Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3694. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o., stran 11200.

Na podlagi 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odločba US: U-I-165/08-10, Up-1772/2008-14, Up-379/2009-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl. US: U-I-311/2011-5, 32/12, 57/12), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odločba US: Up-2925/2007-15, U-I-21/2007-18, 76/08, 100/08 Odločba US: U-I-427/2006-9, 79/09, 14/10 Odločba US: U-I-267/2009-19, 51/10, 84/10 Odločba US: U-I-176/2008-10, 40/12 – ZUJF), 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12), 16. člen Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12), 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06 in 89/10), 16. člena Statuta Občine Brda (Urad­no glasilo slovenskih občin št. 4/2006 in 24/2012), 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07), 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 UPB), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Primorske novice št. 41/2003, Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09 in 38/10), 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07), 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 7/07, 1/09 in 5/12), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05, 132/06, 94/09 in 64/12), 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09 in 17/11), 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11) so: Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 18. 6. 2013, Občinski svet Občine Ajdovščina na seji dne 8. 7. 2013, Občinski svet Občine Bovec na seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Brda na seji dne 26. 6. 2013, Občinski svet Občine Cerkno na seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Idrija na seji dne 16. 7. 2013, Občinski svet Občine Kanal ob Soči na seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Kobarid na seji dne 19. 6. 2013, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na seji dne 19. 6. 2013, Občinski svet Občine Renče - Vogrsko na seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na seji dne 20. 6. 2013, Občinski svet Občine Tolmin na seji dne 2. 7. 2013, Občinski svet Občine Vipava na seji dne 27. 6. 2013 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi:
– javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) za izvajanje gospodarske javne službe regijskega pomena na področju obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin ustanoviteljic,
– Svet ustanoviteljic kot skupni organ občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem podjetju in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb.
2. člen
(ustanoviteljice)
Ustanoviteljice javnega podjetja so:
1. Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
2. Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
3. Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
4. Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
5. Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno
6. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija
7. Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal ob Soči
8. Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
9. Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren Kostanjevica
10. Občina Renče - Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga
11. Občina Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici
12. Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
13. Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
3. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas in lahko preneha z delovanjem v primerih, določenih z zakonom, ter na podlagi sprememb tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
II. FIRMA IN SEDEŽ
6. člen
(ime in sedež)
(1) Firma javnega podjetja je: Javno podjetje Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica, d.o.o..
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: JP RCERO Nova Gorica d.o.o..
(3) Sedež javnega podjetja je: Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
7. člen
(žig)
Javno podjetje uporablja žig z izpisano polno firmo z naslovom.
III. DEJAVNOST
8. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja kot glavno dejavnost obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
(2) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.920 Pridobivanje šote
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
35.119 Druga proizvodnja elektrike
35.210 Proizvodnja plina
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 Cestni tovorni promet
52.100 Skladiščenje
52.240 Pretovarjanje
58.190 Drugo založništvo
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(3) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanoviteljic.
(4) Javno podjetje ne sme prenesti izvajanja gospodarske javne službe na drugo osebo.
9. člen
(drugi posli)
Javno podjetje lahko opravlja tudi druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI USTANOVITELJIC
10. člen
(osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljic)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 7.500,00 EUR.
(2) Osnovni vložki in poslovni deleži se določijo na način, kot je določen delež ustanoviteljic za sofinanciranje izgradnje centra v Pogodbi o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje Centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica, št. 353-01-3/2002 z dne 4. 10. 2010 ter aneksu št. 1 z dne 4. 10. 2010 in aneksu št. 2 z dne 7. 10. 2011 k tej pogodbi.
(3) Ustanoviteljice so udeležene na osnovnem kapitalu z naslednjimi poslovnimi deleži:
+---------+----------------------+----------------+-------------+
| Zap.št. |    Občina –    | Osnovni vložek | Poslovni  |
|     |  ustanoviteljica  |   v EUR   |  delež  |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  1  |Mestna občina Nova  |  2.247,00  |  29,96  |
|     |Gorica        |        |       |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  2  |Občina Ajdovščina   |  1.097,25  |  14,63  |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  3  |Občina Bovec     |   234,00   |  3,12   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  4  |Občina Brda      |   337,50   |  4,50   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  5  |Občina Cerkno     |   261,00   |  3,48   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  6  |Občina Idrija     |   744,75   |  9,93   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  7  |Občina        |   358,50   |  4,78   |
|     |Kanal ob Soči     |        |       |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  8  |Občina Kobarid    |   249,00   |  3,32   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  9  |Občina        |   287,25   |  3,83   |
|     |Miren - Kostanjevica |        |       |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  10  |Občina        |   258,75   |  3,45   |
|     |Renče - Vogrsko    |        |       |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  11  |Občina        |   468,00   |  6,24   |
|     |Šempeter - Vrtojba  |        |       |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  12  |Občina Tolmin     |   665,25   |  8,87   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
|  13  |Občina Vipava     |   291,75   |  3,89   |
+---------+----------------------+----------------+-------------+
11. člen
(prenos poslovnih deležev)
(1) Poslovnih deležev ali delov poslovnih deležev v javnem podjetju ni dopustno prenesti na fizične osebe in pravne osebe zasebnega prava ali na druge osebe javnega prava, ki niso občine.
(2) Za odsvojitev poslovnega deleža javnega podjetja osebam, ki niso družbeniki javnega podjetja, je potrebno soglasje ustanoviteljic, ki imajo skupaj 75 % poslovni delež. Soglasje za odsvojitev poslovnega deleža se lahko da samo v primeru, da je pridobitelj poslovnega deleža občina.
(3) Če nobena od ustanoviteljic ni pripravljena kupiti poslovnega deleža, ustanoviteljice pa niso dale soglasja za prodajo poslovnega deleža občini, ki ni ustanoviteljica javnega podjetja v skladu z določilom iz prejšnjega odstavka, lahko ustanoviteljica izstopi iz javnega podjetja.
(4) Ustanoviteljice lahko prevzamejo delež druge ustanoviteljice, ki izstopa iz javnega podjetja, v sorazmerju z njihovimi dosedanjimi poslovnimi deleži. O morebitnem drugačnem razmerju na poslovnem deležu ustanoviteljice, ki izstopa iz javnega podjetja, se morajo ustanoviteljice dogovoriti.
V. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
12. člen
(odgovornost za poslovanje)
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Ustanoviteljice za obveznosti javnega podjetja ne odgovarjajo.
VI. JAVNA INFRASTRUKTURA
13. člen
(javna infrastruktura)
(1) Ustanoviteljice se zavežejo dati javnemu podjetju v poslovni najem sredstva javne infrastrukture, to je objekte in naprave za izvajanje storitev javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Način opravljanja gospodarske javne službe ter vrsto in obseg sredstev javne infrastrukture iz prejšnjega stavka ustanoviteljice določijo z odlokom, s katerim prenesejo javnemu podjetju izvajanje lokalne gospodarske javne službe.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti v zvezi z najemom in uporabo sredstev javne infrastrukture se uredijo s pogodbo o najemu.
(3) Javno podjetje mora javno infrastrukturo vzdrževati in uporabljati kot dober gospodar za potrebe izvajanja javne službe.
(4) Najemnina za uporabo javne infrastrukture je namenski prihodek ustanoviteljic, ki se namensko uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na javni infrastrukturi iz prvega odstavka tega člena.
(5) Sredstva za redno vzdrževanje javne infrastrukture se pokrivajo iz prihodka, doseženega z izvajanjem storitev javne službe.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
14. člen
(organi javnega podjetja)
Organa javnega podjetja sta:
– skupščina,
– direktor.
Skupščina
15. člen
(sestava skupščine)
(1) Ustanoviteljice sprejemajo sklepe na skupščini.
(2) Občinski svet posamezne ustanoviteljice imenuje za člana skupščine svojega predstavnika. Član ima namestnika, ki je imenovan na enak način kot član. Skupščino vodi predsednik. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta.
(3) Člani skupščine izmed sebe izvolijo predsednika skupščine za dobo enega leta.
16. člen
(odločanje ustanoviteljic)
(1) Za vsa vprašanja, ki se nanašajo na sklic skupščine in glasovanje na skupščini se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Vsakih dopolnjenih 50 EUR osnovnega vložka daje ustanoviteljici en glas.
17. člen
(pristojnosti skupščine)
(1) Ustanoviteljice na skupščini odločajo o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– imenovanju ali odpoklicu direktorja javnega podjetja,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja javnega podjetja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju javnega podjetja v sodnih postopkih proti direktorju,
– sprejemu razvojnega programa, letnega programa in finančnega načrta javnega podjetja,
– imenovanju revizorja,
– izključitvi družbenika,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon, ta odlok ali družbena pogodba.
(2) Ustanoviteljice na skupščini:
– ugotavljajo uspešnost z vidika realizacije ciljev javnega podjetja in opravljajo nadzor nad racionalnim poslovanjem javnega podjetja,
– sprejemajo splošne akte javnega podjetja, ki niso v pristojnosti direktorja,
– sprejemajo kadrovski načrt in načrt zaposlovanja v javnem podjetju na predlog direktorja,
– nadzorujejo vodenje poslov javnega podjetja,
– dajejo direktorju soglasje za opravljanje poslov, ki se nanašajo na obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov in bi bilo z njihovim izvajanjem povzročeno nepopravljivo uničenje okolja, čezmerna obremenitev okolja oziroma nevarnost za življenje ali zdravje ljudi.
18. člen
(seje skupščine)
(1) Sejo skupščine sklicuje predsednik skupščine na lastno iniciativo. V roku 7 dni pa jo je dolžan sklicati na zahtevo direktorja, župana ali občinskega sveta katerekoli ustanoviteljice.
(2) V odsotnosti predsednika vodi sejo skupščine član, ki predsednika nadomešča.
19. člen
(sklic skupščine in njeno odločanje)
(1) Skupščina veljavno odloča, če je navzočih toliko ustanoviteljic, da imajo večino glasov.
(2) Skupščina odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom ali družbeno pogodbo določeno drugače.
(3) Za veljavnost skupščinskega sklepa iz pete alineje drugega odstavka 17. člena tega odloka je potrebno soglasje ustanoviteljice Mestne občine Nova Gorica, ki ga lahko le-ta poda takoj po ugotovitvi izida glasovanja o predlaganem sklepu skupščine oziroma do konca zasedanja skupščine.
(4) O seji skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči na seji.
(5) Skupščina za potrebe organizacije svojega dela lahko sprejme poslovnik.
Direktor
20. člen
(direktor)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga v skladu z zakonom in po postopku, določenem s tem odlokom, imenuje in razrešuje skupščina.
(2) Direktor vodi posle javnega podjetja in ga zastopa. Direktor se imenuje za določen čas štirih let. Direktor je odgovoren za zakonitost svojega dela. Direktor zastopa javno podjetje pri sklepanju pogodb in drugih poslov posamično in neomejeno.
(3) Za odločanje v poslih, ki presegajo vrednost, določeno z letnim planom oziroma finančnim načrtom, mora direktor pridobiti predhodno soglasje skupščine, ki je pogoj za veljavnost posla. Za razpolaganje z nepremičninami in za njihovo obremenjevanje mora direktor pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
21. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor ima, poleg pristojnosti določenih s tem odlokom, še naslednje pristojnosti:
– zastopanje in predstavljanje javnega podjetja,
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– odločanje o nakupu blaga, surovin, energije in storitev, o prodaji blaga in storitev, ki ne sodijo med javne dobrine, vse v okviru predpisov in veljavnih planov,
– določanje notranje organizacije javnega podjetja v skladu s tem odlokom,
– priprava letnega programa, finančnega načrta in razvojnih programov podjetja ter priprava letnega poročila,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– izvajanje sklepov Sveta ustanoviteljic, sklepov skupščine ter zahtev iz družbene pogodbe in pogodbe o zaposlitvi,
– poročanje Svetu ustanoviteljic o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– izvajanje nalog, ki jih zakon določa v razmerju do skupščine in ustanoviteljic ter odločanje o drugih tekočih zadevah.
22. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom, ter naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko izobrazbo tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja pravnih subjektov primerljive velikosti.
(2) Javni razpis za izbiro kandidata za imenovanje direktorja se objavi najkasneje šest mesecev pred iztekom mandata direktorja.
23. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– na lastno zahtevo,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljic ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom, družbeno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Razrešitev direktorja lahko predlaga vsak član skupščine, župan oziroma občinski svet ustanoviteljice.
24. člen
(predčasno prenehanje mandata direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko ga skupščina razreši, oziroma ko ugotovi, da so nastali pogoji iz prejšnjega odstavka.
25. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se podrobneje določijo v individualni pogodbi o zaposlitvi, ki jo direktor sklene s predsednikom skupščine. Predlog pogodbe mora predhodno potrditi skupščina.
(2) Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
26. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljice imajo pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan enkrat letno občinskim svetom ustanoviteljic ter Svetu ustanoviteljic posredovati v seznanitev in obravnavo letno poslovno poročilo in zaključni račun ter jim na njihovo zahtevo poročati.
VIII. FINANCIRANJE
27. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
28. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja. Javno podjetje vodi evidence o poslovanju, ki se nanašajo na izvajanje gospodarskih javnih služb in ostalih prihodkov, ločeno po posameznih dejavnostih in občinah ustanoviteljicah.
IX. JAVNA POOBLASTILA
29. člen
(javna pooblastila)
Javno podjetje lahko izvaja javna pooblastila v okviru svoje dejavnosti, v obsegu in na način, ki ga določa zakon oziroma ustanoviteljice s svojimi odloki oziroma drugimi ustreznimi splošnimi akti.
X. IZSTOP ALI IZKLJUČITEV USTANOVITELJICE
30. člen
(izstop ali izključitev ustanoviteljice)
Posamezna ustanoviteljica lahko izstopi iz javnega podjetja ali je lahko izključena iz javnega podjetja v primerih in na način, ki ga določa zakon, ta odlok, oziroma družbena pogodba.
31. člen
(izstop ustanoviteljice)
(1) Ustanoviteljica sme iz javnega podjetja izstopiti pod pogojem, da poravna vse obveznosti, ki jih ima do javnega podjetja.
(2) Enostransko izjavo o izstopu je možno podati z odpovednim rokom treh mesecev in mora biti pisna ter vročena direktorju javnega podjetja ter drugim ustanoviteljicam.
(3) Direktor je dolžan najkasneje v 30 dneh sklicati skupščino in uvrstiti točko v zvezi z izstopom ustanoviteljice na dnevni red.
(4) Natančneje se izstop ustanoviteljice določi v družbeni pogodbi.
32. člen
(izključitev ustanoviteljice)
(1) Ustanoviteljica je iz javnega podjetja lahko izključena, če obstajajo za izključitev utemeljeni razlogi, in sicer, če ustanoviteljica:
– s svojim ravnanjem povzroča javnemu podjetju in drugim ustanoviteljicam škodo;
– ravna v nasprotju s sklepi skupščine;
– ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje javnega podjetja ali uresničevanje pravic drugih ustanoviteljic,
– na drug način grobo krši pogodbo.
(2) Pogoje, postopek in posledice izključitve določi družbena pogodba.
33. člen
(prenehanje poslovnega deleža)
Prenehanje poslovnega deleža zaradi izstopa ali izključitve ustanoviteljice določa zakon.
XI. AKTI JAVNEGA PODJETJA
34. člen
(družbena pogodba)
(1) Občinski sveti ustanoviteljic pooblaščajo župane, da za namen registracije javnega podjetja, skladno z določili tega odloka, sklenejo družbeno pogodbo v obliki notarskega zapisa.
(2) Župan lahko pooblasti drugo osebo za podpis družbene pogodbe.
35. člen
(drugi akti)
Direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejema splošne akte javnega podjetja, v kolikor ni zanje pristojna skupščina.
XII. SVET USTANOVITELJIC
36. člen
(ustanovitev)
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo ustanoviteljice skupni organ – Svet ustanoviteljic.
37. člen
(ime)
Ime skupnega organa je Svet ustanoviteljic javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o.. Sedež Sveta ustanoviteljic je v Novi Gorici, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
38. člen
(sestava in način dela Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic sestavljajo župani oziroma županje ustanoviteljic. Člani Sveta ustanoviteljic izmed sebe izvolijo predsednika Sveta ustanoviteljic in najmanj enega namestnika predsednika.
(2) Svet ustanoviteljic dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik Sveta ustanoviteljic, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Sejo Sveta ustanoviteljic je predsednik dolžan sklicati na zahtevo župana ali občinskega sveta katerekoli ustanoviteljice v roku 7 dni. Stroške posamezne seje krijejo ustanoviteljice po dogovorjenem zaporedju.
(3) Predsednik Sveta ustanoviteljic opravlja svojo funkcijo z mandatno dobo 1 leta.
39. člen
(odločanje Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic veljavno odloča, če je na seji prisotnih najmanj tri četrtine vseh njegovih članov.
(2) Pri glasovanju ima vsak član Sveta ustanoviteljic en glas.
(3) Za sprejem odločitve mora glasovati najmanj dve tretjini vseh članov Sveta ustanoviteljic, razen za sprejem odločitve glede potrditve cen oziroma tarif za uporabo javnih dobrin, za katero mora glasovati najmanj tri četrtine vseh članov Sveta ustanoviteljic.
40. člen
(pristojnosti Sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic ima naslednje pristojnosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– daje soglasja k odločitvam organov javnega podjetja o poslovni politiki, razvoju javnega podjetja, programih dela ter finančnih načrtih javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin,
– odloča v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
(2) Svet ustanoviteljic usklajuje odločitve občinskih svetov ustanoviteljic v zvezi:
– s sprejemanjem in izvajanjem predpisov s področja javnih služb, ki jih izvaja javno podjetje,
– z odločanjem o zadolževanju javnega podjetja in dajanju poroštev,
– s statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in
– v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.
41. člen
(poročanje občinskemu svetu)
Župan, ki je predstavnik ustanoviteljice v Svetu ustanoviteljic, poroča občinskemu svetu enkrat letno oziroma po potrebi o delu Sveta ustanoviteljic.
42. člen
(strokovne naloge)
Strokovne, organizacijske in administrativne naloge za potrebe Sveta ustanoviteljic opravlja občinska uprava Mestne občine Nova Gorica.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
43. člen
(konstituiranje sveta ustanoviteljic)
(1) Svet ustanoviteljic se konstituira najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
(2) Prvo sejo Sveta ustanoviteljic skliče župan Mestne občine Nova Gorica, in ji predseduje do izvolitve predsednika Sveta ustanoviteljic in njegovega namestnika.
44. člen
(imenovanje vršilca dolžnosti direktorja)
(1) Do imenovanja direktorja javnega podjetja, vendar največ za dobo 1 leta, opravlja naloge vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenuje Svet ustanoviteljic.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja poskrbi za predložitev predloga za vpis javnega podjetja v sodni register.
45. člen
(sprememba delodajalca)
Če z akti iz 13. člena tega odloka pride do spremembe delodajalca v smislu zakona, ki ureja delovna razmerja, mora javno podjetje, ustanovljeno s tem odlokom, prevzeti delavce, ki na območju občin ustanoviteljic opravljajo dela, ki se prenesejo na to javno podjetje. Delavci sklenejo z dnem prevzema pogodbo o zaposlitvi. Prevzem delavcev se natančneje uredi s predpisi iz prvega stavka tega člena.
46. člen
(objava in veljavnost)
(1) Ta odlok objavi župan Mestne občine Nova Gorica v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Če ustanoviteljica ne objavlja uradnih objav v Uradnem listu Republike Slovenije, župan ustanoviteljice objavi ta odlok v uradnem glasilu ustanoviteljice.
Št. 007-3/2013-14
Nova Gorica, dne 18. junija 2013
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.
Št. 014-4/2013
Ajdovščina, dne 29. novembra 2013
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Št. 032-01/2010-25
Bovec, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r
Št. 3547-06/2013-5
Brda, dne 26. junija 2013
Župan
Občine Brda
Franc Mužič l.r.
Št. 353/0004/2010
Cerkno, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Cerkno
Miran Ciglič l.r.
Št. 900-9/2013-4
Idrija, dne 16. julija 2013
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.
Št. 9000-0006/2013-7
Kanal ob Soči, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.
Št. 007-3/2013
Kobarid, dne 19. junija 2013
Županja
Občine Kobarid
Darja Hauptman l.r.
Št. 007-0007/2013
Miren, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.
Št. 00701-22/2013-1
Renče, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Renče - Vogrsko
Aleš Bucik l.r.
Št. 03211-11/2013-4
Šempeter, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.
Št. 007-0001/2013
Tolmin, dne 9. julija 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.
Št. 007-001/2013-3
Vipava, dne 27. junija 2013
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.