Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3678. Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 11136.

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 63/13 – ZS-K), izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
1. člen
S tem pravilnikom se ureja oblika službene izkaznice pooblaščene uradne osebe Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in postopek za njeno izdajo.
2. člen
Službena izkaznica (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) se izda pooblaščenim uradnim osebam Agencije za opravljanje preiskave v skladu s pooblastili po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12 in 63/13 – ZS-K), ter se z njo izkazuje pooblaščenost za izvajanje teh pooblastil.
3. člen
Izkaznica je vstavljena v usnjen ovitek, ki je sestavni del izkaznice.
4. člen
Temno moder usnjeni ovitek v velikosti 100 x 70 mm ima:
– na prvi strani v zlati barvi na vrhu vtisnjen grb Republike Slovenije, pod njim pa napisano besedilo: “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod besedilom “REPUBLIKA SLOVENIJA” je napisan naziv: “JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE”;
– drugo in zadnjo stran prazno;
– na drugi strani pod prozornim ovitkom prostor za izkaznico.
5. člen
(1) Obrazec izkaznice v velikosti 85 x 55 mm vsebuje:
1. na prvi strani:
a) v levem zgornjem kotu prostor za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 25 x 30 mm;
b) pod fotografijo imetnika izkaznice je prostor za vpis:
– osebnega imena imetnika izkaznice,
– registrske številke,
c) desno od prostora za fotografijo je grb Republike Slovenije in napis: “REPUBLIKA SLOVENIJA”, pod njim pa napis “JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE”;
č) poleg fotografije v srednjem delu napis “SLUŽBENA IZKAZNICA”;
d) v spodnjem desnem kotu je prostor za podpis izdajatelja izkaznice, pod njim pa prostor za datum izdaje izkaznice;
e) v sredini spodaj je prostor za žig izdajatelja.
2. Na hrbtni strani izkaznice je navedeno naslednje besedilo:
“Imetnik te izkaznice je pooblaščen, da v primerih in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja preprečevanje omejevanja konkurence, izvaja pooblastila na celotnem območju Republike Slovenije”.
(2) Osnovna barva izkaznice je svetlo modra, barva tiska oziroma napisov pa črna.
6. člen
(1) O izdanih, zamenjanih, izgubljenih in uničenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti Agencije, pristojni za kadrovske zadeve.
(2) Evidenca o izkaznicah vsebuje:
1. osebno ime in priimek imetnika izkaznice;
2. datum izdaje;
3. registrsko številko;
4. datum prenehanja veljavnosti ali zamenjave izkaznice;
5. razlog za prenehanje veljavnosti oziroma zamenjavo izkaznice ter
6. izkaznice v hranjenju zaradi težje disciplinske kršitve pooblaščene uradne osebe.
7. člen
(1) Izkaznica preneha veljati z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice v Agenciji;
– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto, za katero ni predpisanih pooblastil.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico takoj vrniti pristojni organizacijski enoti iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Izkaznica se zamenja oziroma izda nova, če:
– jo imetnik izgubi ali mu je bila odtujena;
– je izkaznica poškodovana;
– se spremenijo podatki imetnika.
(2) Imetnik mora v primeru katerega koli razloga iz prejšnjega odstavka to dejstvo nemudoma sporočiti pristojni organizacijski enoti iz prvega odstavka 6. člena tega pravilnika, da to označi v svojih evidencah.
9. člen
Izkaznica se pooblaščeni uradni osebi Agencije odvzame za čas do dokončnosti odločbe o disciplinski odgovornosti, ko zaradi težje disciplinske kršitve ne sme opravljati nalog nadzora.
10. člen
Vrnjene izkaznice po 7. in 8. členu tega pravilnika se komisijsko uničijo. Komisijo za uničenje izkaznic določi pristojni minister. O uničenju se sestavi zapisnik. Za uničenje se šteje večkratno preluknjanje izkaznice.
11. člen
Ovitek in obrazec izkaznice po določbah tega pravilnika sta objavljena v Prilogi 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Izkaznice morajo biti izdane pooblaščenim uradnim osebam Agencije v roku dveh mesecev po uveljavitvi tega pravilnika, do takrat pa le-te izkazujejo pooblastilo za opravljanje preiskave s pisnim pooblastilom direktorja Agencije, ki vsebuje tudi obseg pooblastil.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o službeni izkaznici pooblaščene uradne osebe Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (Uradni list RS, št. 18/09).
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-145/2013
Ljubljana, dne 6. decembra 2013
EVA 2013-2130-0044
mag. Stanko Stepišnik l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti