Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3675. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415)
3676. Zakon o davku na nepremičnine (ZDavNepr)
3677. Zakon o dopolnitvi Zakona o javnih financah (ZJF-G)

MINISTRSTVA

3678. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
3679. Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov
3680. Odredba o določitvi roka za vključitev pravnih oseb iz 110.a člena Zakona o javnih financah v sistem enotnega upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi
3681. Odredba o spremembi izobraževalnih programov za pridobitev poklicne in srednje strokovne izobrazbe

USTAVNO SODIŠČE

3682. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

3683. Navodilo o spremembi Navodila družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

OBČINE

Bled

3684. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2014

Brežice

3685. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2014
3686. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (uradno prečiščeno besedilo)
3687. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
3688. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in podlagah ter merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Brežice
3689. Pravilnik o dodeljevanju tržnih in službenih stanovanj Občine Brežice v najem

Dobrna

3710. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013
3711. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2014

Dravograd

3690. Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo) (UPB-3)
3691. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dravograd za leto 2013 – rebalans
3692. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Medvode

3693. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2013

Nova Gorica

3694. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.

Oplotnica

3695. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2014

Pivka

3696. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka
3697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Pivka
3698. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta

Postojna

3699. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2013

Rečica ob Savinji

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2013

Rogaška Slatina

3701. Odlok o proračunu Občine Rogaška Slatina za leto 2014
3702. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za stanovanjsko sosesko v Kostrivnici pri Rogaški Slatini
3703. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina
3704. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina
3705. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju ter sofinanciranju mladinskih projektov in programov v Občini Rogaška Slatina

Šmarje pri Jelšah

3706. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2014

Štore

3707. Odlok o dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Štore

Turnišče

3712. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Turnišče za leto 2013

Žalec

3713. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Spremembe in dopolnitve Zazidalnega načrta Ferralit in Okoljskega poročila
3714. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče

Žirovnica

3708. Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žirovnica
3709. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2014

POPRAVKI

3715. Popravek Odloka o prostorskem redu Občine Ig
3716. Popravek Popravka Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja
AAA Zlata odličnost