Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3706. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2014, stran 11224.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 113. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je župan Občine Šmarje pri Jelšah dne 3. 12. 2013 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarje pri Jelšah v obdobju januar–marec 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2013 (Uradni list RS, št. 10/13, 49/13 in 93/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/podskupina kontov        |    Obdobje|
|   |                    |   začasnega|
|   |                    |  financiranja|
|   |                    |  januar–marec|
|   |                    |      2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   1.868.122|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.831.647|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.695.757|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.616.446|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     29.310|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     50.001|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    135.890|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |     67.739|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      531|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |      554|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      350|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     66.716|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     19.392|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |     19.392|
|   |neopredmetenih dolgoročnih sredstev   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |     17.083|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |     17.083|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   1.603.117|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    639.807|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenih  |    140.282|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     25.712|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    459.216|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     14.597|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    778.346|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     9.759|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    614.759|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     18.796|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    135.032|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    170.173|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    170.173|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     14.791|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |     14.791|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    265.005|
|   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     10.807|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     10.807|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |     10.807|
|   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |     99.227|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    176.585|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    –99.227|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=- |    –265.005|
|   |III.)                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNU DNE 31. 12.  |    371.046|
|   |PRETEKLEGA LETA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
V obdobju začasnega financiranja se občina lahko zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu. Prav tako se lahko občina likvidnostno zadolži, če predvideva, da bo obseg prihodkov in drugih prejemkov v obdobju začasnega financiranja manjši od obsega prihodkov in drugih prejemkov, kot je omejen v 32. členu ZJF.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014 dalje.
Št. 410-0014/2013
Šmarje pri Jelšah, dne 3. decembra 2013
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti