »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«
1. Ime oziroma sedež posredniškega telesa oziroma izvajalca javnega razpisa za izbor operacije (v nadaljevanju: javni razpis), ki izvede vse postopke, potrebne za dodelitev sredstev: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa 2.1. Predmet javnega razpisa Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacije se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 4. razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, 1. prednostne usmeritve: »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«. Z javnim razpisom se prispeva k ustvarjanju novih možnosti za dostop do zaposlitve predvsem mladim, iskalcem prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, ki kot ranljiva skupina na trgu dela potrebujejo intenzivnejšo in celovitejšo podporo za integracijo, usposabljanje za samostojno opravljanje dela ter pridobivanje kompetenc in izkušenj za ohranitev zaposlitev oziroma nadaljnje zaposlovanje na področju vzgoje in izobraževanja. Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in smeri njihove strokovne izobrazbe, kot jo predpisujeta Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D) in Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF). 2.2. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja, kjer se bo pripravnik po predpisanem programu seznanil z vsemi vsebinami dela, za katere se glede na svojo izobrazbo usposablja, ter se pripravil za samostojno opravljanje dela in na strokovni izpit. 2.3. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je zaposliti 51 pripravnikov na področju vzgoje in izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja, in sicer za obdobje trajanja pripravništva, z namenom pridobivanja in nadgrajevanja njihovih sposobnosti, znanj, veščin in spretnosti, ki jih nato razvijajo in poglabljajo skozi celotno obdobje nadaljnjega strokovnega razvoja, s ciljem, da opravijo pripravništvo in strokovni izpit, ki omogočata neposredno zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja. V sklopu A se zaposli 9 pripravnikov v javnih vrtcih oziroma javnih vzgojno-izobraževalni zavodih z organizacijsko enoto vrtec na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja za čas trajanja pripravništva 6 mesecev, brez možnosti podaljšanja. V sklopu B se zaposli 42 pripravnikov v javnih vrtcih, osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, domovih za učence, srednjih šolah in dijaških domovih na delovnem mestu vzgojitelja predšolskih otrok, učitelja, svetovalnega delavca, vzgojitelja in knjižničarja za čas trajanja pripravništva 10 mesecev, brez možnosti podaljšanja. Izbrani prijavitelj lahko na pripravniškem mestu zaposli pripravnika, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za strokovnega delavca v vrtcu ali šoli in ima manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Prijavitelj oziroma delodajalec pa ima ustreznega mentorja za izbranega pripravnika. Pripravniki bodo sklenili pogodbo o zaposlitvi za čas pripravništva z delodajalcem v skladu z zakonodajo, ki ureja delovna razmerja, za polni delovni čas, z začetkom opravljanja pripravništva 1. 2. 2014. Kot nova zaposlitev ne šteje dopolnilno delo po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 – ZDR-1 (78/13 – popr.)). Ciljna skupina javnega razpisa so iskalci zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ki ustreza smeri in stopnji njihove strokovne izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih, ter iščejo prvo zaposlitev kot strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju oziroma imajo manj kot šest mesecev delovnih izkušenj. V okviru javnega razpisa bodo izbrani vzgojno-izobraževalni zavodi, ki bodo zaposlili pripravnika na delovnem mestu pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja predšolskih otrok, učitelja, svetovalnega delavca, vzgojitelja ali knjižničarja. 3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 3.1. Pogoji za prijavo Prijavitelji morajo za kandidiranje na javnem razpisu izpolnjevati naslednje pogoje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijava na javni razpis mora biti skladna z namenom, predmetom in cilji razpisa, pri čemer mora projekt upoštevati časovni in finančni okvir tega razpisa. Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis poda eno prijavo z enim pripravnikom. 3.2. Pripravnik Pripravnik je lahko oseba, ki izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika v vrtcu ali šoli in išče prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma ima manj kot šest mesecev delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. 3.3. Mentorstvo Mentorja pripravniku določi ravnatelj izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo delo, za katero se bo pripravnik usposabljal. Mentor mora imeti naziv svetnik ali svetovalec oziroma ima najmanj tri leta naziv mentor, ter je zaposlen najmanj za polovični delovni čas pri prijavitelju. Ravnatelj mentorja določi s sklepom. Mentor, upoštevajoč čas trajanja pripravništva in zahtevnost dela, za katero se bo pripravnik usposabljal, pripravi program pripravništva, ki ga potrdi ravnatelj vzgojno-izobraževalnega zavoda, in opravlja druge naloge v skladu s 110. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Izpolnjevanje pogojev iz tega razpisa bodo prijavitelji potrdili s podpisano izjavo in drugimi dokazili, določenimi z razpisom. 4. Merila za izbor upravičenca, ki izpolnjuje pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu) Formalno popolne prijave bo komisija za izvedbo javnega razpisa presodila po izločitvenih merilih ter po merilih za ocenjevanje prijav. 4.1. Izločitvena merila Če je vsaj eno od izločitvenih meril ovrednoteno kot NE, komisija za izvedbo postopka javnega razpisa prijavo izloči in je ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje prijav. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.2. Merila za ocenjevanje prijav Postopek ocenjevanja posameznih prijav v sklopu A in sklopu B, bo izveden po naslednjih merilih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! (*1) Na podlagi Sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Uradni list RS, št. 70/10). (*2) Na podlagi Sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti v Republiki Sloveniji za leto 2010 (Uradni list RS, št. 70/10). Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave. Najvišje možno skupno število točk je 50. Če bo za opravljanje pripravništva v sklopu A prispelo več prijav, kot je razpisanih mest, bodo imeli prednost pri izberi prijavitelji, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo po prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 9 mest. Če bo za opravljanje pripravništva v sklopu B prispelo več prijav, kot je razpisanih mest, bodo imeli prednost pri izbiri prijavitelji, ki bodo na podlagi objavljenih meril dosegli večje število točk in bodo po prednostnem vrstnem redu uvrščeni na prvih 42 mest. V primeru, da bi imelo več prijaviteljev enako skupno število točk, ki bi se uvrstili na zadnje mesto, ki še omogoča zaposlitev pripravnika, bo kot dodatni kriterij upoštevana: – v sklopu A – povprečna ocena zadnjih dveh letnikov izobraževanja za pridobitev ustrezne srednje strokovne izobrazbe, – v sklopu B – povprečna ocena vseh opravljenih izpitov (ne pa diplome oziroma magistrskega dela) v študijskem programu, evidentiranih v priloženem potrdilu(*3). (*3) Upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov v študijskem programu, s katerim kandidat izpolnjuje vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika. Če izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne podpiše pogodbe o sofinanciranju, razpisna komisija predlaga ministru v izbor prijavitelja, ki je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 699.993,00 EUR po posameznih proračunskih letih: – Za proračunsko leto 2013: 1.000,00 EUR, od tega: – 850,00 EUR s PP 130169 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – EU in konto 4133 (85,00%) in – 150,00 EUR s PP 130170 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00%), – Za proračunsko leto 2014: 0,00 EUR, od tega: – 0,00 EUR s PP 130169 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – EU in konto 4133 (85,00%) in – 0,00 EUR s PP 130170 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00%), – Za proračunsko leto 2015: 698.993,00 EUR, od tega: – 594.144,05 EUR s PP 130169 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – EU in konto 4133 (85,00%) in 104.848,95 EUR s PP 130170 Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju VIZ – ESS – 07-13 – slovenska udeležba in konto 4133 (15,00%), Za proračunska leta 2013, 2014 in 2015 je po tem javnem razpisu skupno namenjenih 699.993,00 EUR, pri čemer se predvideva sprememba dinamike sofinanciranja, tako da bo vrednost sofinanciranja za proračunsko leto 2013 predvidoma 0 EUR, v proračunskem letu 2014 predvidoma v višini 636.161,40 EUR in za proračunsko leto 2015 predvidoma v višini 63.831,60 EUR, kar je vezano na predhodno sprejet proračun Republike Slovenije za leto 2014. Dokončna dinamika sofinanciranja po proračunskih letih bo ustrezno opredeljena v pogodbi o sofinanciranju med ministrstvom in upravičencem. Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Če se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od prijave. Ministrstvo si prav tako pridržuje pravico, da predmetni javni razpis do izdaje sklepov o (ne)izboru kadarkoli prekliče. 6. Vsebina in priprava vloge na javni razpis Javni razpis obsega naslednje dokumente: – Javni razpis za izbor operacij »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«, – Obrazec za oddajo prijave – Prijavnica na razpis – Vzorec pogodbe o sofinanciranju – Ocenjevalni list – Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij ESS – Priloga 1: Obrazec o stroških dela – Priloga 3: Poročilo o opravljanju dela – časovnica – Priloga 4: Katalog upravičenih stroškov in navedba potrebnih dokazil – Priloga 9: Informiranje in obveščanje javnosti – Navodila za uporabo modula za vnos podatkov – MVP (ISARR). Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila: – Prijavnica na razpis – Fotokopija dokazila o izobrazbi pripravnika (diploma ali spričevalo) – Fotokopija potrdila visokošolskega zavoda o opravljenih izpitih ali priloge k diplomi za pripravnika, če prijavitelj poda prijavo za sklop B – Fotokopija letnih spričeval zadnjih dveh letnikov izobraževanja za pridobitev ustrezne srednje strokovne izobrazbe za pripravnika, če prijavitelj poda prijavo za sklop A – Fotokopija dokazila o izobrazbi mentorja. 7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev): ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od sklenitve pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2014. Obdobje upravičenosti izdatkov je od dne sklenitve pogodbe o sofinanciranju do 31. 1. 2015. 8. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 85,00%. Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 15,00%. 9. Delež prispevka Skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih: delež prispevka Skupnosti je 85,00%. 10. Upravičeni stroški in način financiranja Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so plače (z davki in prispevki), ki zajemajo strošek plače pripravnika in druga povračila stroškov dela za pripravnika, dodatek za mentorstvo in strošek preventivnega zdravstvenega pregleda, pri čemer najvišji znesek upravičenega stroška znaša: – v sklopu A: – 1.142,16 EUR/mesec – 6.853,00 EUR/6 mesecev; – v sklopu B: – 1.519,80 EUR/mesec – 15.198,00 EUR/10 mesecev. Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji in Navodilih organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 11. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu. 12. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in navodili organa upravljanja: upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 8. in 9. člen Uredbe 1828/2006/ES in Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/predpisi/navodila/navodila-za-izvajanje-kohezijske-politike-2007-2013). 13. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje, skladno s 34. členom Uredbe 1083/2006/ES, ni predvideno. 14. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji Upravičenec bo moral hraniti vso dokumentacijo o operaciji najmanj do 31. 12. 2020. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo v ločenem računovodstvu, po stroškovnih mestih, tako da bo zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. 15. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji posredniškemu telesu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva, pristojnih organov Republike Slovenije in s strani pristojnih organov Evropske unije (v nadaljevanju: nadzorni organi). Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru kontrole na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije. Upravičenec bo o izvedbi kontrole na kraju samem predhodno pisno obveščen. V izjemnih primerih se lahko opravi tudi nenajavljena kontrola na kraju samem. 16. Zagotavljanje enakih možnosti: upravičenec bo moral zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 16. členom Uredbe 1083/2006/ES. 17. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Oddaja prijave pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja. Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi sprejem dejstva, da bo vključen na seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, vključno s 37. členom Uredbe št. 1828/2006/ES. Vsi podatki iz prijav, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2, 117/06 – ZDavP-2, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del prijave, ne more pa se nanašati na celotno prijavo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v prijavi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da prijava po stališču prijavitelja ne vsebuje poslovnih skrivnosti, osebnih podatkov in drugih izjem iz 6. člena ZDIJZ. 18. Zahteve glede spremljanja prihodkov operacije: upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacije. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške. 19. Zahteve glede spremljanja podatkov o udeležencih v skladu s Prilogo XXIII Uredbe 1828/2006/ES: upravičenec bo moral spremljati podatke o udeležencih v skladu z razčlenitvijo podano v prilogi XXIII Uredbe 1828/2006/ES in Navodili organa upravljanja za spremljanje priloge XXIII Uredbe št. 1828/2006(ES) o izvajanju Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. 20. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 57. členom Uredbe 1083/2006/ES: ni relevantno. 21. Način in rok za predložitev prijav za dodelitev sredstev Rok za oddajo prijav je 2. 1. 2014, do 12. ure. Prijave z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na Javni razpis za izbor operacij Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Ovojnica mora biti zaprta tako, da je možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki bodo najkasneje do 2. 1. 2014, do 12. ure, ne glede na način dostave, prispele v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Neustrezno označene, neustrezno zaprte in nepravočasno prispele prijave se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom zavržene. 22. Datum odpiranja prijav za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora Odpiranje prijav predvidoma ne bo javno in bo izvedeno v roku 8 dni od izteka roka za dostavo prijav v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, Masarykova 16. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih prijave niso popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne prijave, ki jih prijavitelji v skladu s pozivom ne bodo dopolnili, bodo zavržene. 23. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Prijavitelji bodo s sklepom ministra o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo prijav. Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministra o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije. 24. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/ (rubrika Javne objave in razpisi / Javni razpisi). Za dodatne informacije lahko pokličete Vlasto Šemrov (tel. 01/400-52-30) ali pišete na elektronski naslov vlasta.semrov@gov.si. 25. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: za stroške, ki so predmet sofinanciranja, upravičenec ni prejel oziroma ne bo prejel sredstev iz drugih virov financiranja (prepoved dvojnega financiranja). Če bo ministrstvo ugotovilo, da je upravičenec prejel sredstva za stroške operacije tudi iz drugih virov financiranja ali pa so mu bila odobrena, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od upravičenca vrnitev vseh prejetih sredstev s pripadajočimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. V primeru zamude pri vračilu sredstev se obračunajo zakonite zamudne obresti od prvega dne zamude obveznosti vračila do dneva vračila.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti