Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2013 z dne 9. 12. 2013

Kazalo

3714. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče, stran 11236.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Spremembe in dopolnitve Odloka UN Petrovče
1. člen
(splošno)
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89).
2. člen
(ocena stanja in razlogi)
Veljavni Občinski prostorski načrt Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) opredeljuje območje OPPN z oznako PE-1/1 kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja Petrovče. Prostorske ureditve se lahko izvajajo v skladu z Odlokom o ureditvenem načrtu Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89).
V naravi je zemljišče med železniško postajo Petrovče in javno potjo z oznako 991272 na parceli št. 687/2 k. o. Petrovče pozidano s stanovanjskimi, poslovno-stanovanjskimi in poslovnimi objekti ter z izgrajeno komunalno in ostalo infrastrukturo.
Ureditveno območje se nahaja na varovanem območju naselbinske dediščine Petrovče in v varovalnem pasu železnice.
Razlog za pripravo OPPN so razvojni programi lastnikov obstoječih poslovno-stanovanjskih objektov Košir Niko, KONI s.p in Kota d.o.o. Obstoječe prostorske zmogljivosti ne zadoščajo potrebam investitorjev za posodobitev in širitev dejavnosti. Zato predlagata znotraj meje OPPN in svojih zemljiščih gradnjo dveh poslovno-stanovanjskih objektov s potrebnimi manipulacijskimi in parkirnimi površinami, možnost rekonstrukcije, adaptacije in gradnje prizidkov obstoječih objektov, gradnjo enostavnih objektov in rekonstrukcijo ter dograditev prometne, energetske, komunalne ter ostale infrastrukture in druge ureditve.
3. člen
(Predmet in okvirno ureditveno območje)
Ureditveno območje vključuje parcele: 697/5 (del), 687/2 (del), 697/9, 355/1, 368/5, 697/8, 697/4, 368/6, 369/8, 369/1, 697/3, 369/4, 697/2, 369/9 in del parcele 697/1, vse v k. o. Petrovče,
– zahodna meja območja poteka po zahodnem robu parcel št. 369/4, 697/2, 369/9 in 697/3, k.o. Petrovče;
– južna meja poteka po južnem robu ceste št. 991272 na parceli 687/2, k. o. Petrovče;
– severna meja poteka po severnem robu ceste št. Petrovče 991273 na parcelah 686/6, 697/1 in 697/5, k.o. Petrovče.
Glede na rezultate izdelanih strokovnih podlag oziroma smernic nosilcev urejanja prostora, se lahko območje OPPN spremeni.
4. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve)
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju programskih izhodišč pobudnikov in pripravljavca.. Pri izdelavi OPPN Spremembe in dopolnitve UN Petrovče je potrebno upoštevati geodetski načrt območja, Občinski prostorski načrt – OPN Žalec (Uradni list RS, št. 64/13) in veljavni UN Petrovče (Uradni list SRS, št. 33/89).
Pripravljavec bo pridobil tudi vse dodatne strokovne podlage, preveritve, rešitve in varstvene zahteve nosilcev urejanja prostora pridobljenih v smernicah, ki so določene na podlagi sprejete zakonodaje.
Kolikor bo za predviden OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, bo potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje, pripravi in posreduje se ga v digitalni obliki, ki omogoča vnos v GIS občine.
5. člen
(roki za pripravo)
V skladu z določili Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12) bo postopek priprave Sprememb in dopolnitev UN potekal v naslednjih predvidenih okvirnih rokih:
+--------------------------------------------------+-----------+
|Sprejem in objava sklepa o pripravi sprememb   |      |
|in dopolnitev ZN                 |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|priprava osnutka                 |   20 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|pridobitev smernic                |   30 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|dopolnjen osnutek                 |   15 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|javna razgrnitev in obravnava           |   45 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|priprava in sprejem stališč do morebitnih pripomb |   45 dni|
|v javni razgrnitvi                |      |
+--------------------------------------------------+-----------+
|priprava predloga načrta             |   20 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|pridobitev mnenj                 |   30 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
|Sprejem na Občinskem svetu in objava       |      |
|v Uradnem listu                  |   45 dni|
+--------------------------------------------------+-----------+
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo Sprememb in dopolnitev UN in nanj podajo mnenja so:
1. RS Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Ljubljana;
2. RS Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. RS Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Ljubljana;
4. RS Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Ljubljana;
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje;
6. RS MKO, Agencija RS za okolje, Oddelek območja Savinje, Celje;
7. Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana;
8. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Žalec;
9. Elektro Celje, d.d., Celje;
10. Telekom Slovenije d.d., Celje;
11. Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.;
12. Simbio d.o.o., Celje;
13. Mestni plinovodi d.o.o., Koper;
14. Krajevna skupnost Petrovče.
V postopek se vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave akta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje. Nosilci urejanja prostora v skladu z 58. členom ZPNačrt podajo smernice in mnenje k prostorskemu aktu v 30 dneh od prejema vloge.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev UN sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnika: Košir Niko, KONI s.p in Kota d.o.o., 3301 Petrovče
– Pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo in
– Izdelovalec OPPN: Savinjaprojekt GIZ, Žalec.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)
Izdelavo vseh morebitnih strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), bosta financirala pobudnika sama.
8. člen
(koordinacija z nosilci urejanja prostora)
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame pripravljavec, Občina Žalec.
9. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0011/2013
Žalec, dne 26. novembra 2013
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti