Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2013 z dne 6. 12. 2013

Kazalo

Št. 0187/2013 Ob-4388/13 , Stran 3304
Št. 0187/2013 Ob-4388/13
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti pod 200.000 EUR za leto 2013, ki ga je dne 14. 1. 2013 sprejel župan Zoran Janković
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Mestne občine Ljubljana
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb Prodajalec: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. št. 5874025000, ID št. za DDV: SI67593321. Organizator javnega zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena 2.1. Predmet javnega zbiranja ponudb je naslednja nepremičnina: predmet prodaje je stanovanje s pripadajočo kletno shrambo, v skupni izmeri 40,17 m2, in se nahaja v I. nadstropju (1., 3. in 4. etaži) stavbe, na naslovu Draga 37, Ljubljana, z ID številko 1739-1945-3, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na posebnih skupnih delih z ID številko 1739-1945-7 (stranišče) in 1739-1945-9 (hodnik) ter pripadajočim solastniškim deležem na splošnih skupnih delih navedene stavbe. 2.2. Nepremičnina je v posesti prodajalca. Pravno stanje nepremičnine je urejeno. Etažna lastnina za predmetno stavbo še ni vzpostavljena in vpisana v zemljiško knjigo. 2.3. Izhodiščna cena: 23.200,00 EUR. 2.4. Davek na promet nepremičnine, ki bo odmerjen na podlagi sklenjene prodajne pogodbe, plača kupec. 3. Pogoji prodaje 3.1. Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki zasebne listine. 3.2. Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 3.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se najugodnejšemu ponudniku lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 3.4. Po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe. 3.5. Plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št. 01261-0100000114, sklic na številko 7560-13-600004, v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 5.1. Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4. teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2. Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do vključno 30. 12. 2013. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. 5.3. Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine, Draga 37, Ljubljana«, na naslov: Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana. 5.4. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – kopijo osebnega dokumenta (fizična osebe), – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina 6.1. Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 7560-13-600004, z navedbo »Plačilo varščine – Javno zbiranje ponudb, Draga 37, Ljubljana«, in navedbo imena in priimka oziroma naziva ponudnika« 6.2. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3. Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetni nepremičnini dobijo interesenti na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana: kontaktni osebi Mira Kastelic, tel. 01/306-14-39, ali Aleš Tomažin, tel. 01/306-15-86. Ogled nepremičnine bo dne 20. 12. 2013, med 9. in 9.45. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 8.1. Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 3. 1. 2014, s pričetkom ob 9. uri, na sedežu organizatorja javnega zbiranja ponudb Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, v sejni sobi v III. nadstropju. 8.2. V primeru, da bo prispelo več ponudb, bo pristojna komisija takoj po zaključenem postopku javnega odpiranja ponudb, z vsemi zainteresiranimi ponudniki opravila še pogajanja v smislu pravil javne dražbe, in sicer ne glede na to, ali so prisotni vsi ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. 8.3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni od odpiranja prispelih ponudb oziroma v 15 dneh po opravljenih pogajanjih. 8.4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma Komisija Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški. Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, www.jssmol.si in na spletni strani Mestne občine Ljubljana (www.Ljubljana.si), ter na oglasni deski na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti