Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3679. Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov, stran 11139.

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 27. člena, osmega odstavka 28. člena in devetega odstavka 29. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
P R A V I L N I K
o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa zahteve glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: naprave) v skladu s Prilogo II k Direktivi 128/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24. 11. 2009, str. 71; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 128/2009/ES).
(2) Ta pravilnik določa tudi podrobnejše pogoje glede izobrazbe, prostorov in tehnične opreme, ki jih morajo izpolnjevati pregledniki naprav, način izvajanja pregledov naprav, vsebino, barvo in obliko potrdila o pravilnem pregledu naprave, vsebino, barvo in obliko znaka o rednem pregledu naprave in višino stroškov pregledov naprav.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS).
II. ZAHTEVE GLEDE PRAVILNEGA DELOVANJA NAPRAV
3. člen
(splošne zahteve)
(1) Naprave in vsi njeni sestavni deli morajo delovati brezhibno in se morajo uporabljati v skladu z navodili proizvajalca, tako da se pri nanosu FFS zagotovi enakomerna porazdelitev škropilne brozge na ciljno površino.
(2) Vsi sestavni deli naprav morajo izpolnjevati zahteve, navedene v predpisih, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti, ter splošne zahteve, navedene v 1. točki Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(posebne zahteve)
(1) Poleg zahtev iz prejšnjega člena morajo naprave, razen naprav za kemično obdelavo semenskega materiala in naprav za vlaganje granulatov, izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 2. točki Priloge 1.
(2) Naprave na traktorski ali motorni pogon, ki nanašajo FFS površinsko in prostorsko, ročno vožene naprave ter avtomatske naprave morajo poleg zahtev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi posebne tehnične zahteve, navedene v 3. točki Priloge 1.
(3) Naprave za zamegljevanje morajo poleg zahtev iz prvega odstavka tega člena izpolnjevati tudi tehnične zahteve, navedene v 4. točke Priloge 1.
(4) Naprave za kemično obdelavo semenskega materiala morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi splošne tehnične zahteve, navedene v 5. točki Priloge 1.
(5) Vlagalci granulata morajo poleg zahtev iz prejšnjega člena izpolnjevati tudi zahteve, navedene v 6. točki Priloge 1.
(6) Poleg zahtev iz prejšnjega člena morajo naprave izpolnjevati vse varnostne zahteve v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.
III. PREGLEDI IN PREGLEDNIKI NAPRAV
5. člen
(naprave)
(1) Naprave za nanašanje FFS morajo biti redno pregledane.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pregled ni obvezen za:
– ročne ali nahrbtno nošene naprave ne glede na vrsto pogona,
– naprave, ki so namenjene kontaktnemu uničevanju plevela in se ne uporabljajo kot traktorski priključek.
6. člen
(osebje)
Preglednik naprav mora imeti sam ali najmanj ena izmed oseb, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, izobrazbo, ki se pridobi s študijskim programom, po katerem se pridobi sedmo raven izobrazbe, skladno z visokošolsko zakonodajo, oziroma zaključen študijski program 2. stopnje (2. bolonjsko stopnjo) kmetijske ali strojne smeri ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja kmetijske mehanizacije.
7. člen
(pogoji glede prostorov in tehnične opremljenosti)
(1) Pregledi naprav se lahko opravljajo v posebnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: preizkuševalni prostor) ali na terenu.
(2) Preizkuševalni prostor mora biti fizično ločen od drugih prostorov, da se preprečijo vplivi emisij hrupa, plinov in drugih nevarnih snovi ter vlage.
(3) Preizkuševalni prostor mora ustrezati naslednjim pogojem:
– omogočati mora namestitev naprave na preizkusno mesto, neovirano gibanje izvajalcev pregleda naprav in nameščanje preizkuševalne opreme,
– prostor mora imeti naravno ali mehansko prezračevanje, da je med preizkušanjem omogočeno odzračevanje izpušnih plinov,
– biti mora primerno velik, da je zagotovljeno zbiranje tekočine, ki se izteka med pregledom,
– biti mora brez prostih iztokov ali neposrednega priključka na zunanjo kanalizacijo. Vsi odtoki morajo biti speljani v skupno lovilno posodo ali v zaprt zbiralni sistem za razlitje.
(4) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: Uprava) pregledniku naprav zagotovi informacijsko okolje za vodenje evidenc, izdajo potrdil o pravilnem delovanju naprave in objavo pregledov. Preglednik naprav mora imeti za dostop do tega okolja zagotovljeno ustrezno tehnično opremo: računalnik z operacijskim sistemom Microsoft Windows XP ali višji internetno povezavo s hitrostjo vsaj 384 Kbps in tiskalnik. Oprema mora omogočati tiskanje potrdil o pravilnem delovanju naprave in vodenje evidenc v skladu z zakonom, ki ureja FFS.
8. člen
(pregled naprav na terenu)
(1) Za pregled naprav na terenu morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
– imeti morajo prostor za izvajanje administrativno tehničnih opravil (lahko je tudi ustrezno opremljeno vozilo),
– površina za pregled naprav mora biti ravna in prosta; med pregledom mora biti zagotovljeno zbiranje in vračanje tekočine v rezervoar naprav,
– v primeru neugodnih vremenskih razmer (veter ≥ 5 m/s, dež, sneg) je treba zagotoviti ustrezno mehansko zaščito pred vetrom, dežjem ali snegom,
– pregled na terenu mora biti opravljen na krajih oziroma lokacijah, kjer ni nevarnosti onesnaževanja vodnih virov.
(2) Za uporabo prostorov oziroma površin na terenu mora imeti preglednik soglasje lastnika ali upravljavca.
9. člen
(obveščanje o pregledih naprav)
(1) Preglednik naprav mora o načrtovani izvedbi pregledov naprav obvestiti Upravo in zainteresirano javnost, najmanj 30 dni pred izvedbo pregledov preko informacijskega okolja, ki mu ga zagotovi Uprava.
(2) Obvestilo mora vključevati kraj in lokacijo, datum in uro pričetka ter predvideni čas izvajanja pregledov naprav.
10. člen
(oprema)
(1) Merilne naprave morajo delovati brezhibno (biti odobrene, pregledane in overjene) skladno z meroslovnimi predpisi ali ustrezno umerjene, če zanje ni meroslovnih predpisov.
(2) Preglednik naprave mora vsaki dve leti na svoje stroške zagotoviti umerjanje merilnikov, pretoka, vrtilne frekvence in preizkusnih manometrov v akreditiranih laboratorijih in pridobiti poročilo o umerjanju. Pri meritvah je treba pri merilnih rezultatih poleg predpisanih največjih dopustnih pogreškov upoštevati tudi merilno negotovost umerjanja opreme.
(3) Osebe, ki opravljajo pregled naprav, morajo imeti ustrezno osebno varovalno opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu, ki jo zagotovi preglednik.
11. člen
(oprema za pregled škropilnic)
Preglednik naprav mora za redni pregled škropilnic imeti in uporabljati opremo, navedeno v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
12. člen
(oprema za pregled pršilnikov)
Preglednik naprav mora za redni pregled pršilnikov imeti in uporabljati opremo, navedeno v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(oprema za pregled ročno voženih naprav ter avtomatskih naprav)
Preglednik naprav mora za redni pregled ročno voženih škropilnic in pršilnikov ter avtomatskih naprav imeti in uporabljati naslednjo opremo:
1. merilno opremo, ki je navedena v 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točki Priloge 2;
2. za pregled prečne porazdelitve merilno opremo, navedeno v 1. točki Priloge 2;
3. za pregled vertikalne porazdelitve merilno opremo, navedeno v 3. točki Priloge 3.
IV. PREGLED NAPRAV
14. člen
(izvedba pregleda naprav)
(1) Pregled naprav mora biti opravljen v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode, in postopke ugotavljanja skladnosti in ob uporabi brezhibnih predpisanih merilnih naprav in opreme ter v skladu s tehničnimi navodili o načinu izvajanja pregledovanja naprav, ki so navedeni v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Pri izvedbi pregleda naprave se upoštevajo tudi navodila za uporabo naprave, ki jih izda proizvajalec naprave.
(2) Lastnik ali uporabnik naprave mora na redni pregled pripeljati očiščeno napravo s pripadajočo opremo Rezervoar naprave mora biti napolnjen s čisto vodo približno do 1/3 celotnega volumna rezervoarja, kar omogoča preizkus delovanja naprave in izvajanje meritev. Preglednik naprav lahko zavrne pregled neočiščene naprave.
(3) Po opravljenem pregledu naprave je treba iztečeno tekočino vrniti v rezervoar naprave.
15. člen
(vpis novih naprav)
Lastnik nove naprave pred prvo uporabo naprave oziroma najpozneje v šestih mesecih od nakupa pri pregledniku poda predlog za pridobitev znaka o rednem pregledu ter potrdila o pravilnem delovanju naprave in predloži dokazilo o nakupu naprave ter listine s tehničnimi podatki, iz katerih je razvidno, da je izdelovalec naprave zagotovil tehnično ustreznost naprave v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode in postopke ugotavljanja skladnosti.
16. člen
(potrdilo o pravilnem delovanju naprave)
(1) Po opravljenem pregledu naprave preglednik naprave izda potrdilo o pravilnem delovanju naprave, kjer so navedeni podatki iz evidence pregledanih naprav v skladu z zakonom, ki ureja FFS.
(2) Potrdilo o pravilnem delovanju naprave se izda na formatu papirja A4 bele barve. Obrazec potrdila je naveden v Prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo o pravilnem delovanju naprave velja 3 leta oziroma za nove naprave 5 let in se izda v dveh izvodih. En izvod zadrži preglednik naprav, drugega pa prejme lastnik naprave.
17. člen
(znak o rednem pregledu)
(1) Znak o rednem pregledu je sestavljen iz treh delov in je zelene barve ter je določen v Prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika. Osnovni del znaka je pravokotne oblike z vrisanim ovalom. Na zgornjem robu znaka so natisnjene pike z letnicami, na stranskih robovih pa pike, ki označujejo četrtletja. V zgornjem delu ovala je v loku s tiskanimi črkami izpisano »PREGLEDANO«, pod tem je izpisano besedilo »Ministrstvo za kmetijstvo in okolje«. V spodnjem delu ovala je izpisano besedilo »Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin«, kjer je navedena tudi zaporedna številka znaka. Na sredini ovala je znak rumene barve, ki simbolizira pšenično klasje, sonce, zemljo in vodo. V spodnjem delu ima znak dve pravokotni nalepki, na katerih je ponovljena zaporedna številka znaka o rednem pregledu, ki se nalepita na oba izvoda potrdila o pravilnem delovanju naprave iz prejšnjega člena.
(2) Znak o rednem pregledu o pravilnem delovanju naprave po izdaji potrdila iz prejšnjega člena na napravo nalepi preglednik naprav.
18. člen
(stroški)
(1) Stroške vpisa nove naprave v evidenco pregledanih naprav ter stroške pregleda naprave nosi lastnik naprave po ceniku, navedenem v Prilogi 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V ceno vpisa v evidenco pregledanih naprav in pregleda naprav je poleg stroškov dela in pregleda vključena tudi izdaja potrdila o pravilnem delovanju.
V. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
19. člen
(znak o pregledu)
(1) Znaki o pregledu, ki so bili podeljeni imetnikom naprav pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, veljajo do poteka njihove veljavnosti.
(2) Znaki o rednem pregledu naprave iz Priloge 6 se začnejo uporabljati najpozneje v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.
(3) Znaki o pregledu, ki so natisnjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izdajajo do porabe zalog oziroma največ eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 12/00, 18/02, 97/05 in 83/12 – ZFfS-1).
21. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-244/2013
Ljubljana, dne 29. novembra 2013
EVA 2012-2330-0268
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti