Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3696. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka, stran 11207.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07 in 54/10) ter 87. in 113. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11 in 52/12) je Občinski svet Občine Pivka na 21. redni seji dne 27. 11. 2013 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Pivka
1. člen
Spremeni in dopolni se Poslovnik Občinskega sveta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 95/99, 55/06, 29/07, 7/11 in 52/12), in sicer tako, da se v 7. členu beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: »Prvo sejo sveta vodi najstarejši član občinskega sveta.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje tričlansko mandatno komisijo. Člane komisije lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Svet glasuje o predlogih članov po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.«.
3. člen
V petem odstavku 13. člena se besedna zveza »dela plače« nadomesti z besedilom »plačila«.
4. člen
V devetem odstavku 23.a člena se črta beseda »vseh«.
5. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
Občinski svet lahko razreši posameznega člana odbora ali komisije občinskega sveta ali odbor oziroma komisijo v celoti na obrazložen predlog župana ali najmanj četrtine članov občinskega sveta ali predsednika delovnega telesa. Predlog novih kandidatov za člane odborov ali komisij pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.«.
6. člen
V petem odstavku 72. člena se v drugem stavku črta besedilo: »in je med navzočimi člani večina tistih, ki so člani občinskega sveta«. V tretjem stavku se med besedama »večino« in »glasov« doda beseda »opredeljenih«.
7. člen
V 96. členu se črta drugi stavek.
8. člen
99. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. Postopek za sprejem uradnega prečiščenega besedila
99. člen
Če je bil statut, poslovnik občinskega sveta, odlok ali drug občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen ali je nepregleden, lahko župan predlaga občinskemu svetu sprejem uradnega prečiščenega besedila, ki ga pripravi občinska uprava.
Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v uradnem glasilu, ki ga določi statut občine, in na uradni spletni strani občine.«.
9. člen
Doda se nov 114.a člen, ki se glasi:
»V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-21/2013
Pivka, dne 27. novembra 2013
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti