Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3710. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013, stran 11231.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in vsi nadaljnji), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in vsi nadaljnji) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 23. redni seji dne 5. 12. 2013 sprejel
O D L O K
o 2. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
1. člen Odloka o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2013 (Uradni list RS, št. 62/13) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v evrih|
+-----------------------------------------------+---------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto    |    Rebalans|
|                        |  proračuna za|
|                        |   leto 2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   2.226.679|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   1.810.155|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   1.535.809|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   1.361.788|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     98.124|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     71.089|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    274.346|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    176.332|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |      449|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |     2.001|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     12.926|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     82.638|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |     26.735|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     21.235|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |     5.500|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    389.789|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    139.789|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    250.000|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |783 Prejeta sredstva iz proračune EU  |       0|
|   |za kohezijsko politiko         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   2.849.860|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    796.060|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    240.273|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     38.026|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    467.334|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Obresti               |     30.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     20.427|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    840.875|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |     15.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |    510.596|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |     47.121|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    268.158|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.203.625|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   1.203.625|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     9.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Invest. transferi pravnim in    |       0|
|   |fizičnim osebam, ki niso prorač.    |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|     9.300|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    –623.181|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |       0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |    375.412|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |    375.412|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILO DOLGA             |    125.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačilo domačega dolga      |    125.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |    –372.769|
|   |RAČUNIH                 |        |
|   | (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    250.412|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |    623.181|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |        |
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    722.769|
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
Št. 410-0007/2012-14(1)
Dobrna, dne 5. decembra 2013
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti