Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3687. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o., stran 11178.

Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 473., 475. in 505. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – Odl. US in 82/13), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 25. redni seji dne 25. 11. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice d.o.o.
1. člen
5. člen Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Brežice, d.o.o. (Uradni list RS, št. 12/12 – uradno prečiščeno besedilo) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe v Občini Brežice:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
– zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
– urejanje in čiščenje javnih tržnic.
(2) Javno podjetje lahko opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega značaja, kot so zlasti: prevoz blaga v cestnem prometu, gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij), gradnja drugih objektov – nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila, gradnja komunalnih objektov, storitve z gradbeno mehanizacijo, zaključna in obrtna dela v gradbeništvu, vzdrževanje in gradnja prometnih objektov, prodaja, montaža in servisiranje vodomerov, vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine, vzdrževanje in upravljanje infrastrukturnih in drugih objektov – javnih površin, igrišč, parkirišč, postajališč, sanitarij, kolesarnic ipd., upravljanje in vzdrževanje stavb in upravništvo stanovanj in poslovnih prostorov, oskrba industrijskih porabnikov z vodo naselij s požarno vodo v javni rabi, proizvodnja in distribucija toplotne energije in tople vode, plakatiranje, obešanje transparentov in zastav, gradnja objektov nizkih gradenj in športnih objektov ter rušenje objektov in zemeljska dela ter druga gradbena dela, sejemska dejavnost in dejavnost tržnic, postavljanje reklamnih objektov in oglaševanje, okraševanje, prevozi za lastne potrebe, inženiring na področju komunalne infrastrukture ter druge dejavnosti, za katere je registrirano, s tem, da mora zagotoviti nemoteno opravljanje gospodarskih javnih služb iz prvega odstavka tega člena.
(3) Javno podjetje glede na standardno klasifikacijo dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
B 08.110 Pridobivanje kamna
B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
B 09.900 Storitve za drugo rudarjenje
C 23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
C 23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
C 23.640 Proizvodnja malte
C 23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
C 23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
C 23.700 Obdelava naravnega kamna
C 23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
C 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
C 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
C 25.620 Mehanska obdelava kovin
C 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
C 33.120 Popravila strojev in naprav
C 33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
C 33.140 Popravila električnih naprav
C 33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
C 33.190 Popravila drugih naprav
C 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
D 35.119 Druga proizvodnja električne energije
D 35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
D 35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
D 35.300 Oskrba s paro in vročo vodo
E 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E 37.000 Ravnanje z odplakami
E 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310 Demontaža odpadnih naprav
E 38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
E 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
F 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
F 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
F 42.110 Gradnja cest
F 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
F 42.130 Gradnja mostov in predorov
F 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
F 42.910 Gradnja vodnih objektov
F 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.110 Rušenje objektov
F 43.120 Zemeljska pripravljalna dela
F 43.130 Testno vrtanje in sondiranje
F 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
F 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310 Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330 Oblaganje tal in sten
F 43.341 Steklarska dela
F 43.342 Pleskarska dela
F 43.390 Druga zaključna gradbena dela
F 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 43.990 Druga specializirana gradbena dela
G 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
G 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
G 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
G 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
G 46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
G 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
G 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
G 46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
G 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
G 46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
G 46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
G 46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
G 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
G 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
G 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
G 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
G 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
G 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
G 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
G 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
G 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
G 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H 49.410 Cestni tovorni promet
H 49.420 Selitvena dejavnost
H 49.500 Cevovodni transport
H 52.100 Skladiščenje
H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
H 52.240 Pretovarjanje
J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.190 Drugo založništvo
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J 63.990 Drugo informiranje
L 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
L 68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M 69.103 Druge pravne dejavnosti
M 70.000 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M 71.111 Arhitektno projektiranje
M 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
M 71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
M 74.200 Fotografska dejavnost
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
N 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
N 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem ali zakup
N 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
N 81.210 Splošno čiščenje stavb
N 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
N 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N 82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
O 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
S 95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
S 95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
S 95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
S 95.240 Popravila pohištva
S 95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
S 96.030 Pogrebna dejavnost
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
(4) Javno podjetje poleg navedenih dejavnosti opravlja še naloge po odlokih, ki urejajo področje posamezne gospodarske javne službe (npr. naloge na področju javnih pooblastil, vodenja katastra infrastrukture in evidenc) in v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene boljšemu in popolnejšemu opravljanju gospodarskih javnih služb. Opravljati sme tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Poleg predpisov, ki urejajo poslovanje in opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki in drugimi pravnimi akti, ki jih sprejme Občinski svet Občine Brežice.
(6) Dejavnost javnega podjetja se lahko spremeni s spremembo tega odloka. Občinski svet lahko izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz javnega podjetja in zagotovi drugo obliko javne službe. Občinski svet lahko kot javno pooblastilo prenese izvajanje posameznih dejavnosti na javno podjetje v skladu s predpisi.«
2. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 339.120,00 EUR.
(2) Ustanovitelj Občina Brežice ima v javnem podjetju tri osnovne vloge oziroma poslovne deleže, in sicer:
– osnovno vlogo 7.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 2,2116%
– osnovno vlogo 232.500,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 68,5598%
– osnovno vlogo 99.120,00 EUR oziroma poslovni delež v višini 29,2286%.
(3) Ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja je Občina Brežice, ki ji pripada poslovni delež v celoti.
(4) Osnovni vložek v višini 99.120,00 EUR se izvede kot stvarni vložek z izročitvijo premičnin – vozil, strojev in stvari – po popisu iz Cenitve premičnin št. 1610/2013 sodnega cenilca SPINBIRO Rostohar Marjan s.p. iz oktobra 2013.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. 1. 2014.
Št. 007-0016/2013
Brežice, dne 25. novembra 2013
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti